Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Biểu thức có chứa ba chữ

TOÁN 4
BIỂU THỨC CÓ
CHỨA BA CHỮ


1)Ví dụ: An, Bình và Cường cùng
đi câu cá. An câu được …con cá,
Bình câu được…con cá, Cường câu
được…con cá. Cả ba người câu
được…con cá.

a + b + c là biểu thức
có chứa ba chữ


• Câu hỏi: Khi biết giá trị cụ thể của a,
b, c; muốn tính giá trị của biểu thức a
+ b + c ta làm thế nào?

• Trả lời: Ta thay các chữ a, b,c bằng


số rồi thực hiện tính giá trị của
biểu thức.


• Câu hỏi: Mỗi lần thay chữ bằng số
ta tính được gì?
Câu hỏi: Mỗi lần thay chữ bằng
số ta tính được một giá trị số của
biểu thức a + b + c


2) Luyện tập
Bài 1: Tính

giá trị của a + b + c nếu

A) a = 5, b = 7, c = 10
B) a = 12, b = 15, c = 9

:


A) Nếu a = 5, b = 7, c = 10 thì a
+ b + c = 5 + 7 + 10 = 22
B) Nếu a =12, b =15, c = 9 thì a
+ b + c = 12 + 15 + 9 = 36


Bài 2:

axbxc

Là biểu thức có chứa ba chữ
Nếu: a

= 4, b = 3, c =5
thì a x b x c = 4 x 3 x 5
= 12 x 5
= 60•Tính giá trị của a x b x c nếu:

A) a = 9, b = 5, c = 2
B) a = 15, b = 0, c = 37


Bài 3: Cho biết m = 10, n = 5, p = 2

Tính giá trị của biểu thức:

a) m + n + p
b) m – n – p
m + (n + p)
m – (n +p)
c) m + n x p
(m + n) x p


Bài 4: Độ dài các cạnh của hình tam
giác là a, b, c. Gọi p là chu vi của hình
tam giác. Viết công thức tính chu vi của
hình tam giác đó.
a

b

c


a

b

c

P=a+b+c


P=a+b+c
Tính chu vi của hình tam giác biết

a = 5 cm, b = 4 cm, c=3 cm
a =10 cm, b = 10 cm, c=5 cm
a = 6 dm, b = 6 dm, c=6 dm

:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×