Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn kiểm tra học kì 2

UBDN HUYỆN LỆ THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 358 /GD&ĐT-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lệ Thủy, ngày 21 tháng 4 năm 2014

V/v hướng dẫn kiểm tra
học kì II năm học 2013-2014

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, TH&THCS, PTDT Nội trú trực thuộc.
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 của bậc học; căn cứ Công văn số
2456/SGDĐT-KTKĐCLGD của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 08/10/2013 về việc
hướng dẫn kế hoạch thi, kiểm tra học kỳ năm học 2013-2014. Phòng GD-ĐT triển khai
kế hoạch kiểm tra học kì II năm học 2013-2014 như sau:
I. Mục đích yêu cầu:
- Thông qua kiểm tra đánh giá kết quả dạy học của thầy và trò, trên cơ sở đó rút
kinh nghiệm điều chỉnh những điều cần thiết trong quá trình giảng dạy nhằm nâng cao

chất lượng dạy học trong thời gian tiếp nối.
- Yêu cầu các trường tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "hai không" nhằm đánh
giá đúng thực chất kết quả hoạt động dạy học, từ đó rút ra những bài học về quản lý, chỉ
đạo đúng với thực tế của từng đơn vị.
II. Kế hoạch thực hiện:
1. Đăng kí in đề:
- Ngày 22/4/2014 các đơn vị nộp danh sách đăng kí in đề theo mẫu 1 qua hộp thư
nội bộ đồng chí Võ Đức Liến.
2. Thời gian nhận đề:
- Từ 16 giờ 00 phút ngày 29 tháng 4 năm 2014: Hiệu trưởng hoặc P.Hiệu trưởng
trực tiếp nhận đề tại Phòng GD&ĐT và thanh toán tiền in đề cho nhà in (theo dự trù
kinh phí của PGD&ĐT)
3. Lịch kiểm tra cụ thể: (các môn do Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT ra đề)
Ngày
Buổi
Môn
Giờ phát đề
Giờ làm bài
Sử 9; Anh 8
7 giờ 30’
7 giờ 35’- 8 giờ 20’
Sáng
Địa 9; Ngữ văn 8.
9 giờ 00’
9 giờ 5’- 10 giờ 35'
02/5/2014
Ngữ văn 6; N.Văn 7
14 giờ 00’
14 giờ 5'- 15 giờ 35'
Chiều
16 giờ 5'- 16 giờ 50’
Sử 6; Sử 7
16 giờ 00’
Hóa 9; Địa 8
7 giờ 30’
7 giờ 35’- 8 giờ 20'
Sáng
9 giờ 05’- 10 giờ 35'
Toán 8
9 giờ 00’


03/5/2014
Toán 6; Toán 7
14 giờ 00’
14 giờ 5'- 15 giờ 35'
Chiều
16 giờ 5'- 16 giờ 50’
Sinh 6; Sinh 7
16 giờ 00’


Sáng
05/5/2014

Chiều
06/5/2014

Sáng
Sáng

08/5/2014

Chiều

Hóa 8; Sinh 9
Lý 8; Lý 9
Lý 6; Lý 7
Anh văn 6; Anh văn 7
Sinh 8; Địa 6
Sử 8; Địa 7
Ngữ văn 9
Tiếng Anh 9
Toán 9

7 giờ 30’
9 giờ 00’
14 giờ 00’
15 giờ 15’
7 giờ 30’
9 giờ 00’
7 giờ 30’
9 giờ 35’
14 giờ 00’

7 giờ 35’- 8 giờ 20'
9 giờ 5’- 9 giờ 50'
14 giờ 5' - 14 giờ 50'
15 giờ 20'-16 giờ 05'
7 giờ 35’- 8 giờ 20'
9 giờ 5’- 9 giờ 50'
7 giờ 35’- 9 giờ 05’
9 giờ 45’-10giờ 20’
14 giờ 05’ - 15h35’

