Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép trừ phân số

Trường Tiểu học Kim Sơn

MÔN: TOÁN

PHÉP TRỪ PHÂN SỐ.


TOÁN:

Kiểm tra bài cũ:
Tính:
1 1
3 tính
2 :
* Hãy
nêu
nhanh
kết
quả
của
phép

a) 

b)

2 3 7
15 5
3 4
 ?
2 cộng
2 2hai phân số khác mẫu số, ta làm thế
Muốn

Em ?hãy nêu cách thực hiện phép tính này ?
nào
Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta làm thế nào ?


TOÁN:

Phép trừ phân số.
Ví dụ: Từ 5 băng giấy màu, lấy 63 băng giấy để cắt chữ.
6
Hỏi còn lại bao nhiêu phần của băng giấy ?
5
?
6

Ta phải thực hiện phép tính :
5- 3
6 6
Ta có: 5 - 3 = 5 - 3 = 2

6 6

6

6

?3
62
?

6

của
sốlàm
của
Muốn
trừ trừ
hai phân
số cùng
ta
cùng
mẫusố,
số,
Muốn
hai phân
số mẫu
cùng
mẫu trừ
số,tửtasố
vàhai
phân
sốthế
thứnào
nhất?cho tử số
số của
củaphân
phânsốsốthứ
thứhai
phân
thứ
nhất
nhưsố
nguyênmẫu
mẫusố.
số.
giữ nguyên


TOÁN:

Phép trừ phân số.
Vậy phép trừ phân số và phép cộng phân số có
điểm gì giống và khác nhau ?
+ Giống nhau:
Đều thực hiện trên tử số và giữ nguyên mẫu số
+ Khác nhau:
 Phép cộng phân số thì ta thực hiện phép tính cộng.
 Phép trừ phân số thì ta thực hiện phép tính trừ.


TOÁN:

Phép trừ phân số.

Thực hành:
1. Tính:
15 7
a) 
16 16

7 3
b) 
4 4

9 3
c) 
5 5

17 12
d) 
49 49


TOÁN:

Phép trừ phân số.

Thực hành:
1. Tính:
15 7 15 - 7 8
1

a)
=
=
=
16 16
16
16
2

b)

7 3 7-3
4
 =
=
=1
4 4
4
4


TOÁN:

Phép trừ phân số.

Thực hành:
1. Tính:
9 3 9-3
6
c)  =
=
5 5
5
5
17 12 17 - 12
5
d)  =
=
49 49
49
49


Thứ ba ngày 04 tháng 23 năm 2014

Toán

Phép trừ phân số.
Bài 2 : Rút gọn rồi tính :
2 3 2  1 1
a)
 
3 9 3 3 3
7
b) 
5
11
d) 4 

7
15
 
25 5
6 11
 
8 4

3 4

5 5
3 8
 2
4 4

3 4 3 1
c)    1
2 8 2 2


TOÁN:

Phép trừ phân số.

Thực hành:
Trong các lần thi đấu thể thao, thường có các loại
3.Tại
Hội khoẻ
Phù
Đổng
toàncác
quốc
thứviên
VI ?
huy chương
gì để
trao
giải cho
vậnlần
động
năm 2004, số huy chương vàng của đoàn học
sinh tỉnh Đồng Tháp bằng 5 tổng số huy chương
19
của đoàn đã giành được, còn lại là huy chương
bạc và huy chương đồng. Hỏi số huy chương
bạc và huy chương đồng của đoàn Đồng Tháp
bằng bao nhiêu phần tổng số huy chương mà
đoàn đã giành được ?


TOÁN:

Phép trừ phân số.

Thực hành:

Tóm tắt:
số huy chương vàng
1

2

3

5
19

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19
19

? số huy chương bạc và đồng
Bài giải:

19
Tổng số huy chương của toàn đoàn là:
số huy chương
19

Số huy chương bạc và huy chương đồng là:
19
19

-

5
19

14
= 19 (số

huy chương)

Đáp số: 14 số huy chương.
19


TOÁN:

Phép trừ phân số.

Trò chơi củng cố: AI NHANH ? AI ĐÚNG ?
Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :
Đ
S
S
Đ
Đ

7
3
2
2
3
4
5
5
6
10

2
3
1
2
2
4
4
5
2
5

=
=
=
=
=

5
3
1
3
5
4
1
5
1
5


TOÁN:

Phép trừ phân số.
trừ
của
tử
số
của
Muốn
trừtrừ
haihai
phân
số cùng
ta trừ
mẫu số,
số,
cùng
mẫu
Muốn
phân
số cùng
mẫu
số,tử
tasố
làm
phân
số
thứ
thứ
nhất
nhất
tử số
số của
củaphân
phânsố
sốthứ
thứhai
hai
nhưsố
thế
nào
? cho tử
và giữ
giữ nguyên
nguyênmẫu
mẫusố.
số.
Dặn dò:
Làm lại các bài tập 1; 2 trang 129 SGK
Tìm hiểu bài: Phép trừ phân số (tiếp theo)


Tiết học kết thúc
Chào các em học sinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×