Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
Môn: TOÁN – Lớp 4
BÀI DẠY: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU
VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ


1
4

Toán:
Kiểm tra bài cũ:
1. Nêu các bước giải của bài toán tìm hai số khi biết tổng
và tỉ số của hai số đó.
2. Thi tính nhẩm nhanh:
1
Tổng hai số bằng 45, tỉ số của hai số đó là
4
Số lớn là:
A. 9
B. 18
C. 27

D. 36


Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của
hai số đó
*Bài toán 1:

Toán:

Hiệu của hai số là 24 . Tỉ số của hai số đó là
Tìm hai số đó.

3
.
5

Nếu số bé được biểu thị bằng 3 phần bằng nhau, số lớn được
biểu thị bằng 5 phần như thế thì ta cã sơ đồ sau:
?

Số bé :

24

Số lớn :
?


Thứ ba ngày 2 tháng 4 năm 2013

Toán:

*Bài toán 1:

Số bé :
Số lớn :

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

?24
?

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:
5 – 3 = 2 (phần)
Số bé là:
24 : 2 x 3 = 36
Số lớn là:
36 + 24 = 60
Đáp số : Số bé : 36
Số lớn : 60


Thứ ba ngày 2 tháng 4 năm 2013

Toán
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
Bài toàn 2:

Một hình chữ nhật có chiều dài hơn rộng 20m. Tính chiều dài,
chiều rộng của hình đó. Biết chiều dài bằng 7 chiều rộng.
3

Bài giải

?m

Ta có sơ đồ: Chiều dài:
Chiều rộng:

20m
?m


Thứ ba ngày 2 tháng 4 năm 2013

Toán
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
Bài toán 2:

Bài giải

?m

Ta có sơ đồ: Chiều dài:
Chiều rộng:

20m
?m

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:
7 – 3 = 4 (phần)
Chiều rộng hình chữ nhật là: 20 : 4 x 3 = 15(m)
Chiều dài hình chữ nhật là:
15 + 20 = 35(m)
Đáp số : Chiều rộng : 15 m
Chiều dài : 35 m


Thứ ba ngày 2 tháng 4 năm 2013

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai
số đó
Muốn tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai
số đó ta làm như sau:
Toán:

Bước 1: Tìm hiệu số phần bằng nhau
Bước 2: Tìm giá trị của một phần
Bước 3:

Tìm số bé

Bước 4:

Tìm số lớn


Thứ ba ngày 2 tháng 4 năm 2013

Toán:

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

*Bài toán 1:

Số bé :
Số lớn :

?

24
?

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:
5 – 3 = 2 (phần)
Số bé là:
24 : 2 x 3 = 36
Số lớn là:
36 + 24 = 60
Đáp số : Số bé : 36
Số lớn : 60


Thứ ba ngày 2 tháng 4 năm 2013

Toán
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
Luyện tập:
Bài 1:

Số thứ nhất kém số thứ hai là 123 . Tỉ số của hai số là 2 .Tìm
5
hai số đó .

Bài giải

Ta có sơ đồ:

?

Số bé:

123

Số lớn:
?


Thứ ba ngày 2 tháng 4 năm 2013

Toán
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

Bài giải

Bài 1:

Ta có sơ đồ:

?

Số bé:

123

Số lớn:
?

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:
5 – 2 = 3 (phần)
Số bé là: 123 : 3 x 2 = 82
Số lớn là: 82 + 123 = 205
Đáp số : Số bé : 82
Số lớn : 205


Thứ ba ngày 2 tháng 4 năm 2013

Bài 2:

Toán
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

2
Mẹ hơn con 25 tuổi , tuổi con bằng
tuổi mẹ .
7
Tính tuổi của mỗi người .

Bài giải
Ta có sơ đồ:

Tuổi con:
Tuổi mẹ:

? tuổi

25 tuổi

? tuổi


Thứ ba ngày 2 tháng 4 năm 2013

Toán
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
Bài 2:

Ta có sơ đồ:

Bài giải

Tuổi con:
Tuổi mẹ:

? tuổi

25 tuổi
? tuổi

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:
7 – 2 = 5 (phần)
Tuổi con là: 25 : 5 x 2 = 10 (tuổi)
Tuổi mẹ là: 10 + 25 = 35 (tuổi)
Đáp số : Tuổi con : 10 tuổi
Tuổi mẹ : 35 tuổi


TRÒ CHƠI: ĐỐ EM
Mẹ sinh con khi mẹ 24 tuổi. Hiện nay tuổi mẹ gấp 5 lần
tuổi TRÒ
con. CHƠI:
Hỏi hiện nay mẹ bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu
tuổi?

* Đáp án nào đúng ?
a) Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi
b) Mẹ 28 tuổi, con 4 tuổi
c) Mẹ 26 tuổi, con 2 tuổi


Kính chúc các thầy cô mạnh
khoẻ, các em ngoan, học giỏi!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×