Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Quy đồng mẫu số các phân sốToán
Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)
7 và 5
12
6
Ta có thể qui đồng mẫu số của hai phân số
7 và 5 như sau:
12
6
7
7 x 2
14
=
=
6
6 x 2
12
5
Giữ nguyên phân số

12
ví dụ: Quy đồng mẫu số hai phân số


Toán
Qui đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)
Các
sau:
Quabước
cáchquy
quyđồng
đồngnhư
trên
em hãy cho biết

cách
số các phân số khi có mẫu số
Xácquy
địnhđồng
mẫu mẫu
số chung.

của
một
trongcủa
haimẫu
phânsốsố
là mẫu
số chung?
thương
chung
và mẫu
số của
 Tìm
phân số kia.

 Lấy thương tìm được nhân với tử số và mẫu số của
phân số kia. Giữ nguyên phân số có mẫu số là
mẫu số chung.Toán
Qui đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)
Luyện tập
Bài 1) Quy đồng mẫu số các phân số
7
2
a)

9
3
2
2 x 3
6
=
=
3
3 x 3
9
7
Giữ nguyên phân số
9

:


Toán
Qui đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)
Luyện tập
Bài 1) Quy đồng mẫu số các phân số
:
Dãy A
Dãy B
4
11
9
16
b)

c)

10
20
25
75
4
4 x 2
8
9
9 x 3
=
=
=
=
10
10 x 2
20
25
25 x 3
11
Giữ nguyên phân số
Giữ nguyên phân số
20

27
75
16
75


Toán
Qui đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)
Luyện tập
Bài 2) Quy đồng mẫu số các phân số
4
5
a)

7
12
4
4 x 12
48
=
=
7
7 x 12
84
5
5 x
=
12
12 x

7

35
=
84
7

:


Toán
Qui đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)
Luyện tập
Bài 2) Quy đồng mẫu số các phân số
:
3
19
21
7
b)
c)


8
24
22
11
3
3 x 3
9
=
=
8
8 x 3
24
19
Giữ nguyên phân số
24

7
7 x 2
14
=
=
11
11 x 2
22
21
Giữ nguyên phân số
22


Toán
Qui đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)
Các bước quy đồng như sau:

 Xác định mẫu số chung.
 Tìm thương của mẫu số chung và mẫu số của
phân số kia.

 Lấy thương tìm được nhân với tử số và mẫu số của
phân số kia. Giữ nguyên phân số có mẫu số là
mẫu số chung.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×