Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số

Môn : Toán 4
Quy đồng mẫu số các phân số


Toán
Quy đồng mẫu số các phân số
Cho hai phân số

1
32
5

1 1x5 5
2
2
x
3

6
=
= hai phân số có; cùng mẫu số=trong đó=
Tìm
3 3 x5 15
5 5 x3 2 15
1
một phân số bằng
và một phân số bằng
3 mẫu số là 15
5
Có cùng
5
6
Hai phân số

có điểm gì chung ?
15
15


Toán
Quy đồng mẫu số các phân số
Cho hai phân số

1
3

1 1x5 5
=
=
3 3 x5 15
1 phân5số
Hai
=
3 152


5
;

2 2 x3 6
=
=
5 5 x3 15

1
2

bằng những phân2số nào
?
6
3
5
=

5

15


Toán
Quy đồng mẫu số các phân số
- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số
của phân số thứ hai.
- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số
của phân số thứ nhất.

Nêu cách quy đồng mẫu số hai
phân số ?


Toán
Quy đồng mẫu số các phân số
Bài tập
Bài tập 1 : Quy đồng mẫu số các phân số :
5
1

a)
6
4

3
3

b)
5
7

9
8

c)
8
9

5 5 x 4 20
=
a) =
6 6 x 4 24

3 3x7 21
=
b) =
5 5 x7 35

9 9 x9 81
=
c) =
8 8 x9 72

1 1x6 6
=
=
4 4 x6 24

3 3x5 15
=
=
7 7 x5 35

8 8 x8 64
=
=
9 9 x8 72


Toán
Quy đồng mẫu số các phân số
Bài tập
Bài tập 2 : Quy đồng mẫu số các phân số :
7
8

a)
5
11

A)
B)
C)

77
40

55
55
80
75

60
60
77
40

50
50


Toán
Quy đồng mẫu số các phân số
Bài tập
Bài tập 2 : Quy đồng mẫu số các phân số :
5
3

b)
12
8

A)
B)
C)

15

36
10

30
40

96

9
36
36
30
36
96


Toán
Quy đồng mẫu số các phân số
Bài tập
Bài tập 2 : Quy đồng mẫu số các phân số :
17
9

c)
10
7

A)
B)
C)

153
153

90
119
119
90

70
70
153
164

140
140a

b

c


a

b

c
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×