Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó

BÀI GIẢNG TOÁN 4 CHƯƠNG 5
BÀI 1: TÌM 2 SỐ KHI BIẾT HIỆU
VÀ TỈ CỦA 2 SỐ ĐÓ


Tặng Mìn

Ta
12 có
+4
12 =1
-4 6
Biế =8
a+
t
b
a - =16
b=
8

Biết

a+b=16
a:b=3
Ta có
12 + 4=16
12:4=3

Làm thế nào để tìm
lại hai số ban đầu
khi biết các điều kiện
của hai số đó

có 8
Ta 4=
- =3
2
1 2:4 t
1 iế
B =8
b 3
Cho hai số
a b=
12 và số 4
a:

Cho hai số
a và b biết


Tặng Mìn

TaB
1a2+ icếót
+b4=
1a2- =116
-4b= 6
8

Biết
Ta


a+b=16
124=16
a:b=3
12:4=3

Cho hai số
12vàvàbsố
4
a
biết

Làm thế nào để tìm
lại hai số là 12 và 4
khi biết các điều kiện
của hai số đó
ó 6
t
c
ế
i 81
a
B
T 4==
b =33
12a 2:b:4=
1a


Cách giải các bài toán nói trên
Tìm hai số khi biết tổng và
hiệu
Coi số bé đã biết ,biểu diễn nó bằng
một đoạn thẳng , số lớn sẽ là một
đoạn thẳng dài hơn 8 đơn vị

a + b = 16
a–b=8

8

Hai lần số bé là : 16 – 8 = 8
Số bé sẽ là 8 : 2 = 4
Số lớn sẽ là : 16 – 4 = 12
Hoặc 4 + 8 = 12

16


Cách giải các bài toán nói trên
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ
Coi số bé đã biết ,biểu diễn nó bằng
một đoạn thẳng , số lớn sẽ là một
đoạn thẳng dài gấp 3 lần đoạn thẳng
biểu diễn số bé

a + b = 16
a:b=3

1 phần

2 phần

Tổng số phần bằng nhau là
1 phần + 3 phần = 4 phần
Số bé sẽ là 16 : 4 = 4
Số lớn sẽ là : 4 × 3 = 12

16


Cách giải các bài toán nói trên
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ
Coi số bé đã biết ,biểu diễn nó bằng
một đoạn thẳng , số lớn sẽ là một
đoạn thẳng dài gấp 3 lần đoạn thẳng
biểu diễn số bé

a-b=8
a:b=3

1 phần

8

hiệu số phần bằng nhau là
3 phần - 1 phần = 2 phần
Số bé sẽ là 8 : 2 = 4
Số lớn sẽ là : 4 × 3 = 12


Để trở thành những bài toán có
lời văn chúng ta cần làm gì ?
Để trở thành một bài toán có lời văn chúng
ta chỉ cần cho hai số a và b trở thành các đồ vật ,
con người , con vật ,cỏ cây …….Tức là thay a, b
bằng những danh từ khác nhau ……hoặc có thể
diển tả bằng nội dung hình học Có thể gọi a,b là
chiều dài và chiều rộng của một hình chử nhật và
cho biết các điều kiện trên thì nó sẻ trở thành
những bài toán khác nhau nhưng cùng một cách
giải


Tìm hai số khi biết tổng và
hiệu
Biết
a+b=16
a - b=8

Một chuồng gà gồm 16 con trống và
mái . Biết rằng số gà trống nhiều hơn
số gà mái là 8 con
Hỏi chuồng gà có mấy con gà trống ,
mấy con gà mái

Một hình chử nhật có nữa chu vi là 16m
.Biết rằng chiều dài lớn hơn chiều rộng
là 8m
Tính diện tích hình chử nhật đó


Tìm hai số khi biết tổng và và tỉ
Biết
a+b=16
a : b= 3

Một chuồng gà gồm 16 con trống và
mái . Biết rằng số gà trống gấp 3 lần số
gà mái
Hỏi chuồng gà có mấy con gà trống ,
mấy con gà mái

Một hình chử nhật có nữa chu vi là 16m
.Biết rằng chiều dài gấp 3 lần chiều
rộng
Tính diện tích hình chử nhật đó


Tìm hai số khi biết hiệu và và tỉ
Biết
a - b= 8
a : b= 3

Một chuồng gà có số gà trống nhiều
hơn số gà mái là 8con . Biết rằng số gà
trống gấp 3 lần số gà mái
Hỏi chuồng gà có mấy con gà trống ,
mấy con gà mái

Một hình chử nhật có chiều dài hơn
chiều rộng là 8m .Biết rằng chiều dài
gấp 3 lần chiều rộng
Tính diện tích hình chử nhật đó


Bác Bình

Chúc mìn học
toán thật tốt nhéTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×