Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tính chất giao hoán của phép cộng

Phòng GD-ĐT Đại Lộc
Trường Tiểu học Trương Hoành


Toán:
Kiểm tra bài cũ:
a - b là biểu thức có chứa hai chữ. Tính giá trị của a - b nếu:
a = 30 và b = 18
a = 46 và b = 32
Đáp án:
- Nếu a = 30 và b = 18 thì a - b = 30 – 18 = 12
- Nếu a = 46 và b = 32 thì a – b = 46 – 32 = 14


Toán: Tính chất giao hoán của phép cộng
1-So sánh giá trị của hai biểu thức a + b và b+a trong
bảng sau:

a
b
a +b

b+a

a+b= b+ a


Toán: Tính chất giao hoán của phép cộng
Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi
Bài 1: Nêu kết quả tính:
a/ 468 + 379 = 847
379 + 468 = .....
847
b/ 6509 + 2876 = 9385
2876 + 6509 =
c/ 4268 + 76
76

+

.......
9385
= 4344

4268 = ......
4344


Toán: Tính chất giao hoán của phép cộng
Bài 2: Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:
a/

48 + 12 = 12 + ......48

297+ 65
65 + 297 = ......
177 + 89 = 89 + 177
.......
b/ m + n = n + .......m
0 + 84
84 + 0 =........
a

+ 0 = ......0 + a = ..... a


Toán: Tính chất giao hoán của phép cộng
Bài 3: Điền dấu <, =, > vào chỗ chấm :
a/

2975 + 4017 ........= 4017 + 2975

< 4017 + 3000
2975 + 4017 .........
> 4017 + 2900
2975 + 4017 .........
b/

8264 + 927
8264 + 927

< 927 + 8300
........
........> 900 + 8264

927 + 8264 .......= 8264 + 927
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×