Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó

MÔN : TOÁN
LỚP DẠY : 4


Toán


Toán

Câu 1:

Số thứ nhất là 3, số thứ hai là 4.
Vậy tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là :

3
4

A.
C. 4
7


B. 4
3

D. 3
7


Câu 2:

Toán

Nêu các bước giải bài toán: Tìm 2 số khi biết
tổng và tỉ số của hai số ?


Gồm 5 bước :
+ Bước 1: Vẽ sơ đồ
+Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau
+Bước 3: Tìm giá trị 1 phần
+ Bước 4: Tìm số bé
+Bước 5: Tìm số lớn


Toán
Câu 3:
Viết số thích hợp vào ô trống :
Tổng hai số

72

96

25

Tỉ số của hai số

1
5

3


5

2
3

Số bé

12

36

10

Số lớn

60

60

15


Toán


Toán
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Bài toán 1:

2
Hiệu của hai số là 18. Tỉ số của hai số là .Tìm hai số đó.
5
Bài giải

Ta có sơ đồ

?

*Số bé:
*Số lớn:

18
?


Toán
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Bài toán 1:

Ta có sơ đồ

?

18

*Số bé:
*Số lớn:
?

*Gợi ý : - 18 là giá trị của mấy phần bằng nhau ? 3 phần ( 5 - 2 = 3 )
-Muốn tính giá trị một phần, ta làm sao ? Lấy 18 chia 3
-Có giá trị một phần, muốn tính giá trị 2 phần như thế (số bé )
ta làm sao ? Lấy giá trị một phần nhân với 2
-Có giá trị một phần, muốn tính giá trị 5 phần như thế (số lớn) ta
làm sao ? Lấy giá trị một phần nhân với 5


*Bài toán 1:
Ta có sơ đồ:

Bài giải :
?

*Số bé :

18

*Số lớn :
?

Hiệu số phần bằng nhau là:
5 – 2 = 3 (phần)
Giá trị một phần là:
18 : 3 = 6
Số bé là :
6 �2 = 12 ( hoặc 18 : 3 �2 = 12 )
Số lớn là :
6 �5 = 30 ( hoặc 12 + 18 = 30
Đáp số:
*Số bé : 12 ;* Số lớn: 30


Toán
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
Bài toán 2:

Một hình chữ nhật có chiều dài hơn rộng 20m. Tính chiều dài,
chiều rộng của hình đó. Biết chiều dài bằng 7 chiều rộng.
3

?m

Bài giải

Ta có sơ đồ:*Chiều dài:
20m

*Chiều rộng:
?m


Toán
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
Bài toàn 2:
?m

Bài giải

Ta có sơ đồ:*Chiều dài:
20m

*Chiều rộng:
?m

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:
7 – 3 = 4 (phần)
Chiều rộng hình chữ nhật là: 20 : 4 x 3 = 15(m)
Chiều dài hình chữ nhật là: 15 + 20 = 35(m)
Đáp số : Chiều rộng : 15m
Chiều dài : 35m


Toán
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Nêu các bước giải bài toán Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ :
 Bước 1: Vẽ sơ đồ

 Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau:
Số phần của số lớn trừ Số phần của số bé
 Bước 3: Tìm giá trị 1 phần:
Hiệu 2 số chia hiệu số phần bằng nhau

 Bước 4: Tìm số bé:
Giá trị 1 phần nhân số phần của số bé
 Bước 5: Tìm số lớn:
Giá trị 1 phần nhân số phần của số lớn


Toán
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó


Toán
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
*Bài 1SGK/151:
Số thứ nhất kém số thứ hai 123. Tỉ số của hai số đó là 2
5
Tìm hai số đó .
Ta có sơ đồ :

Bài giải:
?

*Số thứ nhất :

123

*Số thứ hai :
?

.


*Bài 1:
Số thứ nhấtkém số thứ hai 123. Tỉ số của hai số đó là 2 .
5
Tìm hai số đó .
Ta có sơ đồ :
*Số thứ nhất :

Bài giải:
?

123

*Số thứ hai :
?

Hiệu số phần bằng nhau là:
5 - 2 = 3 (phần)
Số thứ nhất là :
123 : 3 x 2 = 82
Số thứ hai là :
123 + 82 = 205
Đáp số:

*Số

thứ nhất: 82 ; * Số thứ hai: 205


Toán
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.


Toán
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
Nêu các bước khi giải bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số
của hai số ?
 Gồm 5 bước :
+ Bước 1: Vẽ sơ đồ
+Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau
+Bước 3: Tìm giá trị 1 phần
+ Bước 4: Tìm số bé
+Bước 5: Tìm số lớn
Về nhà nắm lại cách làm bài , làm thêm các bài tập còn lại trong
sách giáo khoa trang 151 và xem trước bài Luyện tập cho tiết
sau.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×