Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Kính chào quý thầy cô giáo
Cùng các em học sinh !
MÔN TOÁN:
GIỚI THIỆU NHÂN NHẨM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11


Toán :
Kiểm tra bài cũ:
Đặt tính rồi tính :
a) 75 X 32
7
5
X
32
150
225
2400

b) 157 X 24
157
X

24
628
314
3768


Toán: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
1) Trường hợp tổng hai chữ số bé hơn 10
Ví dụ : 27 x 11 = ?
- Hai: tích riêng đều bằng 27.
Đặt tính và tính
Khi cộng hai tích riêng, ta chỉ cần cộng hai
27
chữ số của số 27 (2 + 7 = 9) rồi viết 9 vào
x
11
giữa hai chữ số của 27.
27
+ Ta có cách nhân nhẩm 27 với 11 như sau :
27
• 2 cộng 7 bằng 9 ;
297
• Viết 9 vào giữa hai chữ số của 27, được 297.
Em có nhận xét gì về kết quả 297 với thừa số 27 ?
Vậy 27 x 11 = 297
- Số 297 chính là số 27 sau khi được viết thêm tổng 2
: 35
x 11
= 385
chữ số của*nóTính
(2 +nhẩm
7 = 9)
vào
giữa.
41 x 11 = 451


Toán : Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
2) Trường hợp tổng hai chữ số lớn hơn hoặc bằng 10
Ví dụ : 48 x 11 = ?


Đặt tính và tính :
+ Ta có cách nhân nhẩm 48 với 11 như sau:
48
x
• 4 cộng 8 bằng 12 ;
11
• Viết 2 vào giữa hai chữ số của 48, được 428;
48
• Thêm 1 vào 4 của 428, được 528.
48
Vậy : 48 x 11 = 528
528
* Tính nhẩm : 76 x 11 = 836
64 x 11 = 704


Toán : Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Bài 1: Tính nhẩm:
a) 34 x 11 = 374
b) 11 x 95 = 1045
c) 82 x 11 = 902


Toán: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Bài 3: Khối lớp Bốn xếp thành 17 hàng, mỗi hàng
có 11 học sinh. Khối lớp Năm xếp thành 15 hàng,
mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối lớp
có tất cả bao nhiêu học sinh ?

Tóm tắt :
Khối lớp Bốn:17 hàng: mỗi hàng:11 học sinh
…học sinh ?
Khối lớp Năm:15 hàng: mỗi hàng:11 học sinh


Toán: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Bài 3:
Tóm tắt :
Khối lớp Bốn:17 hàng: mỗi hàng:11 học sinh … học sinh ?
Khối lớp Năm15 hàng: mỗi hàng:11 học sinh
Bài giải :

Bài giải:

Số học sinh của khối lớp Bốn có là: Số hàng của cả hai khối lớp có là:
11 x 17 = 187 (học sinh)
17 + 15 = 32 (hàng)
Số học sinh của khối lớpNăm có là: Số học sinh cả hai khối lớp có là:
11 x 15 = 165 (học sinh)
11 x 32 = 352 (học sinh)
Số học sinh cả hai khối lớp có là:
Đáp số : 352 học sinh
187 + 165 = 352 (học sinh)
Đáp số : 352 học sinh


67 X 11 = 737

91 X 11 = 1001

54 X 11= 594

11 X 78 = 858


Chúc quý thầy, cô giáo sức khoẻ và hạnh phúc
Chúc các em học sinh chăm ngoan - học giỏiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×