Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có hai chữ số

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN HỒNG Ba) Đặt tính và tính kết quả:

363

; 362

b) Áp dụng tính chất nhân một số với một tổng để tính:
46
13

46

36
3

36
2

108

72

 13

=
=
=
=

4 6 ( 10 + 3 )
4 6 10 + 4 6
400 + 138
538

3


NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ

36

2 3 = ?

a) Ta có thể tính như sau:

36 23

=
=
=
=

Nêu nhận xét về số các chữ số
có trong thừa số thứ hai.
Áp dụng một tổng nhân với một số. Tính
) phép nhân.
+kết3 quả

3 6 (2 0
3 6 2 0 + 3 6
720 + 108
828

3

Tương tự nhân với số có 1 chữ số.
Hãy ĐẶT TÍNH theo cột dọc.


NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ

36

2 3 = ?

a) Ta có thể tính như sau:

36

 23

=
=
=
=

3 6 (2 0 + 3 )
3 6 2 0 + 3 6
720 + 108
828

3

b) Thông thường người ta đặt tính và tính như sau:

3
7
10
26
2 83
8
8 12 1

Nhớ

* 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1
* 3 nhân 3 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 10
* 2 nhân 6 bằng 12, viết 2 (dưới 0) nhớ 1
* 2 nhân 3 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7
* Hạ 8

36

2 3 = 828

0 cộng 2 bằng 2, viết 2
1 cộng 7 bằng 8, viết 8


NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
b) Thông thường người ta đặt tính và tính như sau:

36
 23
108
72
828
3 6 2 3 = 828

* 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1
* 3 nhân 3 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 10
* 2 nhân 6 bằng 12, viết 2 (dưới 0) nhớ 1
* 2 nhân 3 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7
* Hạ 8
0 cộng 2 bằng 2, viết 2
1 cộng 7 bằng 8, viết 8

c) Trong cách tính trên:
* 108 gọi là tích riêng thứ nhất.
* 72 gọi là tích riêng thứ hai.Tích riêng thứ hai được viết lùi sang bên trái một cột
vì nó là 72 chục, nếu viết đầy đủ thì phải là 720.


NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ

1

Đặt tính rồi tính:

a) 86

53

b) 33

44

c) 157

24

d) 1122

19

86
53
258
430

33
44
132
132

157
24
628
314

1122
19
10098
1122

4558

1452

3768

21318

1Tính giá trị của biểu thức 45
a với a bằng 13 ; 26 ; 39
* Với a = 13 thì 45  a = 45 13 = 585

 a = 45 26 = 1170
* Với a = 39 thì 45  a = 45 39 = 1755
* Với a = 26 thì 45

Sau khi tính được kết quả của biểu thức với a = 13; Có cách nào tình được kết quả
biểu thức với a = 45 ; với a = 39 nhanh hơn không?
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×