Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép trừ phân số

MÔN TOÁN LỚP 4

Bài: Phép trừ phân số (TT)


Toán
Kiểm tra bài cũ

Tính
a)

5 - 4
6 6

b)

5
2
15
3Toán
Tiết 118: Phép trừ phân số (tiếp theo)
Ví dụ: Một cửa hàng có 4 tấn đường, cửa hàng đã
5
2
bán được tấn đường. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu
3
phần của tấn đường ?
Tóm tắt:
4
Cửa hàng có:
5

Bán:
Còn:

tấn đường

2
tấn đường
3
…. phần tấn đường?


Toán
Tiết 118: Phép trừ phân số (tiếp theo)
Tóm tắt:

4
Cửa hàng có: tấn đường
5 2
tấn đường
Bán:
3

Còn:

? phần tấn đường
4 2Ta phải thực hiện phép tính:
5 3
Quy đồng mẫu số hai phân số:

2 2 5 10
4 43 12

3 3 5 15
5 53 15
4 2 12 10 12  10
2

  

Trừ hai phân số:
15
5 3 15 15
15


Toán
Tiết 118: Phép trừ phân số (tiếp theo)
Ví dụ
Ta phải thực hiện phép tính:

4 2

5 3

2 2 5 10
3 12
4
4
Quy đồng mẫu số hai phân số: 

 và 
3 3 5 15
5 53 15
Trừ hai phân số:

4 2 12 10 12  10 2
  


5 3 15 15
15
15

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng
mẫu số hai phân số, rồi trừ hai phân số đó.


Toán
Tiết 118: Phép trừ phân số (tiếp theo)
Bài tập 1: Tính

a)

4 1

5 3

b)

c)

8 2

7 3

5 3
d)

3 5

5 3

6 8


Toán
Tiết 118: Phép trừ phân số (tiếp theo)
Bài tập 1: Tính
a)

4 1 12 5 12  5 7
  


5 3 15 15
15
15
c)

b)

5 3 40 18 40  18 22


  
48
48
6 8 48 48
d)

8 2 24 14 24  14 10 5 3 25 9 25  9 16


  
   

7 3 21 21
15
15
21
21 3 5 15 15


Toán
Tiết 118: Phép trừ phân số (tiếp theo)
Bài 3 : Trong một công viên có 6 diện tích đã trồng hoa và cây
7 viên đã trồng hoa. Hỏi diện
xanh, trong đó 2 diện tích của công
5
tích trồng câyxanh là bao nhiêu phần diện tích của công viên ?

Tóm tắt

6 diện tích
7
: 2 diện tích
5

Hoa và cây xanh:
Hoa
Cây xanh

: ….diện tích ?

Bài giải
Diện tích trồng cây xanh chiếm
số phần là:
6 2 16


7 5
35

Đáp số:

( diệntích )
16
35

diện tích


Toán
Tiết 118: Phép trừ phân số (tiếp theo)
Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số
hai phân số, rồi trừ hai phân số đó.
Bài tập 1: Tính

Bài tập 3:

4 1 12 5 12  5 7

  

5 3 15 15
15
15
Bài giải
Diện tích trồng cây xanh chiếm
số phần là:
6
2
16


7
5
35

Đáp số:

( diệntích )
16
35

diện tíchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×