Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Biểu thức có chứa ba chữ


Toán
KIỂM TRA BÀI CŨ
Tính bằng cách thuận tiện :
145 + 789 + 855 = ?
145 + 789 + 855 = 145 + 855 + 789
= 1000 + 789
= 1789


Toán
BIểU thức có chứa ba chữ


Toán
BIểU thức có chứa ba chữ
Ví dụ: An, Bình, và Cường cùng câu cá. An câu được …
2
5 cá. Bình câu được … con cá.b
30
1

Cường câu được … C¶ ba
a1con
người có
0
4
?
c2 tất cả … con cá.
Số cá câu được có thể là:
Số cá của An

Số cá của
Bình

2

3

5
1


a

Số cá của
Cường

Số cá của
ba người
2+3+4

1

4
0

0

2

1+0+2
b


c

5+1+0a+b+c
a + b + c là biểu thức có chứa ba chữ.


Toán
BIểU thức có chứa ba chữ
Ví dụ: Số cá câu được có thể là:
Số cá của An

Số cá của
Bình

2

3

5
1


a

Số cá của
Cường

Số cá của
ba người
2+3+4

1

4
0

0

2

1+0+2


b


c

5+1+0a+b+c

a + b + c là biểu thức có chứa ba chữ.
Nếu a = 2, b = 3, c = 4

thì a + b + c = 3 + 2 + 4 = 9 ;9 là một giá trị của biểu thức a + b + c.

Nếu
a = 5,
a =b 5,
= 1,
b =c =
1, 0c = 0

thì a + b + c = 5 + 1 + 0 = 6 ;6 là một giá trị của biểu thức a + b + c.

a = 1,
= 0,
Nếu
a =b 1,
b =c =
0, 2c = 2

thì a + b + c = 1 + 0 + 2 = 3 ;3 là một giá trị của biểu thức a + b + c.


Toán
Biểu thức có chứa ba chữ

• Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá
trị của biểu thức a + b + c.


Toán
BIểU thức có chứa ba chữ
Thực hành
1/ Tính giá trị của a + b + c nếu:
a) a = 5 , b = 7 và c = 10.
- Nếu a = 5, b = 7, c = 10 thì a + b + c = 5 + 7 + 10 = 22

b) a = 12, b = 15, c = 9
- Nếu a = 12, b = 15, c = 9 thì a + b + c = 12 + 15 + 9 = 36


Toán
BIểU thức có chứa ba chữ
Thực hành
2/ a x b x c là biểu thức có chứa ba chữ .
Nếu a = 4, b = 3 và c = 5 thì giá trị của a x b x c là:
a x b x c = 4 x 3 x 5 = 12 x 5 = 60
Tính giá trị của a x b x c nếu:
a) a = 9, b = 5 , c = 2.
Nếu a = 9, b = 5 và c = 2 thì giá trị của a x b x c là:
a x b x c = 9 x 5 x 2 = 90
b) a = 15, b = 0, c = 37.
Nếu a = 15, b = 0 và c = 37 thì giá trị của a x b x c là:
a x b x c = 15 x 0 x 37 = 0


Toán
BIểU thức có chứa ba chữ
Thực hành
3/ Cho biết m = 10, n = 5, p = 2, tính giá trị cuả biểu
thức:
a) m + n + p
b) m - n - p
c) m + n x p
m + ( n + p)

m - ( n + p)

(m + n) x p

a) Nếu m = 10, n = 5, p = 2 thì m + n + p = 10 + 5 + 2 = 17
Nếu m = 10, n = 5, p = 2 thì m +( n + p) = 10 + (5 + 2) = 17
b) Nếu a = 10, b = 5, c = 2 thì m – n – p = 10 – 5 – 2 = 3
Nếu a = 10, b = 5, c = 2 thì m – (n + p) = 10 – (5 + 2) = 3


Toán
BIểU thức có chứa ba chữ
Thực hành
4/ Độ dài các cạnh hình tam giác là a, b, c.
a) Gọi P là chu vi của hình tam giác.
Viết công thức tính chu vi P của tam giác đó.
P=a+b+c

a

b) Tính chu vi của tam gíac biết:
c
a = 5 cm, b = 4 cm, c = 3 cm.
Nếu a = 5 cm, b = 4 cm, c = 3 cm thì P= a + b + c =
cm + 4 cm + 3cm = 12 cm
a = 10 cm, b = 10 cm, c = 5 cm.
a = 6 dm, b = 6 dm, c = 6 dm.

b

5
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×