Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số

MÔN TOÁN - LỚP 4
QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ


Cho hai phân số:

7
5

6 12

Thảo luận: nhận xét về mối quan hệ giữa 2 mẫu
số 6 và 12
Trả lời: 12 chia hết cho 6
Có thể dùng 12 làm mẫu số chung được không?
12 chia hết cho 6
12 làm mẫu số chung
12 chia hết cho 12


Hãy quy đồng mẫu số 2 phân số:


7
5

6 12
7 7 × 2 14
7
Giữ nguyên phân số
=
=
6 6 × 2 12
12


CÁCH QUY ĐỒNG MẪU SỐ TRONG
TRƯỜNG HỢP CHỌN MỘT MẪU SỐ LÀ
MẪU SỐ CHUNG

• Xác định mẫu số chung

• Tìm thương của mẫu số chung và mẫu số của
phân số kia
• Lấy thương vừa tìm được nhân với tử số và
mẫu số của phân số kia. Giữ nguyên phân số
còn lại.


Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số

7
2

9
3

4
11

10
209
16

25 75

Bài làm:

2 2×3 6
7
=
=
Giữ nguyên phân số
3 3× 3 9
9
4
4× 2
8
11
=
=
Giữ nguyên phân số
10 10 × 2 20
20
9
9 × 3 27
16
=
=
Giữ nguyên phân số
25 25 × 3 75
75


Bài 2: Quy đồng mẫu số các phân số

4
72

25 100

3 19

8 24

21
7

22 11

Bài làm:
4
4× 4
16
72
=
=
Giữ nguyên phân số
25 25 × 4 100
100
19
3 3× 3 9
Giữ nguyên phân số
=
=
24
8 8 × 3 24

7 7 × 2 14
=
=
11 11 × 2 22

Giữ nguyên phân số

21
22


Bài 3: Viết các phân số lần lượt bằng

5 9
;
6 8

Và có mẫu số chung là 24

Trò chơi: chọn nhanh đáp án đúng

5
5 6 20 24
⇒ ; ; ;
6
24 24 24 20

5
5 6 20 24
⇒ ; ; ;
6
24 24 24 20

9
27 9 3 24
⇒ ; ; ;
8
24 24 24 27

9
27 9 3 24
⇒ ; ; ;
8
24 24 24 27


Mục tiêu
Giúp học sinh :
• Biết quy đồng mẫu số hai phân số, trong đó
mẫu số của một phân số được chọn làm
mẫu số chung.
• Củng cố cách quy đồng mẫu số hai phân số.


Cách thiết kế

Chia làm 9 Slide:
Slide 1 : Tên bài , giáo viên hướng dẫn, người thiết kế.
Slide 2+ 3 : Bài mới.
Slide 4: Kết luận.
Slide 5: Bài tập 1.
Slide 6: Bài tập 2.
Slide 7: Bài tập 3.
Slide 8: Mục tiêu.
Slide 9: Cách thiết kế.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×