Tải bản đầy đủ

Dieu chinh dap an ly 9 HK i

HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2013 - 2014
MÔN VẬT LÝ 9.
ĐỀ A.

CÂU
1
(2,0 đ)

2
(3,0 đ)

ĐÁP ÁN
Phát biểu định luật đúng:
Viết đúng công thức.
Nêu tên các đại lượng và đơn vị
Tóm tắt
U = 220V
ρ = 1,1.10-6 Ωm
ℓ = 3m
S = 0,06 mm2

= 0,06.10-6m2
R=?
I=?
Giải: a) Điện trở của bàn là:

R=ρ

l
3
= 1,1.10−6
= 55(Ω)
S
0,06.10−6

ĐIỂM
0,5đ
0,5đ
1,0đ
0,5 đ

1,0 đ

Cường độ dòng điện định mức của bàn là:
I=

3
(2,0 đ)

U 220
=
= 4(A)
55
R

0,75 đ

b) Không nên dùng cầu chì loại 5A cho bàn là trên.
Vì khi đó cầu chì không có tác dụng bảo vệ cho bàn là, do Icc > I và cầu chì mắc 0,75 đ
nối tiếp với bàn là. Do đó bàn là có thể hỏng nhưng cầu chì chưa đứt.
Xác định đúng đáp án mỗi hình được 1 điểm.


1,0 đ

Tóm tắt, thống nhất đơn vị:
Cho mạch điện: Rđ nối tiếp Rb , trong đó:
Uđm= 110V; Pđm= 25W
U= 220V

1,0 đ
0,5 đ

a. Rbđ=? I=?
b. Rb=?
c. A=? trong t= 4.30= 120 (h)
Giải: a. Điện trở của bóng đèn là:
Rbđ =
4
(3,0 đ)

2
U đm
110 2
= 484 ( Ω )
=
Pđm
25

0,5đ

Để đèn sáng bình thường thì cường độ dòng điện qua bóng đèn:
I=

Pđm
25
5
=
=
≈ 0,23 ( A)
U đm 110 22

0,5đ

b. Do mạch mắc nối tiếp nên cường độ dòng điện qua biến trở cũng có độ lớn
là: I =

5
(A)
22

Hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở:
Ub= U - Uđm= 220- 110 =110 (V)
Do đó:

Rb

U b 110
= I = 5 = 484( Ω )
22

c. Điện năng bóng đèn tiêu thụ là:

(Pđm = 25W = 0,025kW)

A = Pđm . t = 0,025.120 = 3 ( kWh)

0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,5đ


Lưu ý: Điểm làm tròn đến 0,5 điểm
HS làm theo phương án khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.


HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2013 - 2014
MÔN VẬT LÝ 9.
ĐỀ B.

CÂU
1
(2,0 đ)

ĐÁP ÁN
Phát biểu định luật đúng:
Viết đúng công thức.
Nêu tên các đại lượng và đơn vị
Tóm tắt

ĐIỂM
0,5đ
0,5đ
1,0đ
0,5 đ

U = 220V
ρ = 1,1.10-6 Ωm
ℓ = 5m
S = 0,02 mm2
= 0,02.10-6m2
R=?

2
(3,0 đ)

I=?
Giải: a) Điện trở của bếp điện:
R= ρ

5
l
=1,1*10-6
= 275(Ω)
0,02.10 −6
S

1,0 đ

Cường độ dòng điện định mức của bếp điện:
I=

U 220
=
=0,8(A)
275
R

0,75 đ

b) Không nên dùng cầu chì loại 0,7A cho bếp điện trên. Vì Icc < I, và cầu chì mắc nối
tiếp với bếp nên khi bếp điện hoạt động bình thường với I = 0,8A thì cầu chì đã đứt 0,75 đ
và không sử dụng bếp được.

3
(2,0 đ)
4
(3,0 đ)

Xác định đúng đáp án mỗi hình được 1 điểm.

1,0 đ
1,0 đ

Tóm tắt, thống nhất đơn vị:
Cho mạch điện: Rđ nối tiếp Rb , trong đó:
Uđm= 110V; Pđm= 100W
U= 220V

0,5 đ

a. Rbđ=? I=?
b. Rb=?
c. A=? trong t= 4.30= 120 (h)
Giải: a. Điện trở của bóng đèn là:
Rbđ =

2
U đm
110 2
= 121 ( Ω )
=
Pđm
100

0,5đ

Để đèn sáng bình thường thì cường độ dòng điện qua bóng đèn:
I=

Pđm 100 10
=
=
≈ 0,91 ( A)
U đm 110 11

0,5đ

b. Do mạch mắc nối tiếp nên cường độ dòng điện qua biến trở cũng có độ lớn
là: I =

10
(A)
11

Hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở:

0,25đ


Ub= U - Uđm= 220- 110 =110 (V)
Do đó:

Rb =

U b 110
=
= 121( Ω )
10
I
11

c. Điện năng bóng đèn tiêu thụ là:

0,25đ
0,5đ

(Pđm = 100W = 0,1kW)

A = Pđm . t = 0,1.120 = 12 ( kWh)
Lưu ý: Điểm làm tròn đến 0,5 điểm
HS làm theo phương án khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.

0,5đTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×