Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tính chất giao hoán của phép cộng


1.Tính giá trị của c+d nếu:
c =10 và d= 25

2.Tính giá trị của a – b nếu:
a =18 m và b= 10 m

3.Tính giá trị của a-b nếu:
a =32 và b= 20

Ô cửa số 1

Ô cửa số 2

Ô cửa số 3

Mời bạn cùng cả
lớp
c+d=10+25=35
giải bài toán
vào bảng tay.


Mời
a - bbạn
=18lên
m-10
bảng
m
giải= bài8toán.
m

Mời bạn lên
a – b =32 – 20 = 12
bảng giải bài toán.


TÝnh
trÞ
hai
a +vàbb+a
vµ trong
b + abảng
trong
Sogi¸
sánh
giácđa
trị của
haibiĨu
biểu thøc
thức a+b
sau:b¶ng
sau:
a

20

350

1208

b30

250

2764

a+b

20+30=50 350+250 =600

b+a

30+20=50

250+350
=600

1

2

1208+2764 =
3972
2764+1208 = 3972
3

HẾT
00 : GIỜ
04
05
08
09
14
15
18
19
01
02
03
06
07
10
12
13
16
17
20
11

Ta thấy giá trị của a + b và của b + a luơn luơn bằng nhau, ta viết:

Khi

a + b…
= b+
a một tổng thì tổng không thay
đổi chỗ các số hạng trong
đổi.


So sánh giá trị của hai biểu thức a+b và b+a trong bảng sau:
a

20

350

1208

b

30

250

2764

a+b

20+30=50

350+250 =600

b+a

30+20=50

250+350 =600 2764+1208 = 3972

1208+2764 = 3972

Ta thấy giá trị của a + b và của b + a luơn luơn
bằng nhau, ta viết:
a+b=b+a
Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì
tổng không thay đổi.

Bài 1: Nêu kết quả tính:
a)468+379=847 b)6509+2876=9385 c)4268+76=4344
379+468=…

2876+6509=…

76+4268=…


TRÒ CHƠI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Bài 1: Nêu kết quả tính:
a) 468 + 379 = 847
b)6509 + 2876 = 9385
c) 4268 + 76 = 4344 379 +
847 2876 + 6509 = …
4344
468 = …
76 + 4268 = …
9385


Thứ sáu ngày 7 tháng 10 năm 2011

So sánh giá trị của hai biểu thức a+b và b+a trong bảng sau:
a

20

350

1208

b

30

250

2764

a+b

20+30=50

350+250 =600

b+a

30+20=50

250+350 =600 2764+1208 = 3972

Bài 1: Nêu kết quả tính:
a)468+379=847

b)6509+2876=9385

c) 4268+76=4344

379+468= 847

2876+6509=9385

76+4268=4344

1208+2764 = 3972

Ta thấy giá trị của a + b và của b + a luơn luơn bằng
nhau, ta viết:

Bài 2:Viết số hoặc chữ thớch hợp điền vào chỗ chấm:
a)

a+b=b+a
Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng
không thay đổi.

48 + 12 = 12 + …
65 + 297 = …+ 65
…+ 89 = 89 + 177

b) m + n = n + …
84 + 0 = …+ 84
a +0 =…+a=…


hứ sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2011

Trò chơi: Chim về tổ
Bài 2: Viết số hoặc chữ thớch hợp điền vào chỗ chấm:
a) 48 + 12 = 12 +…48
+ 297 = … +297
65
… + 89 = 89 + 177
177

b) m + n = n + … m
84 + 0 = … + 84 0
a + 0 = … +0
a=…

65

a


HẾT
00 : GIỜ
01
03
04
05
07
10
02
06
08
09

a) 4 + 2 148
b) 3 + 2 + 10 287

c) 10 287 + 5
d) 2 100 + 48 + 4


So sánh giá trị của hai biểu thức a+b và b+a trong bảng sau:
a

20

350

1208

b

30

250

2764

a+b

20+30=50

350+250 =600

b+a

30+20=50

250+350 =600 2764+1208 = 3972

1208+2764 = 3972

Ta thấy giá trị của a + b và của b + a luơn luơn
bằng nhau, ta viết:

Bài 1: Nêu kết quả tính:
a)468+379=847 b)6509+2876=9385 c)4268+76=4344
379+468= 847

Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng
thì tổng không thay đổi.

76+4268=4344

Bài 2: Viết số hoặc chữ thớch hợp điền vào chỗ chấm:
a)

a+b=b+a

2876+6509 =9385

48 + 12 = 12 + 48

b) m + n = n +m

65 + 297 = 297+ 65

84 + 0 = 0+ 84

177+ 89 = 89 + 177

a +0 =0+a=a


TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC THẦY
GIÁO, CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚPTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×