4. Báo cáo kết quả khảo sát:
- Sau khảo sát xong các đơn vị khẩn trương nhập điểm vào phần mềm, Phòng
GD&ĐT sẽ thống kê kết quả trên phần mềm OMMS.
- Thời gian thống kê trên phần mềm như sau:
+ Ngày 12/5/2014: Tổng hợp báo cáo theo mẫu 1, 3, 4, 5, 6, 7.
+ Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 12/5/2014: Nộp tổng hợp báo cáo (theo mẫu đính
kèm) qua hộp thư nội bộ đồng chí Võ Đức Liến.
III. Một số vấn đề cần lưu ý:
1. Cấu trúc đề, phân cấp ra đề:
+ Cấu trúc đề môn T.Anh từ 20% đến 30% trắc nghiệm còn lại tự luận; các
môn khác 100% tự luận.
+ Nội dung kiến thức: Hết chương trình HK II.
+ Thời gian làm bài: Văn, Toán, 90 phút; các môn còn lại 45 phút.
- Sở GD&ĐT ra đề kiểm tra các môn Toán 9, N.Văn 9, T.Anh 9
- Phòng GD&ĐT ra đề các môn:
+ Lớp 9: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí.
+ Lớp 8: Các môn Toán, Lí, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Anh.
+ Lớp 6,7: Các môn Toán, Lí, Sinh, Văn, Sử, Địa, Anh.
- Các môn: Lịch sử, Địa lý, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Tiếng Anh 6, 7, 8: Phòng
GD&ĐT sẽ ra đề kiểm tra được thiết kế trên phiếu và học sinh làm bài trên phiếu kiểm;
riêng môn Tiếng Anh 9 và môn Ngữ văn, Toán lớp 6,7,8,9 các đơn vị chuẩn bị giấy cho
học sinh làm bài trên tờ giấy thi.
- Các trường học ra đề các môn: Thể dục, Nhạc, Mỹ thuật, GDCD, Công nghệ,
Tin học.
2. Lịch kiểm tra, chuẩn bị giấy thi, giấy nháp.
- Lịch kiểm tra áp dụng cho các môn kiểm tra theo đề của Sở, Phòng, các môn
còn lại giao cho trường chủ động.


- Trong kiểm tra, trường chuẩn bị giấy thi đối với môn Ngữ văn, Toán lớp 6,7,8,9
và Tiếng Anh 9 (mẫu giấy thi giống giấy thi tuyển sinh vào lớp 10) và giấy nháp cho
học sinh.
3. Quy định về sắp xếp phòng thi:
* Đối với lớp 9: Sắp xếp các phòng thi theo yêu cầu sau:
+ Phân theo loại đối tượng Giỏi - Khá - TB - Yếu - Kém (do giáo viên bộ môn
hoặc giáo viên chủ nhiệm đề xuất)
+ Mỗi loại được sắp xếp theo a, b, c, ... đảm bảo không quá 24 em/phòng.
+ Tất cả các bài kiểm tra Toán, Ngữ văn lớp 6, 7, 8, 9; Tiếng Anh lớp 9 đều làm
trên tờ giấy kiểm tra (không làm bài vào đề kiểm tra). Riêng môn Tiếng Anh, học sinh
phải ghi rõ số mã đề ở tờ giấy kiểm tra sau chữ BÀI LÀM. Các bài kiểm tra còn lại của
các lớp 6, 7, 8 như: Hóa, Lý, Sinh, Địa, Sử, T.Anh đều làm trên phiếu kiểm tra.
* Các môn đề do Phòng GD&ĐT ra đề sắp xếp theo yêu cầu sau:
+ Phân theo các loại đối tượng Giỏi - Khá - TB - Yếu – Kém chung cho cả khối
lớp (do giáo viên bộ môn hoặc giáo viên chủ nhiệm đề xuất)
+ Mỗi loại được sắp xếp theo a, b, c, ....
+ Số lượng học sinh trong các phòng thi tùy thuộc vào điều kiện của mỗi đơn vị.
4. Yêu cầu về chấm bài:
+ Tất cả các môn kiểm tra phải được cắt phách trước khi chấm.
+ Tất cả các bài kiểm tra được tổ chức chấm tập trung (không mang về nhà riêng
chấm).
+ Điểm toàn bài được làm tròn theo đúng quy định tại Thông tư 58.
+ Bảo quản bài kiểm tra học kỳ trong thời gian 6 tháng.
Nhận được công văn này, Phòng yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị triển khai thực
hiện nghiêm túc.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (để thực hiện);
- Đ/c Trưởng phòng (b/c);
- LĐ, CV PGD;
- Website;
- Lưu: VT, THCS.

K.T TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)
Nguyễn Văn VữngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×