Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Phân số và phép chia số tự nhiên

Trường Tiểu học Kim Đồng – Vĩnh Linh


Toán
Kiểm tra bài cũ


Toán
Phân số và phép chia số tự nhiên
Ví dụ 1: Có 8 quả cam, chia đều cho 4 em. Hỏi
mỗi em được mấy quả cam?

Mỗi em được :
8 : 4 = 2 ( quả )


Toán
Phân số và phép chia số tự nhiên
Ví dụ 2: Có 3 cái bánh, chia đều cho 4 em.
Hỏi mỗi em được mấy phần của cái bánh?


3:4 =

Chia đều 3 cái bánh cho 4 em


Ví dụ 2: Có 3 cái bánh, chia đều cho 4 em. Hỏi mỗi em
được mấy phần của cái bánh?

Bạn 1

Bạn 2

Bạn 3

Bạn 4


Ví dụ 2: Có 3 cái bánh, chia đều cho 4 em. Hỏi mỗi em
được mấy phần của cái bánh?

Bạn 1

Bạn 2

Bạn 3

3 cái bánh
4
3
( cái bánh )
Ta viết: 3 : 4 =
4
Mỗi em được

Bạn 4


Toán

Phân số và phép chia số tự nhiên


Ví dụ 1: Có 8 quả cam, chia đều cho 4 em. Hỏi mỗi em được
mấy quả cam?
Mỗi em được :
8 : 4 = 2 ( quả )
Ví dụ 2: Có 3 cái bánh, chia đều cho 4 em.
Hỏi mỗi em được mấy phần của cái bánh?
Sau khi chia bánh, mỗi em được:
3
3 : 4 = 4 ( cái bánh )
* Nhận xét : Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự
nhiên ( khác 0 ) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị
chia và mẫu số là số chia.

8
8:4=
4

3
3:4=
4

5
5:5=
5


Toán

Phân số và phép chia số tự nhiên

Thực hành
Bài 1: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới
dạng phân số:
7
7:9 =
9

6
6 : 19 =
19

5
5:8 =
8

1
1:3 =
3


Toán

Phân số và phép chia số tự nhiên

Thực hành
Bài 2: Viết theo mẫu
24
Mẫu: 24 : 8 =
= 3
8
36
36 : 9 =
= 4
9
88
88 : 11 =
= 8
11

0:5 =

0
5

= 0

7:7 =

7
7

= 1

Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên ( khác 0 )
có thể viết dưới dạng một phân số hoặc một số tự nhiên.


Toán

Phân số và phép chia số tự nhiên

Thực hành
Bài 3: Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số
có mẫu số bằng 1 ( theo mẫu ) :
9
Mẫu: 9 = 1
6
1
6=
;
1=
1
1
27
27 =
1

;

0
0=
1

* Nhận xét : Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân
số có tử số là số tự nhiên đó và mẫu số bằng


Toán

Phân số và phép chia số tự nhiên
Ví dụ 1: Có 8 quả cam, chia đều cho 4 em. Hỏi mỗi em được mấy
quả cam?
Mỗi em được :
8 : 4 = 2 ( quả )
Ví dụ 2: Có 3 cái bánh, chia đều cho 4 em.
Hỏi mỗi em được mấy phần của cái bánh?
Sau khi chia bánh, mỗi em được:
3
3:4=
( cái bánh )
4
* Nhận xét :
+ Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên ( khác 0 ) có
thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số
chia.
+ Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số có tử số là số tự
nhiên đó và mẫu số bằng 1


Toán

Phân số và phép chia số tự nhiên
Ví dụ 1: Có 8 quả cam, chia đều cho 4 em. Hỏi mỗi em được mấy
quả cam?
Mỗi em được :
8 : 4 = 2 ( quả )
Ví dụ 2: Có 3 cái bánh, chia đều cho 4 em.
Hỏi mỗi em được mấy phần của cái bánh?
Sau khi chia bánh, mỗi em được:
3
3:4=
( cái bánh )
4
* Nhận xét :
+ Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên ( khác 0 ) có
thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số
chia.
+ Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số có tử số là số tự
nhiên đó và mẫu số bằng 1
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×