Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép trừ phân số

TOÁN 4
PHÉP TRỪ
PHÂN SỐ (TT)


Toỏn: PHẫP TR PHN S (TT)
4
2
Ví dụ : Một cửa hàng có
tấn đờng, cửa hàng đã
5
3
bán đợc
tấn đờng.Hỏi cửa hàng còn lại bao
4 2?
nhiêu
phần
của
tấn
đ
ờng

Ta phải thực hiện phép
5 3
tính :
Ta cần đa phép trừ này về phép trừ hai phân số
cùng
mẫu
số. mẫu số hai phân
+ Quy
đồng

số :

2 2 ì 5 10
4 4 ì 3 12
=
=
=
=

3 3 ì 5 15
5 5 ì 3 15
4 2 12 10 2
+ Trừ hai phân
=

=
5 3 15 15 15
số :

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số , ta quy
đồng mẫu số hai phân số rồi trừ hai phân


Toỏn: PHẫP TR PHN S (TT)
4
2
Ví dụ : Một cửa hàng có
tấn đờng , cửa hàng đã
3
5


bán đợc
tấn đờng.Hỏi cửa hàng còn lại bao

nhiêu phần của
tấn đờng ?
Bài
giải
Cửa hàng còn lại số phần của tấn đ
ờng là :
4 2
2
=
(tấn đờng)
5 3 15

2
Đáp số :
15

tấn đờng


Toán: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ (TT)
Muèn trõ hai ph©n sè kh¸c mÉu sè , ta quy
®ång mÉu sè hai ph©n sè råi trõ hai ph©n
sè ®ã .
LuyÖn tËp
Bµi 1: TÝnh
a,

4 1

5 3

b,

5 3

6 8

8 2
c, −
7 3

d,

5 3

3 5


Toán: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ (TT)
Muèn trõ hai ph©n sè kh¸c mÉu sè , ta quy
®ång mÉu sè hai ph©n sè råi trõ hai ph©n
sè ®ã .
LuyÖn tËp
Bµi 1: TÝnh

4 1 12 5
7
a,
− =

=
5 3 15 15 15
b,

5 3 20 9 11
− =

=
6 8 24 24 24

8 2 24 14 10
c,
− =

=
7 3 21 21 21
5 3 25 9 16
d,
− =

=
3 5 15 15 15


Toán: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ (TT)
Muèn trõ hai ph©n sè kh¸c
mÉu sè, ta quy ®ång mÉu sè
hai ph©n sè råi trõ hai ph©n
LuyÖn
tËp .
sè ®ã
Bµi 2: TÝnh
a,

20 3

16 4

30 2
b,

45 5

c,

10 3

12 4

d,

12 1

9 4


Toán: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ (TT)
Muèn trõ hai ph©n sè kh¸c mÉu sè ,
ta quy ®ång mÉu sè hai ph©n sè råi
trõ hai ph©n sè ®ã .
LuyÖn tËp

Bµi 2: TÝnh
8 1
a, 20 − 3 = 20 − 3 × 4 = 20 − 12
=
=
16 4 16 4 × 4 16 16 16 2

1
10 3 3 × 3 10 9
= − =
c, − =
12 4 4 × 3 12 12 12

30 2 30 2 × 9 30 18 12 4
b,
− = −
= − = =
45 5 45 5 × 9 45 45 45 15

d,

12 1 4 1 16 3 13
− = − = − =
9 4 3 4 12 12 12


Toán

Phép trừ phân số ( tiếp theo )

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số,
ta quy đồng mẫu số hai phân số,rồi trừ
hai phân số đó.

*Học thuộc qui tắc trừ hai phân số khác mẫu số.
*Chuẩn bị bài sau: Luyện tậpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×