Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tổng cho một số

MÔN TOÁN LỚP 4


Toán

Kiểm tra bài cũ


Thứ hai, ngày 18 tháng 11 năm 2013
Toán

Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a.302 x 16 + 302 x 4
b.769 x 85 – 769 x 75


Toán

Chia một tổng cho một số
Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức
sau: (35 + 21) : 7 và 35 : 7 + 21 : 7


Ta có: (35 + 21) : 7 = 56 : 7 = 8
35:7 + 21 : 7 = 5 + 3 = 8
Vậy (35 + 21) : 7 = 35 : 7 + 21 : 7


Thứ hai ngày 18 thỏng 11 năm 2013

Toỏn
Chia một tổng cho một số
Tính và so sánh giá trị của hai biểu
thức sau:
(36 + 28) : 8 và 36 : 8 + 28: 8
Biểu thức thứ hai số 36 và 28
không chia hết cho 8. Các số hạng
không chia hết cho số chia.


Toán

Chia một tổng cho một số

(35 + 21) : 7 = 35 : 7 + 21 : 7
1 tổng : 1 số = SH : SC+ SH : SC

Khi chia một tổng cho một số,
Khi chia một tổng cho một
nếu các số
sốtahạng
của
tổng
đều
chia
làm thế nào?
hết cho số chia thì ta có thể chia
từng số hạng cho số chia, rồi cộng
các kết quả tìm được với nhau.


ToánChia một tổng cho một số

Khi chia một tổng cho một
số, nếu các số hạng của tổng
đều chia hết cho số chia thì
ta có thể chia từng số hạng
cho số chia, rồi cộng các kết
quả tìm được với nhau.


Toán

Chia một tổng cho một số

Bài 1: a) Tính bằng hai cách:
(15 + 35) : 5 (80 + 4) : 4
(15 + 35) : 5
Cách 1: (15 + 35) : 5 = 50 : 5 = 10
Cách 2: (15 + 35) :5 = 15 : 5 + 35 : 5
= 3 + 7 = 10


Toán

Chia một tổng cho một số
1. b) Tính bằng hai cách (theo mẫu)

18:6 + 24:6
60:3 + 9:3
Mẫu:
12 : 4 + 20 :
4 =1:? 12 : 4 + 20 3+ 5 = 8
Cách
Cách
: 4= 2: 12 : 4 + 20 :4
= (12 + 20) : 4
=
32
:4=8


Toán

Chia một tổng cho một số

2.Tớnh bằng hai cỏch (theo mẫu)

a) (27 - 18) : 3
b) (64 - 32) : 8
Mẫu: (35 - 21):7 = ?
Cách 1: ( 35 – 21) : 7 = 14 : 7 = 2
Cách 2: ( 35 – 21) : 7
= 35 : 7 – 21 : 7
=5–3 =2


Toán

Chia một tổng cho một số

(35 - 21) : 7 = 35 : 7 - 21 : 7
1 hiệu : 1 số = SBT : SC - ST : SC
Khi chia một hiệu cho một số, nếu số
chia
chocho số chia
bị trừKhi
và số
trừmột
đềuhiệu
chia hết
thì tamột
có thể
bị làm
trừ và
số talấycósốthể
thếsố trừ chia
cho số chia, rồi
lấy các kết quả trừ đi
nào?
nhau.


Toán

Chia một tổng cho một số

2.Tớnh bằng hai cỏch (theo mẫu)

a) (27 - 18) : 3
b) (64 - 32) : 8
Mẫu: (35 - 21):7 = ?
Cách 1: ( 35 – 21) : 7 = 14 : 7 = 2
Cách 2: ( 35 – 21) : 7
= 35 : 7 – 21 : 7
=5–3 =2


Toán
Chia một tổng cho một số

3. Lớp 4A có 32 học sinh chia thành các nhóm,
mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 28 học sinh
cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học
sinh. Hỏi tất cả có bao nhiêu nhóm?

Tóm tắt:

4A: 32 HS, chia mỗi nhóm có 4 HS.
4B: 28 HS, chia mỗi nhóm có 4 HS.
Có tất cả ? nhóm.


Trò chơi
Đúng

Sai

(12 + 27) : 3 = 12:3 + 27 ?

Sai

36: 6 +24 :6 = (36 + 24):6 ?

Đúng

(28 – 21) :7 = 28 :7 – 21 : 7?

ĐỲNG

32:4 + 16: 8 = (32 + 16):(4+8)?

SAI


-Nhận xét tiết học.
Chuẩn bị bài sau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×