Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tổng cho một số


Toán
Chia một tổng cho một số
Tính và so sánh giá trị 2 biểu thức
(35 + 21) : 7 và 35 : 7 + 21 : 7
Ta cú: (35 + 21) : 7 = 56 : 7 = 8
35 : 7 + 21 : 7 = 5 + 3 = 8
: 7 + 21 : 7
Vậy: (35 + 21) : 35
7=

Khi chia một tổng cho một số ta có thể lấy từng
số hạng của tổng chia cho số rồi cộng kết quả với
nhau.


Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2009

Tóan
Chia một tổng cho một số
Luyện tập:

Bài 1:
Tính bằng 2 cách
(15 + 35) : 5

(80 + 4) : 4


Toán
Chia một tổng cho một số
Bài 1:
b/ Tính bằng 2 cách theo mẫu
Mẫu:
12 : 4 + 20 : 4 = ?
Cách 1: 12 : 4 + 20 : 4 = 3 + 5 =
8
Cách 2: 12 : 4 + 20 : 4 = (12 + 20) : 4
= 32 : 4 = 8


Toán

Chia một tổng cho một số
Bài 1:
b/ Tính bằng 2 cách (theo mẫu)
Mẫu:
12 : 4 + 20 : 4 = ?
Cách 1: 12 : 4 + 20 : 4 = 3 + 5 = 8
Cách 2: 12 : 4 + 20 : 4 = (12 + 20) : 4
= 32 : 4 = 8
18 : 6 + 24 :
6

60 : 3 + 9 : 3


Toán

Chia một tổng cho một số
Bài 2: Tính bằng hai cách (theo mẫu):
Mẫu: (35 – 21) : 7 = ?


Cách 1: (35 – 21) : 7 = 14 : 7 = 2
Cỏch 2: (35 – 21) : 7 = 35 : 7 – 21 : 7
=5–3=2


Toán

Chia một tổng cho mộ số
Bài 2: Tính bằng 2 cách (theo mẫu)
Mẫu:

(35 – 21) : 7 = ?

Cách 1:

(35 – 21) : 7 = 14 : 7 = 2

Cỏch 2: (35 – 21) : 7 = 35 : 7 – 21 : 7
=5–3=2

Khi chia một hiệu cho một số, nếu số bị trừ và số trừ
của hiệu đều chia hết cho số chia thỡ ta cú thể lấy số bị
trừ và số trừ chia cho số chia rồi lấy kết quả trừ cho
nhau.


Toán

Chia một tổng cho một số.
Bài 2: Tính bằng 2 cách (theo mẫu) :
Mẫu:

(35 – 21) : 7 = ?

Cách 1:

(35 – 21) : 7 = 14 : 7 = 2

Cỏch 2: (35 – 21) : 7 = 35 : 7 – 21 : 7
=5–3=2
Khi chia một hiệu cho một số nếu số bị trừ và số trừ của
hiệu chia hết cho số chia thỡ ta cú thể lấy số bị trừ và số trừ
chia cho số chia rồi lấy kết quả trừ cho nhau
a) (2718) : 3

b) (64 – 32) : 8


Toán
Chia một tổng cho một số
Tính nhanh:
6 : 3 + 9 : 3 + 15 : 3 = ( 6 + 9 + 15 ) : 3
=
=

30

: 3
10
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×