Tải bản đầy đủ

Tìm hiểu, thử nghiệm về apache mesos

BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Đề tài: Tìm hiểu, thử nghiệm về Apache Mesos

Ngành: Công nghệ thông tin
Chuyên ngành: An toàn thông tin

Người hướng dẫn:
Gv. Bùi Việt Thắng
Học viện Kỹ thuật mật mã

Hà Nội, 2018


NHẬN XÉT

iMỤC LỤC
Danh mục hình vẽ..................................................................................................iii
Chương 1. Tổng quan về điện toán đám mây.......................................................1
1.1. Giới thiệu chung................................................................................................1
1.2. Các thành phần của điện toán đám mây............................................................2
1.3. Các tầng kiến trúc của điện toán đám mây........................................................3
1.4. Mô hình dịch vụ trong điện toán đám mây.......................................................4
1.4.1. Phần mềm hoạt động như dịch vụ (SaaS – Software as a
Service)..................................................................................................4
1.4.2. Nền tảng hướng một dịch vụ (PaaS – Platform as a Service)
5
1.4.3. Hạ tầng hướng dịch vụ (Iaas – Infrastructure as a Service).................5
1.4.4. Một số mô hình dịch vụ khác.................................................................6
1.5. Các mô hình triển khai điện toán đám mây.......................................................7
1.6. Một số nhà cung cấp dịch vụ.............................................................................7
Chương 2. Tổng quan về Apache Mesos...............................................................9
2.1. Giới thiệu...........................................................................................................9
2.2. Kiến trúc..........................................................................................................11
2.3. Tính năng Mesos.............................................................................................13
2.4. Dịch vụ chạy dài..............................................................................................13
2.5. Xử lí dữ liệu lớn..............................................................................................14
2.6. Lập lịch biểu hàng loạt....................................................................................14
2.7. Lưu trữ dữ liệu................................................................................................15
Chương 3. Demo thực nghiệm..............................................................................16
Kết luận..................................................................................................................17
Tài liệu tham khảo...................................................................................................18

ii


DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 1.1. Tổng quan điện toán đám mây..............................................................2
Hinh 1.2. Thành phần điện toán đám mây............................................................2
Hình 1.3. Kiến trúc điện toán đám mây................................................................3
Hình 1.4. Mô hình dịch vụ trong điện toán đám mây..........................................4
Hình 1.5. Mô hình hoạt động phần mềm dịch vụ.................................................4
Hình 1.6. Nền tảng hướng dịch vụ.........................................................................5
Hình 1.7. Hạ tầng hướng dịch vụ...........................................................................6


Hình 1.8. Nhà cung cấp Iaas...................................................................................7
Hình 1.9. Nhà cung cấp PaaS.................................................................................8
Hình 1.10. Nhà cung cấp SaaS................................................................................8
Hình 2.1. Node trừu tượng trong Apache Mesos................................................10
Hình 2.2. Chia sẻ tài nguyên trên toàn cụm làm tăng thông lượng và
sử dụng....................................................................................................................11
Hình 2.3. Sơ đồ kiến trúc Mesos, hiển thị hai khung công tác đang
chạy (Hadoop và MPI)..........................................................................................12
Hình 2.4. Lập lịch khung trong Mesos....................................................................12

iii


CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
1.1.

Giới thiệu chung
Điện toán đám mây (Cloud computing), còn gọi là điện toán máy chủ ảo, là
mô hình tính toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng
Internet.
Thuật ngữ "cloud computing" ra đời giữa năm 2007 không phải để nói về
một trào lưu mới, mà để khái quát lại các hướng phát triển của cơ sở hạ tầng CNTT
vốn đã và đang diễn ra từ những năm qua. Quan niệm này có thể được diễn giải
một cách đơn giản: các nguồn tính toán khổng lồ như các phần cứng (máy chủ),
phần mềm, và các dịch vụ (chương trình ứng dụng), … sẽ nằm tại các máy chủ ảo
(đám mây) trên Internet thay vì trong máy tính gia đình và văn phòng (trên mặt
đất) để mọi người kết nối và sử dụng mỗi khi họ cần.
Nói cách khác, ở mô hình tính toán này, mọi khả năng liên quan đến công
nghệ thông tin đều được cung cấp dưới dạng các "dịch vụ", cho phép người sử
dụng truy cập các dịch vụ công nghệ thông tin từ một nhà cung cấp nào đó "trong
đám mây" mà không cần phải biết về công nghệ đó, cũng như không cần quan tâm
đến các cơ sở hạ tầng phục vụ công nghệ đó.
Theo tổ chức Xã hội máy tính IEEE, “Điện toán đám mây là hình mẫu trong
đó thông tin được lưu trữ thường trực tại các máy chủ trên Internet và chỉ được
được lưu trữ tạm thời ở các máy khách, bao gồm máy tính cá nhân, trung tâm giải
trí, máy tính trong doanh nghiệp, các phương tiện máy tính cầm tay, …".

