Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM TRÂN

QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ


Toán:
Kiểm tra bài cũ:


Toán:

QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ

Cho hai phân số 1 và 2. Hãy tìm hai phân
3 5
số có cùng mẫu số, trong đó một phân số bằng 1 và
3
một phân số bằng 2 .
5
Dựa vào tính chất cơ bản của phân số , ta có:


a/ Ví dụ

1 = 1 x 5 =5
3
3 x 5 15
1 = 1 x 3 =3
5 5 x 3 15


Toán:

QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ

Nhận xét: * Hai phân số 5 và 6 có cùng mẫu số là 15.
15 15
*5 =1

6 = 2
15 3
15
5
Ta nói rằng: Hai phân số 1 và 2 đã được quy đồng mẫu
3 5
số thành hai phân số 5 và 6 ;
15 15
15 gọi là mẫu số chung của hai phân số 1 và 2 .
3
5
Mẫu số chung 15 chia hết cho mẫu số của hai phân số
1 và 2 .
3 5


Toán:

QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ
Cách quy đồng mẫu số các phân số:

b/


Nhận xét: Khi quy đồng mẫu số hai phân số 1 và 2 :
3
5
* Ta lấy tử số và mẫu số của phân số 1 nhân với mẫu
3
số của phân số 2 .
5
* Ta lấy tử số và mẫu số của phân số 2 nhân với mẫu
5
số của phân số 1 .
3 mẫu số hai phân số ta làm như sau:
*Quy tắc: khi quy đồng
•Lấy tử số và mẫu phân số thứ nhất nhân với
mẫu số của phân số thứ hai.
•Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân
với mẫu số của phân số thứ nhất .


Toán:

QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ
c/ Luyện tập

b

1/ quy đồng mẫu số các phân số:
a/ 5 và 1
6
4
MSC: 24
hay MSC: 12
Ta có: 5 = 5 x 4 = 20
6 6 x 4 24
1 = 1x6 = 6
4 4 x 6 24

Ta có: 5 = 5 x 2 = 10
6 6 x 2 12
1 = 1x3 = 3
4 4 x 3 12


Toán:

QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ
c/ Luyện tập

1/ quy đồng mẫu số các phân số:
b/ 3 và 3
c/ 9 và 8
5
7
8
9
MSC: 35
MSC: 35
Ta có: 9 = 9 x 9 = 81
Ta có: 3 = 3 x 7 = 35
8 8 x 9 72
5 5 x 7 35
8 = 8 x 8 = 64
3 = 3 x 5 = 15
9 9 x 8 72
5 5 x 7 35

V


Toán:

QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ
Củng cố - dặn dò

khi quy đồng mẫu số hai phân số ta làm như thế nào?
Học thuộc quy tắc SGK/115.
Làm bài tập số 2 SGK/116.
Chuẩn bị bài sau : Bài tiếp theo.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×