Tải bản đầy đủ

bien ban thhi lai 2009 2010

Phòng gd - đt lệ thủy
nam
Trờng THCS Hồng Thủy

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt

Độc lập - Tự do - Hạnh

phúc
biên bản tờng trình.
(Tổ chứccoi chấm lại cho học sinh lớp 6,7,8)
Thời gian: Từ 6h30 ngày 17/8/2009 đến ngày 18/8/2009
Địa điểm: Tại trờng THCS Hồng Thuỷ.
Thành phần: Thực hiện theo quyết định.
1. -Chủ tịch ông :
Võ Thành Đồng
- Hiệu trởng
-Phó Chủ tịch ông : Lê Đình Lý
- P. Hiệu trởng
-Th ký ông :
Trần Duy Nam

2. Coi thi :
1. Nguyễn Văn Việt (chấm Toán)
2. Lê Văn San.
3. Võ Văn Cờng
4. Hoàng Thị Mùi.
5. Nguyễn Thị Hơng (chấm Văn)
6. Lê Văn Viễn. (chấm Toán)
7. Nguyễn Thị Duyên.
8. Lê Thị Hải Lý
9. Nguyễn Ngọc Vinh
10. Nguyễn Văn Thành (chấm Toán).
11. Võ Minh Thức (chấm Toán).
12. Hoàng Bơi. (chấm Toán)
13. Lê Thị Sành. (chấm Toán)
14. Nguyễn Thị Bông (chấm Văn)
15. Nguyễ Thị Hà (chấm Văn).
16. Lê Thị Vân (chấm Văn)
17. Phạm Thị hồng Phợng (chấm Anh)
18. Phạm Thị Duyên (chấm Anh).
Quá trình thực hiện:
I. Tổ chức coi thi:
Ngày 17/8/2007:
Buổi sáng:
Từ 6h 30 : Họp hội đồng coi thi, đ/c Chủ tịch nhắc lại một số
quy định, quy chế coi và chấm thi đồng thời phân công công việc
của các thành viên.
Từ 7h30: Thi môn Tiếng Anh.


Phân công:
Lớp 6: GT1: Nguyễn Văn Việt - GT2: Lê Văn San.
Lớp 7: GT1: Võ Văn Cờng - GT2: Hoàng Thị Mùi.
Lớp 6: GT1: Nguyễn Thị Hơng - GT2: Lê Văn Viễn.
Số lợng học sinh tham gia: Lớp 6 vắng 0, Lớp 7 vắng 2
(Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Văn Thành), lớp 8: vắng 0
Từ 7h 30 đến 8h15: Học sịnh làm bài.
Thu bài: 8h15 phút
Trong quá trình thực hiện HS làm bài nghiêm túc, giáo viên thực
hiện tốt nhiệm vụ coi thi
Ngày 18/8/2007:


Buổi sáng:
Từ 7h00: Thi môn Toán.
Phân công:
Lớp 6: GT1: Lê Văn San - GT2: Võ Văn Cờng .
Lớp 7: GT1: Nguyễn Thị Duyên - GT2: Lê Thị Hải Lý.
Lớp 6: GT1: Nguyễn Thị Hơng - GT2: Nguyễn Ngọc
Vinh.
Số lợng học sinh tham gia: Lớp 6 vắng 0, Lớp 7 vắng 0, lớp 8:
vắng 0
Từ 7h15: Mở đề thi trớc sự chứng kiến của GT1
Từ 7h25: Phát đề
Từ 7h 30 đến 9h00: Học sịnh làm bài.
Thu bài: 9h00
Trong quá trình thực hiện HS làm bài nghiêm túc, giáo viên thực
hiện tốt nhiệm vụ coi thi
Buổi chiều:
Từ 13h30: Thi môn Văn.
Phân công:
Lớp 7: GT1: Hoàng Bơi - GT2: Lê Minh Thức.
Lớp 6: GT1: Lê Văn Viễn - GT2: Nguyễn Văn Việt.
Số lợng học sinh tham gia: Lớp 6 vắng 0, Lớp 7 vắng 0, lớp 8:
vắng 0
Từ 13h45: Mở đề thi trớc sự chứng kiến của GT1
Từ 13h55: Phát đề
Từ 14h 00 đến 15h30: Học sịnh làm bài.
Thu bài: 15 h30
Trong quá trình thực hiện HS làm bài nghiêm túc, giáo viên thực
hiện tốt nhiệm vụ coi thi


II. Chấm bài.
1. Phân công:
Toán 6: Nguyễn Văn Việt - Nguyễn Văn Thành
Toán 7: Võ Minh Thức - Lê Thị Sành
Toán 8: Lê Văn Viễn - Hoàng Bơi
Văn 7: Lê Thị Vân - Nguyễn Thị Hơng
Văn 8: Nguyễn Thị Bông - Nguyễn Thị Hà
Anh 6: Phạm Thị Duyên - Phạm Thị hồng Phợng
Anh 7: Phạm Thị hồng Phợng - Phạm Thị Duyên
Anh 8: Phạm Thị hồng Phợng - Phạm Thị Duyên
2. Thời gian:
Từ 7h00 đến 7h30: Làm phách.
Từ 7h30: đến 10h 30: Chấm bài.
Từ 10 h30 đến 11h00: Hồi phách, tổng hợp kết quả vào điểm.
Đợt tổ chức thi và chấm thi lại kết thúc vào lúc 11h00 ngày 19
tháng 8 năm 2009

Chủ tịch hội đồng

Võ Thành Đồng

Hồng Thủy, ngày 19 tháng 8 năm
2009
Th kí

Trần Duy NamTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×