Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tính chất giao hoán của phép cộng

BÀI GIẢNG TOÁN 4 CHƯƠNG 2
BÀI 1: TÍNH CHẤT GIAO HOÁN
CỦA PHÉP CỘNG

1


Toán:

KIỂM TRA BÀI CŨ

Bài tập: Tính giá trị của c + d nếu:
a) c = 10 và d = 25
b) c = 15 cm và d = 45 cm

2


Bài tập: Tính giá trị của c + d nếu:
a)
c = 10 và d = 25

b)
c = 15 cm và d = 45 cm
Giải
a)Nếu c = 10 và d = 25 thì c + d = 10 + 25 = 35
b) Nếu c= 15 cm và d = 45 cm thì c + d =
15 cm + 45 cm = 60 cm

3


Toán:
Tính chất giao hoán của phép cộng

4


So sánh giá trị của hai biểu thức a + b và b + a
trong bảng sau:
a

20

350

1208

b

30

250

2764

a+b

20 + 30 = 50

350 +250 = 600 1208 + 2764 = 3972


b+a

30+ 20 = 50

250 + 350 = 600 2764 + 1208 = 3972

Ta thấy giá trị của a + b và của b + a luôn luôn bằng nhau, ta viết:
a+b=b+a

Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng
không thay đổi.

5


Luyện tập

Bài 1 ( 43) Nêu kết quả tính:
a) 468 + 379 = 847

b) 6509 + 2876 = 9385
2876 + 6509 = 9385


379 + 468 = 847

c) 4268 + 76 = 4344
76 + 4268 = 4344


6


Bài 2: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:
48
a)48 + 12 = 12 + …

m
b) m + n = n + …

65 + 297 = 297
… + 65

0 + 84
84 + 0 = …

… + 89 = 89 + 177
177

a + 0 = …0 + a = …
a

7


Bài 3:
>
<
=

= 4017 + 2975
a) 2975 + 4017 …

<
b 8264 + 927 …

927 + 8300

< 4017 + 3000
2975 + 4017 …

>
8264 + 927 …

900 + 8264

2975 + 4017 …
> 4017 + 2900

927 + 8264 …=

8264 + 927

8


Viết số thích hợp vào chỗ
chấm:
470 + 1392 = 1392
… + 470

1

Khi
Khiđổi
đổichỗ
chỗcác
cácsốsốhạng
hạngtrong
của tổng
một a+ b
tổng
cho thì
nhau
tổng
thìnhư
ta được
thế nào?
tổng nào?

2

3
9


Củng cố - dặn dò
Qua bài con cần nắm được kiến thức :
a+b=b+a
Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng
thì tổng không thay đổi.
10


Toán:

Tính chất giao hoán của phép cộng

a+b=b+a
Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng
thì tổng không thay đổi.
11


12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×