Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh đống đa, thành phố đà nẵng


t

PASX
trong cho vay và

.

DN
cáo tài chính mà

DN

xác và mang tính
Chi nhánh
công tác
- Ngoài ra,
vay,


84

DN
DN
sân sau cho DN

cho ngân hàng.


85

RRTD trong cho vay DN


86

M

-

3.1
3.1.1
a.
a

-2017,
-9%, cao

- nông -


87

-

b.
-

InterContinen


88- Sun Wheel

-

n
c.


89

3.1.2

Agribank
:

-G
theo mô hình NHTM d
tài chính cao.
- H
nh


90
Agribank
h

ác

DN

u ngày


91
RRTD trong cho vay doanh

3.1.4
u

Agribank

,

Agribank

RRTD

trong cho vay
k
-

RRTD thì Agribank
tiêu sau:
-

Chi nhánh

-

DN

DN


92

Chi nhánh
-

CBTD.
-

.
3.2
- CHI NHÁNH
3.2.1
a.
RRTD


93
:
ngân hàng,
các DN mà Agribank
N

chính xác,
b.

DN

KH

KH

DN

DN

các báo

DN
hàng có th

DN.

DN.
-

:
+ CBTD


94

+

: CBTD
DN

ngu

.
-

,

CBTD

X

X
.
-

này, Chi nhánh c


95

khách quan.
c.

không

dung sau:
-

- Chi nhánh
KH


96
g

KH

CBTD
-

t
-

DN Agribank
KH

các cá nhân
CBTD
.


97

ng tín
soát RRTD
d.

KH DN trong và sau khi cho

vay

DN
hàng hóa, công
DN.

khi cho vay ch

-


98
seri, ngày

- Công tác k

, giám sát
, máy móc
n.
khi cho vay

C

kinh doanh

.
-

Trong

t


99

DN

C

-

DN

-


100

có t

ngân hàng:

kinh doanh
Chi nhánh

kinh doanh

cho vay
hi nhánh
.
e.

.
cho
. Chi nhánh nên t


101

t

và giúp
Ngoài ra,
qua loa

giúp

3.2.2
nhánh:
hánh là


102

-

- Agribank

.
-

KH
...
-

Agribank
KH
nâng cao


103

u trên
.

DN

DN
104

-


105

NHTM

RRTD
các n
.
trong cho vay DN

Nam -

hoá

n
NHTM.
-

Agribank
2015

7,


106
và nguyên nhân
.
vay DN
Agribank
.
,[1] Agribank,

.

[2] Agribank CN

,

2015-2017.
[3] Agribank CN

,
-2017.

[4] D.Larua.A Caillat (1992),

, NXB

,

[5] ThS. NCS.
,
12/2017, tr. 15.
[6]
,
[7]
12/2016, tr. 10.
[8]
Tháng 03/2016, tr. 17.
[9]
C
,
-


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×