Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Biểu thức có chứa ba chữ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

`


Tính giá trị của biểu thức c + d nếu :
a, c = 10 và d = 5
Giá trị của biểu thức c+d là:
c + d = 10 + 5= 15

b, c = 15 cm và d = 45 cm
Giá trị của biểu thức c+d là:
c + d = 15cm + 45cm = 60cmSo sánhTính
giá trị
giácủa
trị hai
củabiểu

biểuthức
thứcaa++bvà
b vàbb++aa:trong bảng sau:
a
b
a+
b
b+
a

20

350

1208

30

250

2764

20 + 30 = 50

350 + 250 = 600

1208 + 2764 = 3972

30 + 20 = 50

250 + 350 = 600

2764 + 1208 = 3972

Ta thấy giá trị của a + b và của b + a luôn luôn bằng nhau, ta viết:

a + b =b + a
Kết luận: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì
tổng không thay đổi.1 Nêu kết quả tính:
a, 468 + 379 = 847
847
379 + 468 = ……
b, 6509 + 2876 = 9385
2876 + 6509 = 9385
….
c, 4268 + 76 = 4344
4344
76 + 4268 = …..


2

Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a, 48 + 12 = 12 + ….
48
65 + 297 =297
…. + 65
177
…. + 89 = 89 + 177
a =….

b, m + n = n +….
m
84++00==…..+
…..+
84
0 84
84
a + 0 a= ….
+0 0
+ a==….
….a +


Trò chơi
Ai nhanh, ai đúng.
8264 + 927 < 900 + 8264

S

927 + 8264 = 8264 + 927

Đ

2975 + 4017 > 4017 + 3000

S

2975 + 4017 = 4017 + 2975

Đ


Khi đổi chỗ các số hạng trong
một tổng thì tổng không thay đổi.

a+b=b+a


* Xem lại các bài tập đã làm.
* Làm bài 3 vào vở ở nhà.
* Xem trước bài: Biểu thức có chứa ba
chữ.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×