Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tổng cho một số

Môn : Toán 4
Bài 63 : CHIA MỘT TỔNG CHO MỘT SỐ


Toán

Kiểm tra bài cũ :
Tính bằng cách thuận tiện nhất :

302 ×16 + 302 × 4

769 × 85 − 769 × 75


Toán
CHIA MỘT TỔNG CHO MỘT SỐ
Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

(35 + 21) : 7
=
=


56

:7
8

Vậy: (35 + 21) : 7

35 : 7 + 21 : 7

=
=

=

5 +
8

3

35 : 7 + 21 : 7


Toán
CHIA MỘT TỔNG CHO MỘT SỐ

(35 + 21) : 7

=

35 : 7 + 21 : 7

1 tổng : 1 số = SH : SC +SH : SC
* Có thể sử dụng tính chất chia một tổng cho một số
để tính giá trị của các biểu thức sau không? Vì sao?

( 20 + 15 ) : 7
Khi chia một tổng cho một số , nếu các số hạng
của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia
từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm


được với nhau.


Toán
CHIA MỘT TỔNG CHO MỘT SỐ
Ví dụ: Tính giá trị biểu thức
(15 + 35) : 5
- Cách 1: Tính tổng rồi lấy tổng chia cho số chia.
- Cách 2: Lấy từng số hạng chia cho số chia rồi cộng
các kết quả với nhau.


Toán
CHIA MỘT TỔNG CHO MỘT SỐ
1. Tính chất: Khi chia một tổng cho một số , nếu các số hạng
của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng
cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.

2. Luyện tập:
Bài 1:
a) Tính bằng hai cách:
(80 + 4) : 4
b) Tính bằng hai cách:
Mẫu: 12 : 4 + 20 : 4 = ?
Cách 1: 12 : 4 + 20 : 4 = 3 + 5 = 8
Cách 2: 12 : 4 + 20 : 4 = (12 + 20) : 4 = 32 : 4 = 8
18 : 6 + 24 : 6
60 : 3 + 9 : 3


Toán
CHIA MỘT TỔNG CHO MỘT SỐ
1. Tính chất: Khi chia một tổng cho một số , nếu các số hạng
của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng
cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.

2. Luyện tập:
Bài 1: Tính bằng hai cách:
Bài 2: Tính bằng hai cách (theo mẫu):
Bài
3: Lớp
có 32
Mẫu:
(354A
- 21)
: 7học
= ? sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4
học sinh. Lớp 4B có 28 học sinh cũng chia thành các nhóm, mỗi
Cách
1: (35 - 21) : 7 = 14 : 7 = 2
nhóm có 4 học sinh. Hỏi tất cả có bao nhiêu nhóm ?

Cách
Tóm 2:
tắt:(35 - 21) : 7 = 35 : 7 – 21 : 7 = 5 - 3 = 2
4A: có
nhóm
4 học
a) (27Lớp
- 18)
3 32 học sinh : mỗi
b) (64
– 32)
: 8 sinh
Lớp 4B có 28 học sinh : mỗi nhóm 4 học sinh
Cả hai lớp có : ...... nhóm ?
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×