Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tổng cho một số


Kiểm tra bài cũ:

Tính giá tị của biểu thức.
a. (12 + 15) X 3

b. 3 X (20 + 10)


Chia một tổng cho một số
Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
(35 + 21) : 7Ta có : (35 + 21) : 7 =
Vậy :

56 : 7 = 8

35 : 7 + 21 : 7

35 : 7 + 21 : 7

= 5 + 3 = 8

(35 + 21) : 7 = 35 : 7 + 21 : 7
Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng
đều choa hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng
cho số chia,Muốn
rồi cộng
kết
quảcho
tìmmột
được
nhau.
chiacác
một
tổng
số với
ta có
thể thực hiện chia như thế nào?


Chia một tổng cho một số
Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
(35 + 21) : 7 và 35 : 7 + 21 : 7
Ta có : (35 + 21) : 7 =

56 : 7 = 8 35 : 7 + 21 : 7

= 5 + 3 = 8

Vậy : (35 + 21) : 7 = 35 : 7 + 21 : 7
Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều choa hết
cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả
tìm được với nhau.

Thực hành

Làm bài vào vở.


1 a) Tính bằng hai cách :
(15 + 35) : 5

(80 + 4) : 4

Cách 1: (15 + 35) : 5

=
=

Cách 2: (15 + 35) : 5

= 15 : 5 + 55 : 5
=
=

+


Chia một tổng cho một số
Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
(35 + 21) : 7 và 35 : 7 + 21 : 7
Ta có : (35 + 21) : 7 =

56 : 7 = 8 35 : 7 + 21 : 7

= 5 + 3 = 8

Vậy : (35 + 21) : 7 = 35 : 7 + 21 : 7
Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều choa hết
cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả
tìm được với nhau.

Thực hành
1

Làm bài theo nhóm đôi.

a) Tính bằng hai cách :

b) Tính bằng hai cách (theo mẫu) :
Mẫu: 12 : 4 + 20 : 4
Cách 1:

12 : 4 + 20 : 4 =

a) 18 : 6 + 24 : 6
3 + 5= 8

Cách 2: 12 : 4 + 20 : 4 = (12 + 20) : 4
= 32 : 4
=8

b) 60 : 3 + 9 : 3


Chia một tổng cho một số
Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
(35 + 21) : 7 và 35 : 7 + 21 : 7
Ta có : (35 + 21) : 7 =

56 : 7 = 8 35 : 7 + 21 : 7

= 5 + 3 = 8

Vậy : (35 + 21) : 7 = 35 : 7 + 21 : 7
Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều choa hết
cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả
tìm được với nhau.

Thực hành
1

a) Tính bằng hai cách :
b) Tính bằng hai cách (theo mẫu) :

Làm bài vào vở.

2 Tính bằng hai cách (theo mẫu) :
Mẫu: (35 – 21) : 7

a) (17 – 18) : 8

Cách 1:

(35 – 21) : 7 =

Cách 2:

(35 – 21) : 7 =
=

14 : 7 = 2
35 : 7 - 21 : 7
5 - 3 =2

b) (64 – 32) : 8


Chia một tổng cho một số
Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
(35 + 21) : 7 và 35 : 7 + 21 : 7
Ta có : (35 + 21) : 7 =

56 : 7 = 8 35 : 7 + 21 : 7

= 5 + 3 = 8

Vậy : (35 + 21) : 7 = 35 : 7 + 21 : 7
Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều choa hết
cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả
tìm được với nhau.

Thực hành
1

a) Tính bằng hai cách :
b) Tính bằng hai cách (theo mẫu) :

2

Tính bằng hai cách (theo mẫu) :

3

Lớp 4A có 32 học sinh chia thánh các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B
có 28 học sinh cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi tất cả có
bao nhiêu nhóm?


Chia một tổng cho một số

Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng
đều choa hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng
cho số chia,Muốn
rồi cộng
kết
quảcho
tìmmột
được
nhau.
chiacác
một
tổng
số với
ta có
thể thực hiện chia như thế nào?


GV: Trần Thế TiếnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×