Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Phân số và phép chia số tự nhiên

TOÁN 4

PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN


Bài toán: có 4 cái bánh chia đều cho 2
em mỗi em được mấy cái bánh :

2 em? Cái bánh


Một em
Khi chia một số tự nhiên cho
một số tự nhiên Khác 0.
Ta được thương là số gì?

Khi chia một số tự nhiên
Cho một số tự nhiên khác 0.
Ta được thương là một số tự nhiên

Một emCó thể viết kết qủa phép chia 4:2
thành một phân số được không?
Viết như thế nào?

4
2


Bài toán: với 4 cái bánh ở bài toán trên.
Muốn chia đều cho 5 em.
Hỏi mỗi em được bao nhiêu phần cái bánh.

5 em? Phần cái bánh


Mỗi em được 4/5 Cái Bánh


Khi nào thì kết quả phép chia một số tự nhiên cho một
sôố tự nhiên được viết là một phân số?
Khi Tử số không chia hết cho mẫu số.

Thương của phép chia một số tự nhiên
Cho một số tự nhiên khác 0.
Có thể viết thành một phân số, tử số
Là số bị chia và mẫu số là số chia


4
4:2 =
2

4:5 = 4
5

4
4:4 = 4Bài 1: Chọn đáp án đúng
7:9 = a.

b.

7
9
9
7

6:19 = a.

b.

6
19
19
6

5:8 = a

5
8

1:3 = a

1

b

8
5

b

3
1

3


Bài 2: Chọn đáp án .
36:9 =

A)
A) 36
36
99
B) 99
36
36
A
A )) 88
88

88:11=

11
11
B) 11

A) 0
0
0:5= A)
5
B) 5
B)

0


ĐÚNG RỒI.
CON GIỎI LẮM


SAI RỒI .THỬ LẠI ĐI!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×