Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích

MÔN TOÁN =
CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH
TOÁN

CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH


* Ví dụ: Tính giá trị của biểu thức sau bằng nhiều cách:

24 : (3 x 2) = ?
Bài yêu cầu gì ?
A. 24 : (3 x 2) = 24 : 6 = 4
B. 24 : (3 x 2) = 24 : 3 : 2 = 8 : 2 = 4
C. 24 : (3 x 2) = 24 : 2 : 3 = 12 : 3 = 4

•Khi chia
mộtmột

tíchtích
ta có thể
Khimột
chia số
mộtcho
số cho
chia số đó cho
mộtnhư
thừa
ta làm
thếsố
nàorồi
? lấy kết quả
tìm được chia tiếp cho thừa số kia.


Bài tập 1:

Tính giá trị của biểu thức:
b) 72 : (9 x 8)
a) 50 : (2 x 50)

c) 28 : (7 x 2)

Hãy khoanh vào chữ trước phép tính có cách làm đúng:
a) A. 50 : (2 x 5) = 50 : 10 = 5 b) A. 72 : (9 x 8) = 72 : 72 = 1
B. 50 : (2 x 5) = 50 : 2 : 5 = 5

B. 72 : (9 x 8) = 72 : 9 : 8 = 1

C. 50 : (2 x 5) = 50 : 2 x 5 = 5

C. 72 : (9 x 8) = 72 : 9 x 8 = 1

c) A. 28 : (7 x 2) = 28 : 14

= 2

B. 28 : (7 x 2) = 28 : 7 : 2 = 2
C. 28 : (7 x 2) = 28 : 7 x 2 = 2Đáp án đúng:
Chọn:
Các
em một
làm
bàiC
rất tốt
Sai
rồi
Khi chia một
số cho
A,tích
B ta làm như thế nào?


Bài 2

Chuyển mỗi phép tính sau đây thành phép chia một số
cho một tích rồi tính (theo mẫu):
Mẫu: 60 : 15 = 60 : (5 x 3)
= 60 : 5 : 3
= 12 : 3
=4
Hãy khoanh vào chữ đặt trước cách làm đúng:

A 80 : 40 = 80 : (8 x 5)
A 80 : 16 = 80 : (4 x 4)
a) A.
b) A.
§¸p
= 80 : 8 : 5
= 80 : 4 : 4
§¸p
= 10 : 5 = 2
= 20 : 4 = 5
¸n
¸n
B
B. 80 : 16 = 80 : (8 x 2)
B 80 : 40 = 80 : (10 x 4) ®ó
B.
®ó
= 80 : 10 : 4
= 80 : 8 : 2
ng:
=8:4=2
= 10 : 2 = 5
ng:
A,
BB
C 80 : 40 = 80 : (8 x 5)
C 80 :16 = 80 : (8 x 2)
C.
C.
A,
Chän:
Chän:
= 80 : 8 x 5
= 80 : 8 x 2
CC
= 10 x 5 = 50
= 10 x 2 = 20
Chưa
CÁC EM LÀM
BÀI RẤT TỐT.
đúng


Bài 3 Có hai bạn học sinh, mỗi bạn mua 3 quyển vở cùng loại
và tất cả phải trả 7200 đồng. Tính giá tiền mỗi quyển vở ?
Bài toán cho biết
gì ?

Bài toán hỏi gì ?
Bài
giải

Cách 1:
Số quyển vở cả hai bạn mua là :
3 x 2 = 6 (quyển)
Giá tiền mỗi quyển vở
là 7200
:
: 6 = 1200 (đồng)
Đáp số : 1200 đồng

Cách 2:
Số tiền mỗi bạn phải trả là :
7200 : 2 = 3600 (đồng)
Giá tiền mỗi quyển vở là :
3600 : 3 = 1200 (đồng)
Đáp số : 1200 đồng

CÁC EM LÀM BÀI TỐT LẮM !


ÁP DỤNG

Khoanh vào chữ thể hiện câu trả lời đúng :
Tính giá trị của biểu thức:

a) 150 : (2 x 5) =

A 15
a) A.

b) 48 : (2 x 4) =

Đáp án đúng

A 96
b) A.

B. 60

B. 6

C. 375

C. 24

Khi chia một
cho
mộtbài
tíchrất
ta tốt
làm như thế nào ?
Cácsốem
làm


CHÚC
CÁC
EM
HỌC
TỐT


CHÚC
CÁC
EM
HỌC
TỐTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×