Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép trừ phân số

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DĨ AN
Trường Tiểu học Tân Bình


Toán

Kiểm tra bài cũ
* Tính :
a)

3
1+
=
5

b)

6
+2=
7


- Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng
hai- Muốn
tử số với
nhau
giữsố
nguyên
số. ta làm
cộng
haivà
phân
cùng mẫu số,
thế nào?
Muốn
cộng
hai
phân
số
khác
mẫu
số,
ta
quy
- Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta làm
đồng
mẫu
số
hai
phân
số,
rồi
cộng
hai
phân
số
thế nào?
đó.


Toán
Kiểm tra bài cũ


* Tính :
a)

3
5 3
8
1+
=
;
+ =
5
5 5
5

b)

6 14
20
6
=
+2= +
7
7
7
7

- Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và
giữ nguyên mẫu số.
- Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân
số, rồi cộng hai phân số đó.


Toán


Toán

Phép trừ phân số

băng giấy
giấy màu,
Vớ dụ: Từ 55 băng
66
3
Lấy 3 băng
bănggiấy
giấyđể cắt chữ .
Lấy
66

5
6

cũn
bao
nhiờu
phầncủa băng giấy?
Hỏi cũn
bao
nhiờu
phần
Ta phải thực hiện phộp tớnh :
5
6

-

3
6

=

-

5
6

-

=

3
6
2
6

3
2
?
6
6
Bài toỏn cho biết gỡ?

Muốn trừ
hai
phõn
số
cựng
mẫu
số,
bao nhiờu
phần
NămMuốn
phầnbiết
sỏucũn
băng
giấy lấy
ba
ta trừ
tử sỏu
số
của
phõn
số nào?
thứ
nhất
cho
băng
giấy
làmbăng
thế
phần
băng
giấy
thỡ
cũn
hai
Năm
phầnta
sỏu
giấy lấy
ba
Bài
toỏn
gỡ?
Vậy
năm
phần
tử số của phần
phõnsỏu
sốbăng
thứ
hai
vàhỏi
giữbao
nguyờn
phần
sỏu giấy.
băng
giấy
cũn
nhiờu mẫu số.
Muốn
phõn băng
số cựng
mẫubao
số ta làm
sỏu
trừtrừ
bahaiphần
sỏu
bằng
phần
giấy?
thế nào?
nhiờu?


Toán
Phép trừ phân số

Bài 1: Tớnh :
a)

15
15
16

-

77
16

b)

7
4

-

3
4

c)

9
5

-

3
5

d)

17
49

-

12
49

=

=

8
16

=

1
2


Toán
Phép trừ phân số

Bài 1: Tớnh :
a)

15
15
16

b)

7
4

c)

d)

9
5
17
49

-

77
16

-

3
4

-

-

3
5
12
49

8
=
16

=
=

=

=

7

-

3

4
9

-

3

5
17 - 12
49

=

4
4
6

=
5
=

5
49

=
= 1

1
2


Toán
Phép trừ phân số
Bài 2: Rỳt gọn rồi tớnh:

a)

133
2
- 39 =
9
3

-

2 - 1
=
3

b)

15
7
7
=
25
5
5

3 = 7 - 3
5
5

Bài toỏn yờu cầu gỡ?

=

1
3

4
= 5


+ Trò chơi: Ai nhanh ai đúng
- Em hãy chọn nhanh đáp án đúng nhất
A

9
5
4

=
6
6
0

B

9
5
4

=
6
6
6

C

9 5 54 30 24
− =

=
6 6 36 36 36


+ Trò chơi: Ai nhanh ai đúng
- Em hãy chọn nhanh đáp án đúng nhất
A

5
5
5 10 15 5
+ =
+
=
=
12 6 12 12 12 4

B

5 5
5
5
10 5
+ =
+
=
=
12 6 12 12 12 6

C

5
5
5 10 15
+ =
+
=
12 6 12 12 12


- Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta làm
thế nào?
+ Ở nhà:
- Học thuộc ghi nhớ.
- Làm bài tập 1 trang 129 SGK Toán 4.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×