Tải bản đầy đủ

Bieu mau 10

Biểu mẫu 10
Thông báo
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông,năm học
2012 -2013
STT
Nội dung
Số lượng
Bình quân
Số31x8/496/họ
I Số phòng học
8
c sinh
II Loại phòng học
1 Phòng học kiên cố
8
2 Phòng học bán kiên cố
0
3 Phòng học tạm
0
4 Phòng học nhờ
0

5 Số phòng học bộ môn
3
Số phòng học đa chức năng (có phương
6
0
tiện nghe nhìn)
7 Bình quân lớp/phòng học
16/8
8 Bình quân học sinh/lớp
496/16
III Số điểm trường
1
IV Tổng số diện tích đất (m2)
1
13 000
V Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)
1
6000
VI Tổng diện tích các phòng
1 Diện tích phòng học (m2)
54
2 Diện tích phòng học bộ môn (m2)
54
3 Diện tích phòng chuẩn bị (m2)
0
3 Diện tích thư viện (m2)
81
Diện tích nhà tập đa năng
4
0
(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)
5 Diện tích phòng khác (….)(m2)
54
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu
VII
(Đơn vị tính: bộ)
1 Khối lớp 6
4
2


Khối lớp 7

3

3

Khối lớp 8

3

4

Khối lớp 9
Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện
5
tích/thiết bị)
VII Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục
I vụ học tập (Đơn vị tính: bộ)

4

23


IX
1
2
3
4
5
..

Tổng số thiết bị đang sử dụng
Ti vi
Cát xét
Đầu Video/đầu đĩa
Máy chiếu OverHead/projector/vật thể
Thiết bị khác…
………

X
XI

Nội dung
Nhà bếp
Nhà ăn

Số thiết bị/lớp
1/16
1/16
1/16
3/16
0

1
1
1
2
0

Số lượng (m2)
0
0

Nội dung

Số lượng phòng,
tổng diện tích
(m2)

Số chỗ

Diện tích
bình
quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học
sinh bán trú
XIII Khu nội trú

XIV
1
2

Nhà vệ sinh

Dựng cho
Dựng cho học sinh Số m2/học sinh
giáo viên
Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ

Đạt chuẩn vệ
sinh*
Chưa đạt chuẩn
vệ sinh*

x

10/496

x

(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT
ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường
phổ thông cứ nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005
của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu)
Nội dung
XV
Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ
sinh
XVI
Nguồn điện (lưới, phát điện
riêng)
XVII Kết nối internet (ADSL)
XVIII Trang thông tin điện tử
(website) của trường
XIX
Tường rào xây


X
X
X
X
x

Không
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×