Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Các thầy cô giáo về dự tiết học

GIỚI THIỆU NHÂN NHẨM SỐ CÓ
HAI CHỮ SỐ VỚI 11


Toán
Kiểm tra bài cũ:
15 x 86 = ?
x 15
86
90
120
1290

Đặt tính rồi tính
27 x 11 = ?
x

27
11

27
27
297


Toán:

Tiết 61: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
a/ 27 X 11 = ?
Đặt tính và tính:
Hai tích riêng đều bằng 27.
27
X
Khi cộng hai tích riêng, ta chỉ cộng hai
11
chữ số của số 27
27
(2 + 7 = 9 ) rồi viết 9 vào giữa hai chữ
27
số của 27
297
Từ đó ta có cách tính nhẩm:
+ 2 cộng 7 bằng 9
27 X11 = 297

+ Viết 9 vào giữa hai chữ số của 27, được297

Ví dụ: 41 x 11 = 451


Toán
Tiết 61: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
a/ 27 X 11 = 297
Ta có cách nhẩm:
+ 2 cộng 7 bằng 9
+ Viết 9 vào giữa hai chữ số của, được 297
b/ 48 X 11 = ?
Ta có cách nhẩm:
48
X


+ 4 cộng 8 bằng 12
11
48
+ Viết 2 vào giữa chữ số của 48, được 428
48
+ Thêm 1 vào 4 của 428, được 528.
528
48 X11 = 528
Ví dụ: 57 x 11 = 627


Toán
Tiết 61: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Luyện tập
Bài 1: Tính nhẩm:
a, 34 x 11 = 374

b, 11 x 95 = 1045

c, 82 x11 = 902

Bài 2: Khối lớp Bốn xếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11 học
sinh. Khối lớp Năm xếp thành 15 hàng, mỗi hàng cũng có 11
học sinh. Hỏi cả hai khối lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?
Tóm tắt:
Khối Bốn: 17 hàng - một hàng 11 học sinh
Khối Năm: 15 hàng - một hàng 11 học sinh

? Học sinh


Toán

Tiết 61: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Luyện tập
Bài 2: Khối lớp Bốn xếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối
lớp Năm xếp thành 15 hàng, mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả hai
khối lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?
Tóm tắt: Khối Bốn : 17 hàng
Khối Năm : 15 hàng

-

một hàng 11 học sinh.
một hàng 11 học sinh.

( 17)
( 11)
Số hs 1 hàng x số hàng khối Bốn.
Số học sinh khối Bốn

? học sinh.

( 15)
( 11)
Số hs 1 hàng x số hàng khối Năm.
+

số học sinh khối Năm.

Số học sinh cả hai khối.


Toán

Tiết 61: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Luyện tập
Bài 2: Khối lớp Bốn xếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11 học
sinh. Khối lớp Năm xếp thành 15 hàng, mỗi hàng cũng có 11
học sinh. Hỏi cả hai khối lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?
Tóm tắt: Khối Bốn : 17 hàng
Khối Năm : 15 hàng

-

mỗi hàng 11 học sinh.
mỗi hàng 11 học sinh.

Bài giải:

a/ Cách 1:
Số học sinh của khối lớp Bốn là:
11 x 17 = 187 (học sinh)
Số học sinh của khối lớp Năm là:
11 x 15 = 165 ( học sinh)
Số học sinh của cả hai khối lớp là:
187 + 165 = 352 ( học sinh)
Đáp số : 352 học sinh

? học sinh.

b/ Cách 2:

Tổng số hàng của cả hai khối lớp là:
17 + 15 = 32 ( hàng)
Số học sinh của cả hai khối lớp là:
11 x 32 = 352 ( học sinh)
Đáp số: 532 học sinh


Toán

Tiết 61: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
a/ 27 X11 = ?
Ta có cách nhẩm:
•2 cộng 7 bằng 9;
• Viết 9 vào giữa hai chữ số của 27, được 297

27 X 11 = 297
b, 48 X 11 = ?
Ta có cách nhẩm:
•4 cộng 8 bằng 12;
• Viết 2 vào giữa hai chữ số của 48, được 428
•Thêm 1 vào 4 của 428 được 528

48 X 11 = 528
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×