Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một số cho một tích

Môn : Toán 4
CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH


Toán

Kiểm tra bài cũ :
Đặt tính rồi tính:

42785 : 5

238057 : 8


Toán
CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH
1. Tính và so sánh giá trị của các biểu thức:

24 : (3 x 2)
= 24
=


:6
4

24 : 3 : 2
= 8
=

:2
4

24 : 2 : 3
= 12 : 3
=

4

Vậy: 24 : (3 x 2) = 24 : 3 : 2 = 24 : 2 : 3
Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho
một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.
Ví dụ: Tính giá trị của các biểu thức:
50 : (2 x 5)


Toán
CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH
1. Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho
một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.
2. Luyện tập:
Bài 1: Tính giá trị của biểu thức:
72 : (9 mỗi
x 8) phép tính chia sau đâythành
28 : (7 x 2)
Bài 2: Chuyển
phép chia một số chia
cho một tích rồi tính (theo mẫu):
Mẫu:
60 2: bạn
15 =học
60 sinh,
: (5 xmỗi
3) bạn mua 3 quyển vở cùng loại và tất cả
Bài
3: Có
= 60Tính
: 5 :giá
3 tiền mỗi quyển vở.
phải trả 7200đồng.
= 12 : 3
=4
a) 80 : 40

b) 150 : 50

c) 80 : 16
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×