Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép trừ phân số


Toán
Kiểm tra bài cũ
Rút gọn rồi tính

5
4

a)
7
28

13 35
b)

5 25

Nêu quy tắc cộng hai phân số có cùng mẫu số.


Toán


5
4

a)
7
28
13 35
==

b)
5 25

5
=

1
-

7
13
5

-

7
7
5

5-1
=

7

4
=

13-7
=


5

7
6

=

5


Toán

Phép trừ phân số ( tiếp theo )

4
Ví dụ: Một cửa hàng có tấn đường, cửa hàng đã
5
2
bán được 3 tấn đường. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu

phần của tấn đường ?
Ta phải thực hiện phép tính:

4 2

5 3

2 2 × 5 10
4 4 × 3 12
=
= và =
Qui đồng mẫu số hai phân số: =
3 3 × 5 15
5 5 × 3 15
4 2 12 10 12 − 10 2
Trừ hai phân số:
− = − =
=
5 3 15 15
15
15


ToánPhép trừ phân số ( tiếp theo )

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số,
ta qui đồng mẫu số hai phân số,rồi trừ
hai phân số đó,


Toán

Phép trừ phân số ( tiếp theo )


Phép trừ phân số ( tiếp theo )

Toán
Bài 1:4 1
− 1
4
5 −3

b)

5 3

6 8

5

3

Tớnh

5 3
5 3
8 2


c)
d)

b)
4 8 1 127 53 12 − 53 75
6
− =
− =
=
a)

5

3

15 15

15

15

5
3
40
18
40

18
22
b)
− = − =
=
6 8 48 48
48
48


Toán
Bài 1:

8 2

c)
7 3

d)

5 3

3 5

Phép trừ phân số ( tiếp theo )
Tớnh

8 2 24 14 24 − 14 10
− = − =
=
c)
7 3 21 21
21
21

d)

5 3 25 9 25 − 9 16
− = − =
=
3 5 15 15
15
15


Phép trừ phân số ( tiếp theo )

Toán
b)

Bài 2:

Tớnh

20 3

20
3
16 4

30 2

b)
20 35
45

164

a)

1620 3 20 12 20 − 12 8 1
− =

=
=
=
16 4 16 16
16
16 2

30 2

45 5

4

=

30 18 30 − 18 12
4
12
1
103045 − 52 = 3

=
=
=
c)
− 45 45 45d) 45 15 −
20 12
12 420 − 12 9 8 4116 16

=

16

=

16

=

2

30 2 30 18 30 − 18 12 4
− = − =
= =
b)
45 5 45 45
45
45 15


Toán
Bài 2:

Phép trừ phân số ( tiếp theo )
Tớnh

10 3 10 9 10 − 9 1
− = − =
=
12 4 12 12
12
12

10 3

c)
12 4

c)

12 1

d)
9 4

12 1 4 1 16 3 16 − 3 13
d) − = − = − =
=
9 4 3 4 12 12 12 12


Toán

Phép trừ phân số ( tiếp theo )

6
Bài 3 : Trong một công viên có
diện tích đã trồng hoa và cây
7
2
xanh, trong đó diện tích của công viên đã trồng hoa. Hỏi diện
5
tích trồng câyxanh là bao nhiêu phần diện tích của công viên ?

Tóm tắt

6
Hoa và cây xanh: diện tích
7
Hoa
: 2 diện tích
5
Cây xanh

: ….diện tích ?

Bài giải
Diện tích trồng cây xanh chiếm
số phần là:
6 2 16
− =
7 5
35

Đáp số

( diệntích )
16
35

diện tích


Toán

Phép trừ phân số ( tiếp theo )

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số,
ta qui đồng mẫu số hai phân số,rồi trừ
hai phân số đó,

*Học thuộc qui tắc trừ hai phân số khác mẫu số.
*Chuẩn bị bài sau: Luyện tập


5
4

a)
7
28
13 35
==

b)
5 25

5
=

1
-

7
13
5

-

7
7
5

5-1
=

7

4
=

6

13-7
=

5

7

=

5
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×