Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

MÔN : TOÁN
Lớp 4


Toán
Kiểm tra bài cũ
Đặt tính rồi tính:
a) 17 x 86
x 17
86
102
136
14 62

b) 428 x 39
428
x
39
3852
1284
16692Toán
Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
1. Ví dụ
*Trường hợp 1: Tổng hai chữ số bé hơn 10.
a) 27 x 11 = ?
Đặt tính rồi tính

27
x 11
27
27
297
2+7=9
27 x 11 = 2 9 7

+ Hai tích riêng đều bằng 27. Khi cộng hai tích
riêng ta chỉ cần cộng hai chữ số của số 27 (2 + 7
= 9) rồi viết 9 vào giữa hai chữ số của 27.

+ Cách nhẩm :
* 2 cộng 7 bằng 9
* Viết 9 vào giữa hai chữ số của 27, được
297

VD : Tính nhẩm :

41 x 11 = 4 51


Toán

Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

(Trường hợp 2: Tổng hai chữ số lớn hơn hoặc bằng 10).
b) 48 x 11 = ?
Đặt tính và tính:
48
x


11
48
48
5 28

2
4 + 8 = 112
48 x 11 = 54 28
Ví dụ: 57 x 11= 627

+ Cách nhẩm :
* 4 cộng 8 bằng 12
*Viết 2 vào giữa hai chữ số của 48,
được 428
* Thêm 1 vào 4 của 428 được 528


Toán

Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Luyện tập:
1.Tính nhẩm
a) 34 x 11 = 374
c) 82 x 11 = 902

b) 11 x 95 = 1045


Toán
Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
3.Khối lớp Bốn xếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh.
Khối lớp Năm xếp thành 15 hàng, mỗi hàng cũng có 11
học sinh. Hỏi cả hai khối lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?
Tóm tắt
Khối 4 : 17 hàng, mỗi hàng 11 học sinh.
Khối 5 : 15 hàng, mỗi hàng 11 học sinh.

? HS


Toán

Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Tóm tắt
Khối 4 : 17 hàng, mỗi hàng 11 học sinh.
Khối 5 : 15 hàng, mỗi hàng 11 học sinh. ? HS
Bài giải
Cách 1:
Số học sinh của khối lớp Bốn là:
11 x 17 = 187 (học sinh)
Số học sinh của khối lớp Năm là:
11 x 15 = 165 (học sinh)
Số học sinh của cả hai khối lớp là:
187 + 165 = 352 (học sinh)
Đáp số : 352 học sinh


Toán

Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Khối 4 : 17 hàng, mỗi hàng 11 học sinh.
Khối 5 : 15 hàng, mỗi hàng 11 học sinh.
Cách 1
Số học sinh của khối lớp Bốn là:
11 x 17 = 187 (học sinh)
Số học sinh của khối lớp Năm là:
11 x 15 = 165 (học sinh)
Số học sinh của cả hai khối lớp là:
187 + 165 = 352 (học sinh)
Đáp số: 352 học sinh

? HS

Cách 2:
Số hàng của cả hai khối lớp xếp
được là:
17 + 15 = 32 ( hàng)
Số học sinh của cả hai khối lớp
là:
11 x 32 = 352 ( học sinh)
Đáp số: 352 học sinh


Toán

Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

4. Phòng họp A có 12 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 11
người ngồi. Phòng họp B có 14 dãy ghế, mỗi dãy ghế
có 9 người ngồi. Trong các câu dưới đây, câu nào
đúng câu nào sai?
a) Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B 9 người.
b) Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B 6 người.
c) Phòng họp A có ít hơn phòng họp B 6 người.
d) Hai phòng họp có số người như nhau.

S
Đ
S
S


0
4
1
2
3
5

Ô CỬA BÍ MẬT
24 x 11 = ?
A.
B.
C.

246
1
624
264

45 x 11 = ?
A. 495
B. 945
C. 549

2

37 x 11 = ?
A. 407
B. 41074
C. 3107

75 x 11 = ?
A. 7125
B. 825
C. 285

3
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×