Tải bản đầy đủ

Bia va muc luc

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY
Trêng THCS léc thñy
----------  ---------

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU
“XỐP LAU BẢNG CHỐNG BỤI”
LĨNH VỰC: KHOA HỌC KĨ THUẬT
NHÓM TÁC GIẢ:
1. PHAN BẢO UYÊN
2. LÊ THỊ THÙY LINH

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS LỘC THỦY
LỆ THỦY - QUẢNG BÌNH


MỤC LỤC

TT

NỘI DUNG


TRANG

1

Trang bìa

1

2

Mục lục

2

3

Tóm tắt

3

4

Giới thiệu

4

5

Phương pháp và thiết bị thí nghiệm

5

6

Kết quả

7

7

Kết luận

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×