1


Hình 1.1. Tổng quan điện toán đám mây
Điện toán đám mây xuất hiện bắt nguồn từ ứng dụng điện toán lưới (grid
computing) trong thập niên 1980, tiếp theo là điện toán theo nhu cầu (utility
computing) và phần mềm dịch vụ (SaaS).
1.2.

Các thành phần của điện toán đám mây
Điện toán đám mây có thể chuyển đổi các chương trình ứng dụng diện rộng
theo kiến trúc và phân phối các dịch vụ.

Hinh 1.2. Thành phần điện toán đám mây
2
Cơ sở hạ tầng (Infrastructure)Lưu trữ đám mây (Cloud Storage)Nền tảng đám mây (Cloud Platform)Ứng dụng (Application)Dịch vụ (Services)Khách hàng (Client)

1.3.

Các tầng kiến trúc của điện toán đám mây
Điện toán đám mây cung cấp các dịch vụ ở tất cả các tầng, từ phần cứng tới
các phần mềm.
Kiến trúc do Sun đề xuất đầu tiên gồm 6 tầng:


Các máy chủ thực (Physical Servers)Các máy chủ ảo (Virtual Servers)Hệ điều hành (Operating System)Phần mềm trung gian (Middleware)Các chương trình ứng dụng (Applications)Các dịch vụ (Servers)

Kiến trúc trong các tài liệu của Microsoft chia thành rất nhiều tầng như sau:

Hình 1.3. Kiến trúc điện toán đám mây
Các dịch vụ có thể chia thành 3 lớp chính: Phần mềm dịch vụ (software as a
service), nền dịch vụ (platform as a service), và cơ sở hạ tầng dịch vụ

3


(infrastructure as a service). Các lớp này có thể tập hợp thành các tầng kiến trúc
khác nhau, có thể chồng chéo, gối nhau.
1.4.

Mô hình dịch vụ trong điện toán đám mây

Hình 1.4. Mô hình dịch vụ trong điện toán đám mây
1.4.1. Phần mềm hoạt động như dịch vụ (SaaS – Software as a Service)
Phần mềm hoạt động hướng dịch vụ hoặc gọi tắt là Phần mềm dịch vụ, là mô
hình triển khai phần mềm, một nhánh của điện toán đám mây, theo đó các nhà
cung cấp phần mềm như là các dịch vụ theo yêu cầu cho khách hàng. Theo định
nghĩa của hãng nghiên cứu toàn cầu IDC là: "phần mềm hoạt động trên web, được
quản lý bởi nhà cung cấp và cho phép người sử dụng truy cập từ xa".

4


Hình 1.5. Mô hình hoạt động phần mềm dịch vụ
1.4.2. Nền tảng hướng một dịch vụ (PaaS – Platform as a Service)
Đây cũng là một biến thể của SaaS nhưng mô hình này là một nhánh của điê
̣n toán đám mây (cloud computing), mang đến môi trường phát triển như một dịch
vụ: người sử dụng xây dựng ứng dụng chạy trên cơ sở hạ tầng của nhà cung cấp và
phân phối tới người sử dụng thông qua máy chủ của nhà cung cấp đó. Người sử
dụng sẽ không hoàn toàn được tự do vì bị ràng buộc về mặt thiết kế và công nghệ.
Một số ví dụ điển hình về PaaS là Force.com của Salesforce.com, Google App
Engine, Yahoo Pipes …

