Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tổng cho một số

Chào mừng các thầy cô giáo

Bài giảng điện tử
BÀI : CHIA MỘT TỔNG CHO
MỘT SỐ


Môn: Toán

Kiểm tra bài cũ:

Đặt tính rồi tính:
324 X 250

,

309 X 207

,

45 X ( 12 + 8 )Môn:To¸n

Bài: Chia một tổng cho một số

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
(35 + 21) : 7 và 35 : 7 + 21 : 7
Ta có: (35 + 21) : 7 = 56 : 7 = 8
35 : 7 + 21 : 7 = 5 + 3 = 8
Vậy:

(35 + 21) : 7 = 35 : 7 + 21 : 7

Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của
tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số
hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với
nhau.


Môn : To¸n

Bài : Chia một tổng cho một số
Luyện tập
Bài 1:

a) Tính bằng hai cách:
(15 + 35) : 5

(80 + 4) : 4

C1 / (15 + 35 ) : 5 = 50 : 5= 10

C1/(80 + 4 ) : 4= 84 4 = 21

C2 / ( 15 + 35 ) : 5 = 15 : 5 + 35 : 5

C2/ (80+ 4): 4= 80:4+ 4:4

= 3 + 7 = 10= 20 +1 = 21


Môn :To¸n
Bài : Chia mét tæng cho

Bài 1:

mét sè

b) Tính bằng hai cách( theo mẫu):
Mẫu:
12 : 4 + 20 : 4 = ?
Cách 1: 12 : 4 + 20 : 4 = 3 + 5 =
8
Cách 2: 12 : 4 + 20 : 4 = (12 + 20) : 4
= 32 : 4 = 8


Thứ tư ngày 26 tháng 11 năm 2008
Toán

Chia một tổng cho một số
Bài 1:
b) Tính bằng hai cách( theo mẫu):
Mẫu:
12 : 4 + 20 : 4 = ?
Cách 1: 12 : 4 + 20 : 4 = 3 + 5 = 8
Cách 2:

12 : 4 + 20 : 4 = (12 + 20) : 4
= 32 : 4 = 8


Thứ tư ngày 26 tháng 11 năm 2008
Toán

Chia một tổng cho một số
Bài 1:
b) Tính bằng hai cách( theo mẫu):
Mẫu:
12 : 4 + 20 : 4 = ?
Cách 1: 12 : 4 + 20 : 4 = 3 + 5 = 8
Cách 2: 12 : 4 + 20 : 4 = (12 + 20) : 4
= 32 : 4 = 8
18 : 6 + 24 : 6

60 : 3 + 9 : 3


18 : 6 + 24 : 6
C1: 18:6+24:6 =3 + 4 =7

60 : 3 + 9 : 3
C1: 60: 3+9: 3 =20+ 3 =23

C2: 18:6+24:6 =(18+24): 6 C2: 60 :3+9: 3 =(60+9): 3
= 42 : 6 = 7

= 69 : 3 = 23


Môn: Toán
Bài :Chia một tổng cho một số
Bài 2: Tính bằng hai cách (theo mẫu) :
Mẫu:

(35 – 21) : 7 = ?

Cách 1: (35 – 21) : 7 = 14 : 7 = 2
Cách 2: (35 – 21) : 7 = 35 : 7 – 21 : 7
=5–3=2

a/ (27 – 18 ) : 3

b/ (64 – 32 ) : 8


Toán

Chia một tổng cho một số
Bài 2: Tính bằng hai cách (theo mẫu) :
(27-18) : 3

(64-32) : 8

C1: (27-18) : 3 = 9 : 3 = 3

C1: (64-32) : 8 = 32 : 8 = 4

C2: (27-18) : 3

C2: (64-32) : 8

= 27 : 3 – 18 : 3 = 9 – 6 =3

= 64 : 8 – 32 : 8 = 8 – 4 =4

Khi chia một hiệu cho một số, nếu số bị trừ và số trừ của
hiệu đều chia hết cho số chia thì ta có thể lấy số bị trừ và số
trừ chia cho số chia rồi lấy các kết quả trừ cho nhau.


Củng cố- Dặn dũ
Khi chia một tổng cho một số ta làm như thế
nào?
Chuẩn bị bài :Chia cho số cú một chữ số
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×