Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Phép trừ phân số

PHÉP TRỪ PHÂN SỐ


Kiểm tra bài cũ:
Tính:
4
9

+

7

3

9

4

+

2

7


PHÉP TRỪ PHÂN SỐ
Ví dụ: Từ 5 băng giấy màu, lấy 3 băng giấy để cắt chữ.
6
6
Hỏi còn lại bao nhiêu phần của băng giấy?

3
6

5
6

?

5
6

Ta phải thực hiện phép tính:
Ta có:

3
5
5-3
=
6
6
6

=

2
6


3
6


TOÁN
PHÉP TRỪ PHÂN SỐ
Quy tắc: Muốn trừ hai
phân số cùng mẫu số, ta trừ
tử số của phân số thứ nhất
cho tử số của phân số thứ
hai và giữ nguyên mẫu số.


TOÁN

PHÉP TRỪ PHÂN SỐ
2. Thực hành:
Bài 1: Tính
a/
b/
c/
d/

=

15 - 7
16

=

8
16

=

1
2


TOÁN
PHÉP TRỪ PHÂN SỐ
Bài 2: Rút gọn rồi tính:

b/

a/

d/

c/

a/
b/

7
5

-

15
25

=

7
5

-

3
5

=

7-3
5

=

2
5
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×