5


Hình 1.6. Nền tảng hướng dịch vụ
1.4.3. Hạ tầng hướng dịch vụ (Iaas – Infrastructure as a Service)
Infrastructure as a service (IaaS) Là tầng thấp nhất của ĐTĐM, nơi tập hợp
các tài sản vật lý như các phần cứng máy chủ, hệ thống lưu trữ và các thiết bị
mạng, được chia sẽ và cung cấp dưới dạng dịch vụ IaaS cho các tổ chức hay doanh
nghiệp khác nhau. Cũng giống như dịch vụ PaaS, ảo hóa là công nghệ được sử
dụng rộng rãi để tạo ra cơ chế chia sẽ và phân phối các nguồn tài nguyên theo yêu
cầu. Ví dụ về các dịch vụ IaaS như IBM BlueHouse, Vmware, Amazon EC2,
Microsoft Azure Platform, Sun Parascale Cloud Storage…

6


Hình 1.7. Hạ tầng hướng dịch vụ
1.4.4. Một số mô hình dịch vụ khác
Network as a service (NaaS) – Mạng lưới như một dịch vụ.
Storage as a service (STaaS) – Lưu trữ như một dịch vụ. Cung cấp không
gian lưu trữ trực tuyến trả tiền theo nhu cầu, như Google Drive, Amazon S3,
Fshare, Dropbox, …
Security as a service (SECaaS) – Bảo mật như một dịch vụ. Cung cấp các
giải pháp bảo mật trực tuyến trả tiền theo nhu cầu, như McAfee, Trend Micro, …
Data as a service (DaaS) – Dữ liệu như một dịch vụ. Cung cấp dữ liệu (chỉ
đọc) trả tiền theo nhu cầu thông qua các APIs, như Google Maps, Bing Maps,
Amazon Public Data Sets (dữ liệu khoa học về trái đất của NASA, gồm cả thời tiết
và bản đồ, dữ liệu biến đổi di truyền ở người, dữ liệu nhân khẩu học – điều tra dân
số của Hoa Kỳ), Freebase (dữ liệu các sự kiện và khẳng định rất lớn trên thế giới).
Desktop as a service (DaaS) – Desktop như một dịch vụ. Cung cấp môi
trường desktop ảo qua web hoặc thin client, như VMWare Horizon DaaS.
Database as a service (DBaaS) – Cơ sở dữ liệu như một dịch vụ. Cung cấp
CSDL trả tiền theo nhu cầu, như MongoDB, Oracle, …
Test environment as a service (TEaaS) – Môi trường kiểm tra như một dịch
vụ. như Sauce Labs, Perfect Mobile,

7


API as a service (APIaaS) – Giao diện lập trình ứng dụng (Application
Programming Interface) như một dịch vụ. Là nền tảng cho phép tạo và host các
APIs (REST, XML, Web Services), như PhantomJs.Cloud, …
Backend as a service (BaaS) Back-end (phần dành cho người quản trị) như
một dịch vụ. như Backendless, Telerik Backend Services, Parse, …
Integrated development environment as a service (IDEaaS) – Môi trường
phát triển tích hợp như một dịch vụ.
Integration platform as a service (IPaaS), see Cloud-based integration – Nền
tảng tích hợp như một dịch vụ, xem thêm …
1.5.

Các mô hình triển khai điện toán đám mây
Đám mây công cộng (Public cloud): được 1 bên thứ 3 (người bán) cung cấp.
Tồn tại ngoài tường lửu công ty và được nhà cung cấp quản lý.
Đám mây cộng đồng (Community cloud): được chia sẽ bởi một số tổ chức
và hỗ trợ một cộng đồng cụ thể có mối quan tâm chung. Nó có thể được quản lý
bởi các tổ chức hoặc bên thứ ba.
Đám mây riêng (Private cloud): được sở hữu bởi cá nhân hoặc tổ chức.
Những đám mây này tồn tại bên trong tường lửa công ty và chúng được doanh
nghiệp quản lý.
Đám mây lai (Hybird cloud): là sự kết hợp của Public cloud và Private
cloud.
1.6.

Một số nhà cung cấp dịch vụ
Nhà cung cấp Iaas

Hình 1.8. Nhà cung cấp Iaas
Nhà cung cấp PaaS

8


Hình 1.9. Nhà cung cấp PaaS
Nhà cung cấp SaaS

Hình 1.10. Nhà cung cấp SaaS

9


CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ APACHE MESOS
2.1.

