Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép trừ phân số

BÀI GIẢNG TOÁN 4 CHƯƠNG 4
BÀI 2: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ


KIỂM TRA BÀI CŨ
Phát biểu qui tắc cộng
phân số ( cùng mẫu, khác
mẫu).
Aùp dụng :Tính

3 −3
a) +
=0
5 5

5
3

2 2
1
=
b) + = 0 c ) +
−3 3
12 −8 24

3

là số đối của phân số
5

3
5
3 là số đối của phân số −3
5
5
3
−3
Hai phân số và
là hai số đối nhau
5
5


KIỂM TRA BÀI CŨ
Phát biểu qui tắc cộng
phân số ( cùng mẫu, khác
mẫu).
Aùp dụng :Tính

5
3
2 2
1
3 −3


=
+ = 0 c) +
a) +
= 0 b)
−3 3
12 −8 24
5 5
2
2
là …. của phân số
3

−3

2 là …. của … 2
−3
3
2
2
Hai phân số và
là hai số …….
3 −3


Tiết 84

PHÉP TRỪ PHÂN SỐ

1) SỐ ĐỐI:
Định nghĩa:

 BÀI TẬP 58

Hai số gọi là đối nhau nếu
tổng của chúng bằng 0.
Kí hiệu :
Số đối của phân số

Ta có :

a là − a
b
b

a  a
+ −  = 0
b  b
a
a
−a
− =
=
b −b
b

(SGK) Tìm
số đối của các số :

2
−3 4 6
; −7; ; ; ;0;112
3
5 −7 11


Tiết 84

PHÉP TRỪ PHÂN SỐ

2) PHÉP TRỪ PHÂN SỐ
Quy tắc:
Muốn trừ một phân số
cho một phân số , ta
cộng
……. số bị trừ vớisố đối
……. của số trừ .

Bài tập ?3:
Hãy tính và so sánh :

1
2
1
1  2


= +  −  (= )
3  9
3
9
9

a c a  c
− = + − 
b d b  d


Tiết 84

PHÉP TRỪ PHÂN SỐ

2) PHÉP TRỪ PHÂN SỐ

Bài tập 1 :

Quy tắc:(SGK)

Hãy tính và rút ra nhận xét :

a c a  c
− = + − 
b d b  d

2 −1 2 1 8 + 7 15
− = + =
=
7 4 7 4
28
28

Ví dụ: Tính
3 −1 -5 1

;

5 2
7 3

15 −1 15 + (−7) 8 2
+ =
=
=
28 4
28
28 7

Phép toán trừ (phân số) là
phép toán ngược là phép
toán cộng (phân số)


Bài 61SGK:
Trong hai câu sau câu nào đúng câu nào sai?
Tổng của hai phân số là một phân số có tử bằng tổng
các tử, mẫu bằng tổng các mẫu.
Tổng của hai phân số cùng mẫu là một phân số có
Hãy phát biểu tương tự cho hiệu của hai phân số cùng
cùng mẫu đó và có tử bằng tổng các tử.
mẫu.
Hiệu của hai phân số cùng mẫu là một phân số có
cùng
… .. …
mẫu…
đó và có tử bằng
hiệu… …… ….các tử.


PHÉP TRỪ PHÂN SỐ
Bài tập ?4: Tính

3 −1 − 5 1 − 2 − 3

;
− ;
− ;
5 2
7
3
5
4

1
−5− .
6


PHÉP TRỪ PHÂN SỐ
BÀI TẬP 59 (SGK) Tính :

1 1
3 5
− 11
a ) − ; b)
− (−1); c ) − ;
8 2
5 6
12


PHÉP TRỪ PHÂN SỐ
BÀI TẬP 60 (SGK)
Tìm x , biết :

3
1
a) x −
=
4
2
−5
7 −1
b)
−x=
+
6
12 3


PHÉP TRỪ PHÂN sSỐ
BÀI TẬP 62(SGK)

3
km,
Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là
4
Chiều rộng là

5
km.
8

a)Tính nửa chu vi của khu đất ( bằng kilômet)
b)Chiều dài hơn chiều rộng bao nhiêu kilômet?


PHÉP TRỪ PHÂN SỐ

Bài tập về nhà :
Bài 61 ( SGK ).
Bài 74, 75, 76, 77 (SBT).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×