Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tính chất giao hoán của phép cộng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 4

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG


KIỂM TRA BÀI CŨ

Bài 1 : Tính giá trị của c + d nếu:
a) c = 10 và d = 25.

b) c = 15 cm và d = 45 cm.

* Nếu c = 10 và d = 25 thì biểu thức c + d = 10 + 25 = 35
* Nếu c = 15 cm và d = 45 cm thì biểu thức c + d = 15 +
45 = 60 ( cm )


TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG
So sánh giá trị của hai biểu thức a + b và b + a trong bảng sau:

a

20

350

1208

30

250

2764

b

a+b

b+a

20 + 30 = 50

350 + 250 = 600

1208 + 2764 = 3972

30 + 20 = 50

350 + 250 = 600

1208 + 2764 = 3972

a + b

=

b+a

Kết luận: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng
không thay đổi.
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG
Bài 1. (VBT- 39) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 25 + 41 = 41 + ……
25

b) a + b = ….+
a a

96 + 72 = 72
….+ 96

a
a + 0 = 0 + …..
a =…..

68 + 14 = 14 + ……
68

b
0 + b = …..+
b
0 = …..


TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG
Bài 2. (VBT- 39) Đặt tính, tính rồi dùng tính chất
giao hoán để thử lại:
a) 695 + 137
Thử lại 137
……
695
+
+ ……
137
695
……
……
……
……
832
832

b) 8279 + 654
8279
…… Thử lại + ……
654
+
8279
……
654
……
……
8932
……
8932


TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG
Bài 3. (VBT- 39) Khoanh vào chữ đặt trước câu
trả lời đúng:
Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là
b ( a, b cùng một đơn vị đo ).
A.a x b
B.a + b x 2
C.b + a x 2
D.(a + b) x 2


TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG
Bài 4. (VBT- 39) Cho biết:
1 cm 2

- Diện tích của mỗi ô vuông bằng 1 cm.2
- Mỗi nửa ô vuông dưới đâycó diện tích
bằng

1 cm2
2

Viết số đo diện tích của mỗi hình dưới đây(theo mẫu)

2

1cm

2

1cm
……

2

……
1cm

2

……
1cm

1 cm2
……
2

.

.

.

2
……
1cm


TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG

a + b

=

b+a

Kết luận: Khi đổi chỗ các số hạng trong
một tổng thì tổng không thay đổi


TIẾT HỌC KẾT THÚCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×