Giới thiệu
Apache Mesos là một trình quản lý cụm cung cấp sự tách biệt và chia sẻ tài
nguyên hiệu quả trên các ứng dụng hoặc khung phân tán. Mesos là một phần mềm
nguồn mở ban đầu được phát triển tại Đại học California tại Berkeley. Nó nằm
giữa lớp ứng dụng và hệ điều hành, giúp dễ dàng triển khai và quản lý các ứng
dụng trong các môi trường nhóm có quy mô lớn hiệu quả hơn. Nó có thể chạy
nhiều ứng dụng trên một nhóm các nút được chia sẻ động. Người dùng nổi bật của
Mesos bao gồm Twitter , Airbnb, MediaCrossing, Xogito và Categorize.
Mesos tận dụng các tính năng của hạt nhân hiện đại - "cgroups" trong Linux,
"vùng" trong Solaris - để cung cấp sự cô lập cho CPU, bộ nhớ, I / O, hệ thống tệp,
vị trí giá, v.v. Ý tưởng lớn là tạo một bộ sưu tập lớn nguồn tài nguyên không đồng
nhất. Mesos giới thiệu một cơ chế lập kế hoạch hai cấp phân tán được gọi là cung
cấp tài nguyên. Mesos quyết định có bao nhiêu tài nguyên để cung cấp mỗi khung
công tác, trong khi các khung công tác quyết định các tài nguyên nào cần chấp
nhận và tính toán nào để chạy trên chúng. Nó là một lớp chia sẻ tài nguyên mỏng
cho phép chia sẻ hạt mịn trên nhiều khung công tác tính toán cụm, bằng cách cho
các khung công tác một giao diện chung để truy cập các tài nguyên cụm. Ý tưởng
là triển khai nhiều hệ thống phân tán cho một nhóm các nút chung để tăng sử dụng
tài nguyên. Rất nhiều khối lượng công việc và khung công tác hiện đại có thể chạy
trên Mesos.

10


Hình 2.1. Node trừu tượng trong Apache Mesos
Theo cách tương tự như một hệ điều hành PC quản lý truy cập vào các tài
nguyên trên máy tính để bàn, Mesos đảm bảo các ứng dụng có quyền truy cập vào
các tài nguyên mà chúng cần trong một cụm. Thay vì thiết lập nhiều cụm máy chủ
cho các phần khác nhau của ứng dụng, Mesos cho phép bạn chia sẻ một nhóm các
máy chủ có thể chạy các phần khác nhau của ứng dụng mà không can thiệp vào
nhau và với khả năng phân bổ động tài nguyên trên cụm cần thiết. Điều đó có
nghĩa là, nó có thể dễ dàng chuyển đổi tài nguyên khỏi framework 1 (ví dụ: thực
hiện phân tích dữ liệu lớn) và phân bổ chúng cho framework 2 (ví dụ: máy chủ
web), nếu có lưu lượng mạng lớn.

11


Hình 2.2. Chia sẻ tài nguyên trên toàn cụm làm tăng thông lượng và sử dụng
Mesos cơ bản là trung tâm dữ liệu hạt nhân - có nghĩa là nó là phần mềm
thực sự cô lập khối lượng công việc đang chạy từ mỗi khác. Nó vẫn cần thêm công
cụ để cho các kỹ sư có được khối lượng công việc của họ đang chạy trên hệ thống
và quản lý khi những công việc đó thực sự chạy. Nếu không, một số khối lượng
công việc có thể tiêu thụ tất cả các nguồn lực, hoặc khối lượng công việc quan
trọng có thể bị đụng bởi khối lượng công việc ít quan trọng điều đó xảy ra để đòi
hỏi nhiều resources. Hence Mesos cần nhiều hơn chỉ là một kernel-scheduler
Chronos, một sự thay thế cho cron tự động khởi động và dừng dịch vụ (và xử lý
lỗi) chạy trên đỉnh của Mesos. Phần còn lại của Mesos là Marathon cung cấp API
để bắt đầu, dừng và mở rộng dịch vụ (và Chronos có thể là một trong những dịch
vụ đó).
2.2.

