Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tính chất giao hoán của phép cộng


Tính giá trị biểu thức:
Nếu a = 45, b = 36 thì a + b = 45 + 36 = 81
Nếu a = 18 m, b = 10 m thì a - b = 18 - 10 = 8 (m)


Các bạn làm bài rất tốt!Toán

Tính chất giao hoán của phép cộng
So sánh giá trị của hai biểu thức a+b và b+a trong bảng sau:
a
b
a+b
b+a

20
30


350
250

1208
2764

20+30=50 350+250 =600 1208+2764 = 3972
30+20=50 250+350 =600 2764+1208 = 3972
Ta thấy giá trị của a + b và của b + a luôn luôn bằng
nhau, ta viết:
a+b…
= b+a
Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng
không thay đổi.Toán

Tính chất giao hoán của
phép cộng
Bài 1: Nêu kết quả tính:
a) 468 + 379 = 847
379 + 468 = 847


b)6509 + 2876 = 9385
2876 + 6509 = 9385

c) 4268 + 76 = 4344
4344
76 + 4268 = …


Toán

Tính chất giao hoán của
phép cộng
Bài 2: Viết số hoặc chữ thích hợp điền vào chỗ chấm:


48
a) 48 + 12 = 12 +…
b) m + n = n + …
m
65 + 297 =297
… + 65
84 + 0 =0… + 84
177
… + 89 = 89 + 177
a 0+ 0 = …a +
a=…

Làm bài vào vở


Toán

Tính chất giao hoán của
phép cộng
Bài 3:

< > =

< 927 + 8300
= 4017 + 2975 b. 8264 + 927 …
a. 2975 + 4017 …
> 900 + 8264
< 4017 + 3000
8264 + 927 ...
2975 + 4017 ...
> 4017 + 2900
2975 + 4017 ...

= 8264 + 927
927 + 8264 ...


HẾT
00 : GIỜ
01
03
04
05
07
10
02
06
08
09

a) 4 + 2 148
b) 3 + 2 + 10 287

c) 10 287 + 5
d) 2 100 + 48 + 4


TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC THẦY
GIÁO, CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚPTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×