Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Phân số và phép chia số tự nhiên

TRƯỜNG TH SỐ 1 TT PLEI KẦN

TOÁN: LỚP 4
PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN


KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài 1: Đọc các phân số sau:

6
;
15

3
;
27

21
;
55


Bài 2: Viết các phân số sau:
3
a) Ba phần tư
4
15
b) Mười lăm phần mười sáu
16

70
200

52
c) Năm mươi hai phần tám mươi ba
83


Phân số và phép chia số tự nhiên

a) Có 8 quả cam, chia đều cho 4 em. Hỏi mỗi em được mấy quả cam?

Mỗi em được:
8 : 4 = 2 (quả cam)
b) Có 3 cái bánh, chia đều cho 4 em. Hỏi mỗi em được bao
nhiêu phần của cái bánh?
- Ta phải Thực hiện phép
chia 3 : 4.
- Chia mỗi cái bánh
Chia đều 3 cái bánh cho 4 em
thành 4 phần bằng
nhau rồi chia cho mỗi
1 phần, tức là
em một
4
cái bánh.
3
Ta
3 : 4 = (c¸ib¸nh)
3
4
viết:


Mỗi em được cái
4
bánh


Toán:
Phân số và phép chia số tự nhiên
b) Có 3 cái bánh, chia đều cho 4 em. Hỏi mỗi em được bao
nhiêu phần của cái bánh?
- Ta phải Thực hiện phép
chia 3 : 4.
- Chia mỗi cái bánh
Chia đều 3 cái bánh cho 4 em
thành 4 phần bằng
nhau rồi chia cho mỗi
1
em một phần, tức là
4
cái bánh. 3
(c¸ib¸nh)
Ta
3:4
3
viết: = 4
Mỗi em được cái
4
bánh
c) Nhận xét: Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên
(khác 0) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và
mẫu số là số chia.


LUYỆN TẬP

Bài 1. Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:
7:9 ;
5:8 ;
6 : 19 ;
1:3

7
7: 9= ;
9

5
5: 8= ;
8

6
6 : 19 = ;
19

1
1: 3=
3

Bài 2. Viết theo mẫu:

24
=3
Mẫu: 24 : 8 =
8
36
36 : 9 = =4;
9
88
88 : 11 = =8;
11

36 : 9 ; 88 : 11 ; 0 : 5 ; 7 : 7

0
0 : 5 = =0;
5
7
7 : 7 = =1;
7


LUYỆN TẬP
Bài 3: a) Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có
mẫu số là 1 (theo mẫu)

9
Mẫu: 9 =
1

6
6= ;
1

1
1= ;
1

6 = … ; 1 = … ; 27 = … ;
0=… ; 3=… .

27
27 = ;
1

0
0= ;
1

3
3=
1

b) Nhận xét : Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân
số có tử số là số tự nhiên đó và mẫu số là 1.


Thứ ba ngày 8 tháng 12 năm 2009
Toán: Phân số và phép chia số tự nhiên
Bài tập về nhà : Đọc và ghi nhớ 2 nhận xét trong
bài.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×