Kiến trúc
Mesos bao gồm một quy trình tổng thể quản lý các daemon nô lệ chạy trên
mỗi nút cụm và các khung công tác chạy các nhiệm vụ trên các nô lệ này. Thạc sĩ
thực hiện chia sẻ chi tiết trong các khung công tác bằng cách sử dụng phiếu mua
hàng tài nguyên. Mỗi nguồn cung cấp tài nguyên là một danh sách các tài nguyên
miễn phí trên nhiều nô lệ. Thạc sĩ quyết định số lượng tài nguyên cung cấp cho
mỗi khung theo chính sách tổ chức, chẳng hạn như chia sẻ công bằng hoặc ưu tiên.
Để hỗ trợ một loạt các chính sách phân bổ liên ngành, Mesos cho phép các tổ chức
xác định các chính sách riêng của họ thông qua một mô-đun phân bổ có thể cắm
được.
12


Hình 2.3. Sơ đồ kiến trúc Mesos, hiển thị hai khung công tác đang chạy (Hadoop
và MPI)
Mỗi khung chạy trên Mesos bao gồm hai thành phần: một bộ lập lịch đăng
ký với chủ để được cung cấp tài nguyên, và một quá trình thực hiện được khởi
chạy trên các nút nô lệ để chạy các nhiệm vụ của khung công tác. Trong khi tổng
thể xác định có bao nhiêu tài nguyên để cung cấp cho mỗi khung công tác, thì các
lập lịch của khung công tác chọn tài nguyên được cung cấp để sử dụng. Khi một
khung công tác chấp nhận các tài nguyên được cung cấp, nó sẽ truyền cho Mesos
một mô tả về các nhiệm vụ mà nó muốn khởi chạy trên chúng.

Hình 2.4. Lập lịch khung trong Mesos
13


Hình trên cho thấy một ví dụ về cách khung được lên lịch để chạy các tác
vụ. Trong bước một, slave 1 báo cáo cho chủ rằng nó có 4 CPU và 4 GB bộ nhớ
miễn phí. Sau đó, thầy gọi mô-đun phân bổ, cho biết rằng khung 1 nên được cung
cấp tất cả các tài nguyên có sẵn. Trong bước hai, master sẽ gửi một nguồn cung cấp
tài nguyên mô tả các tài nguyên này cho khung công tác 1. Trong bước ba, trình
lên lịch của khung công tác trả lời chủ với thông tin về hai nhiệm vụ chạy trên nô
lệ, sử dụng 2 CPU; RAM 1 GB cho nhiệm vụ đầu tiên và 1 CPU; RAM 2 GB cho
nhiệm vụ thứ hai. Cuối cùng, trong bước bốn, master sẽ gửi các nhiệm vụ tới slave,
phân bổ các tài nguyên thích hợp cho trình thực hiện của khung công tác, mà lần
lượt khởi chạy hai nhiệm vụ (được mô tả với các đường viền chấm chấm). Bởi vì 1
CPU và 1 GB RAM vẫn miễn phí.
Trong khi giao diện mỏng được cung cấp bởi Mesos cho phép nó mở rộng
quy mô và cho phép các khuôn khổ phát triển độc lập. Một khuôn khổ sẽ từ chối
các đề nghị không đáp ứng các ràng buộc của nó và chấp nhận các đề xuất. Đặc
biệt, chúng tôi đã phát hiện ra rằng một chính sách đơn giản gọi là lập lịch trễ,
trong đó các khung chờ đợi một thời gian giới hạn để thu được các nút lưu trữ dữ
liệu đầu vào, mang lại gần đúng vị trí dữ liệu tối ưu.
2.3.

Tính năng Mesos


Chủ nhân nhân bản có khả năng chịu lỗi bằng cách sử dụng ZooKeeperKhả năng mở rộng cho hàng ngàn nútCách ly giữa các tác vụ với các vùng chứa LinuxLập lịch đa tài nguyên (bộ nhớ và nhận biết CPU)Các API Java, Python và C ++ để phát triển các ứng dụng song song
mớiGiao diện người dùng web để xem trạng thái cụmCó một số dự án phần mềm được xây dựng trên Apache Mesos

2.4.

Dịch vụ chạy dài
Aurora là một bộ lập lịch dịch vụ chạy trên đỉnh Mesos, cho phép bạn chạy
các dịch vụ chạy dài tận dụng khả năng mở rộng của Mesos, khả năng chịu lỗi và
cách ly tài nguyên.
Marathon là một PaaS riêng được xây dựng trên Mesos. Nó tự động xử lý
lỗi phần cứng hoặc phần mềm và đảm bảo rằng ứng dụng "luôn bật".
14


Singularity là một bộ lập lịch (HTTP API và giao diện web) để chạy các tác
vụ Mesos: các quy trình chạy dài, các nhiệm vụ một lần và các công việc theo lịch
trình.
SSSP là một ứng dụng web đơn giản cung cấp nhãn "Megaupload" màu
trắng để lưu trữ và chia sẻ tệp trong S3.
2.5.

