Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN TOÁN


KIỂM TRA BÀI CŨ

Vận dụng tính chất cơ bản của phân số,
hãy điền số thích hợp vào ô vuông:
- 3 -24
=
5
40

- 3 -48
=
5
80

- 3 -72
=
5
120


- 3 -96
=
5
160

- 5 -25
=
8
40

- 5 -50
=
8
80

- 5 -75
=
8
120

- 5 -120
=
8
160

CácTiết
tiết này
trước,
ta lại
cácxét
emthêm
đã biết
một
một
ứng
ứng
dụng
dụng
khác


củacủa
tínhtính
chấtchất
cơ bản của
a a: n
phân
cơ số
bản
là của
rút gọn
phânphân
số, đó
số là( quy
với số
phân
n Înhiều
¦ C( a,b
= đồng mẫu
) ) số
b

b: n


TIẾT 75.

QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ
1. Quy đồng mẫu hai phân số
Theođồng
em quy
mẫu
số các
phân
là như
thế nào?
*** Quy
mẫuđồng
số các
phân
số là
biếnsốđổi
các phân
số đã cho
thành các phân số tương ứng bằng chúng nhưng có chung một
mẫu
5
Hãy quy đồng mẫu hai phân số: - 3
16
24

Bài giải: Ta có BCNN(16,24) = 48
và 48 : 16 = 3 ; 48 : 24 = 2
Khi đó:

- 3 - 3.3 - 9
=
=
16 16.3 48

5
5.2 10
=
=
24 24.2 48


TIẾT 75.

QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ
2. Quy đồng mẫu nhiều phân số
a) Hãy quy đồng mẫu hai phân số:

1 -3 2
;
;
2 5 3

Bài giải: Ta có BCNN(2,3,5) = 30
và 30 : 2 = 15 ; 30 : 3 = 10 ; 30 : 5 = 6
Khi đó:

1 1.15 15
=
= ;
2 2.15 30

- 3 - 3.6 - 18
=
=
;
5
5.6
30

2 2.10 20
=
=
3 3.10 30

Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với
mẫu dương ta làm như thế nào?


TIẾT 75.

QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ
2. Quy đồng mẫu nhiều phân số
b) Cách quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương
Bước 1: Tìm BC của các mẫu (thường là BCNN)
để làm mẫu chung
Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng
cách chia mẫu chung cho từng mẫu)
Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với
thừa số phụ tương ứng


TIẾT 75.

QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ
2. Quy đồng mẫu nhiều phân số
Quy đồng mẫu các phân số

5
7

12
30

Bài giải:
Tìm BCNN(12,30) = 22.3.5 = 60
Tìm thừa số phụ 60 : 12 = 5 và 60 : 30 = 2
Nhân cả tử và mẫu với thừa số phụ tương ứng

5 5.5 25
7
7.2 14
=
= vµ
=
=
12 12.5 60
30 30.2 60


TIẾT 75.

QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ
2. Quy đồng mẫu nhiều phân số
Quy đồng mẫu các phân số
Bài giải:

- 3 - 11
5
;
;
44 18
-36

Tìm BCNN(44,18,36) = 22.32.11 = 396
Tìm thừa số phụ 396 : 44 = 9 ; 396 : 18 = 22 ; 396 : 36 = 11
Nhân cả tử và mẫu với thừa số phụ tương ứng

- 3 -3.9 -27 - 11 - 11.22 242 5
5.11
55
=
=
;
=
=
;
=
=
44 44.9 396
18
18.22
396 36 36.11 396
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×