Tải bản đầy đủ

bien ban thhi lai 2009 2010

Phòng gd - đt lệ thủy
nam
Trờng THCS Hồng Thủy

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt

Độc lập - Tự do - Hạnh

phúc
biên bản tờng trình.
(Tổ chứccoi chấm lại cho học sinh lớp 6,7,8)
Thời gian: Từ 6h30 ngày 15/8/2010 đến ngày 16/8/2010
Địa điểm: Tại trờng THCS Hồng Thuỷ.
Thành phần: Thực hiện theo quyết định.
1. -Chủ tịch ông :
Võ Thành Đồng
- Hiệu trởng
-Phó Chủ tịch ông : Lê Đình Lý
- P. Hiệu trởng
-Th ký ông :
Võ Văn Cờng

- Giáo viên
2. Coi thi :
1. Nguyễn Văn Việt (chấm Toán)
2. Lê Văn San. ( Chấm Lý)
3. Nguyễn Thị Hơng (chấm Văn)
4. Lê Văn Viễn. (chấm Toán)
5. Võ Minh Thức (chấm Toán).
6. Lê Thị Sành. (chấm Toán)
7. Nguyễn Thị Hà (chấm Văn).
8. Phạm Thị Hồng Phợng (chấm Anh)
9. Phạm Thị Duyên (chấm Anh).
10. Nguyễn Thị Lan ( Chấm Văn)
Quá trình thực hiện:
I. Tổ chức coi thi:
Ngày 15/8/2010:
Buổi sáng:
Từ 6h 30 : Họp hội đồng coi thi, đ/c Chủ tịch nhắc lại một
số quy định, quy chế coi và chấm thi đồng thời phân công công
việc của các thành viên.
*Từ 7h00: Thi môn Toán.
Phân công:
Lớp 6: GT1: Nguyễn Văn Việt - GT2: Lê Văn San.
Lớp 7: GT1: Võ Minh Thức
- GT2: Nguyễn Thị Hà.
Lớp 8: GT1: Lê Văn Viễn
- GT2: Nguyễn Thị
Lan.


Số lợng học sinh tham gia: Lớp 6 vắng 0, Lớp 7 vắng 01
(Lê Văn Diệu), lớp 8: vắng 0
Từ 7h00 đến 8h30: Học sịnh làm bài.
Thu bài: 8h30 phút
Trong quá trình thực hiện HS làm bài nghiêm túc, giáo viên thực
hiện tốt nhiệm vụ coi thi
*Từ 8h 45: Thi Anh Văn 6,8. Sinh 7
Lớp 6: GT1: Phạm Thị Duyên
- GT2: Lê
Thị Sành.
Lớp 7: GT1: Phạm Minh Hậu.


- GT2: Lê Văn
San
Lớp 8: GT1: Phạm Thị Hồng Phợng
- GT2:
Nguyễn Văn Việt
Số lợng học sinh tham gia: Lớp 6 vắng 0, Lớp 7 vắng 01
(Lê Văn Diệu), lớp 8: vắng 0
Từ 8h 45 đến 9h30: Học sịnh làm bài.
Thu bài: 9 h30 phút
Trong quá trình thực hiện HS làm bài nghiêm túc, giáo viên thực
hiện tốt nhiệm vụ coi thi.
*Từ 9h 45: Thi môn Lý 8
Lớp 8: GT1: Lê Văn San.
- GT2: Lê Thị Sành
Từ 9h 45 đến 10h30: Học sịnh làm bài.
Thu bài: 10 h30 phút
Trong quá trình thực hiện HS làm bài nghiêm túc, giáo viên thực
hiện tốt nhiệm vụ coi thi.
Buổi chiều:
Từ 13h30: Thi môn Văn.
Phân công:
Lớp 6: GT1: Nguyễn Thị Hà
- GT2: Phạm Minh
Hậu .
Lớp 7: GT1: Nguyễn Thị Duyên - GT2: Lê Văn Viễn.
Lớp 8: GT1: Nguyễn Thị Lan
- GT2: Phạm Thị
Duyên.
Số lợng học sinh tham gia: Lớp 6 vắng 0, Lớp 7 vắng 01(Lê
Văn Diệu), lớp 8: vắng 0
Từ 13h 30 đến 15h00: Học sịnh làm bài.
Thu bài: 15h00
Trong quá trình thực hiện HS làm bài nghiêm túc, giáo viên thực
hiện tốt nhiệm vụ coi thi


II. Chấm bài.
1. Phân công:
Toán 6: Nguyễn Văn Việt - Lê Văn Viễn
Toán 7: Võ Minh Thức - Lê Thị Sành
Toán 8: Lê Văn Viễn - Võ Minh Thức
Văn 7: Nguyễn Thị Hà - Nguyễn Thị Hơng
Văn 6: Nguyễn Thị Lan - Nguyễn Thị Hà
Anh 7: Phạm Thị Hồng Phợng - Phạm Thị Duyên
Anh 8: Phạm Thị Hồng Phợng - Phạm Thị Duyên
Lý 8: Lê Văn San - Lê Thị Sành.
Sinh 7: Phạm Minh Hậu - Lê Thị Tình
2. Thời gian:
Từ 15h30 đến 17h30: Chấm bài.
- Ngày 16 tháng 8 năm 2010
Từ 7h30 : đến 10h 30: Chấm bài.,tổng hợp kết quả vào điểm
Đợt tổ chức thi và chấm thi lại kết thúc vào lúc 11h00 ngày 16
tháng 8 năm 2010

Chủ tịch hội đồng

Võ Thành Đồng
Nam

Hồng Thủy, ngày 16 tháng 8 năm
2010
Th kí

Trần DuyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×