Xử lí dữ liệu lớn
Cray Chapel là một ngôn ngữ lập trình song song hiệu quả. Trình lên lịch
cho chương trình Chapel Mesos cho phép bạn chạy chương trình Chapel trên
Mesos.
Dpark là một bản sao Python của Spark, một khung công tác giống như
MapReduce được viết bằng Python, chạy trên Mesos.
Exelixi là một khung phân phối để chạy các thuật toán di truyền ở quy mô
lớn.
Hadoop: Việc chạy Hadoop trên Mesos phân phối các công việc
MapReduce hiệu quả trên toàn bộ một cụm.
Hama là một khung công tác tính toán phân tán dựa trên các kỹ thuật tính
toán song song đồng bộ hàng loạt cho các phép tính khoa học khổng lồ. Ví dụ: ma
trận, đồ thị và thuật toán mạng.
MPI là một hệ thống truyền thông điệp được thiết kế để hoạt động trên
nhiều máy tính song song.
Spark là một hệ thống tính toán cụm nhanh và có mục đích chung, giúp việc
viết song song trở nên dễ dàng.
Storm là hệ thống tính toán thời gian thực được phân phối. Storm giúp việc
xử lý các luồng dữ liệu không bị ràng buộc một cách đáng tin cậy, làm cho xử lý
thời gian thực những gì Hadoop đã thực hiện để xử lý theo lô.
2.6.

Lập lịch biểu hàng loạt
Chronos là một công cụ lên lịch phân tán hỗ trợ các cấu trúc liên kết công
việc phức tạp. Nó có thể được sử dụng như một sự thay thế chịu lỗi hơn cho cron.
Jenkins là một máy chủ tích hợp liên tục. Plugin mesos-jenkins cho phép nó
khởi động động các công nhân trên một cụm Mesos tùy thuộc vào khối lượng công
việc.
JobServer là một công cụ lên lịch và xử lý công việc phân tán cho phép các
nhà phát triển xây dựng các Tasklets xử lý hàng loạt tùy chỉnh bằng cách sử dụng
điểm và nhấp vào giao diện người dùng web.
15


Mô-men xoắn là một trình quản lý tài nguyên phân tán cung cấp quyền
kiểm soát các công việc theo lô và các nút tính toán phân tán.
2.7.

Lưu trữ dữ liệu
Cassandra là một cơ sở dữ liệu phân tán cao. Khả năng mở rộng tuyến tính
và khả năng chịu lỗi đã được chứng minh trên cơ sở hạ tầng phần cứng hoặc đám
mây làm cho nền tảng hoàn hảo cho dữ liệu quan trọng của sứ mệnh.
ElasticSearch là một công cụ tìm kiếm phân tán. Mesos giúp dễ dàng chạy
và mở rộng quy mô.
Hypertable là hệ thống lưu trữ và xử lý phân tán hiệu suất cao, có khả năng
mở rộng cho dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc.

16


CHƯƠNG 3. DEMO THỰC NGHIỆM

17


KẾT LUẬN
Mesos, một lớp quản lý mỏng cho phép các khuôn khổ máy tính cụm đa
dạng có thể chia sẻ tài nguyên một cách hiệu quả. Mesos được xây dựng xung
quanh hai yếu tố: một mô hình chia sẻ chi tiết ở các nhiệm vụ cấp độ và một cơ chế
lập lịch phân phối được gọi là cung cấp nguồn cấp dữ liệu cho phép các đại biểu
lên kế hoạch cho các khung hình. Cùng với nhau, những yếu tố này cho phép
Mesos đạt được mức sử dụng cao, phản ứng nhanh chóng với những thay đổi về
khối lượng công việc và phục vụ cho các khuôn khổ đa dạng trong khi vẫn duy trì
khả năng mở rộng. Mesos cho phép phát triển các khung chuyên ngành hỗ trợ lợi
ích hiệu suất lớn, chẳng hạn như Spark và thiết kế đơn giản của Mesos cho phép hệ
thống bị lỗi và chiếm đến 50.000 nút.

18


TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Apache Hadoop.http: //hadoop.apache.org.
[2] Apache ZooKeeper.hadoop.apache.org/zookeeper.
[3] Linux 2.6.33 release notes.http://kernelnewbies.org/Linux_2_6_33.

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×