Tải bản đầy đủ

Tuan 14

Kế hoạch tuần 14

(Từ ngày 19/11/2012 đến ngày 25/11//2012)
I. Nội dung chuyên môn cần triển khai:
1. Thực hiện chơng trình
Thực hiện chơng trình tuần 14
Giáo viên đối chiếu thực hiện kịp chơng trình.
2. Dạy và học:
- Duy trì nề nếp dạy học,
- Tăng cờng nâng cao chất lợng dạy học, thực hiện tốt công
tác kiểm tra đánh giá học sinh.
Vào điểm phần mềm OMMS đảm bảo đầy đủ nh ổ goi tên
ghi điểm (Tên đăng nhập và mật khẫu đc Cờng cung cấp cho gv)
- Bồi dỡng học sinh theo lịch, tăng cờng rèn luyện kỹ năng cho
học sinh.
- Nhóm Toán và Tiếng Anh tiếp tục tổ chức cho học sinh làm
bài qua mạng và tiến hành tổng kết, dánh giá thi đua vào ngày
28/11.
-Thực hiện phụ đạo theo kế hoạch riêng, giáo viên chọn HS
yếu kém tiến hành bồi dỡng đảm bảo Toán Văn 4 tiết/ tháng, các
môn còn lại 2 tiết/tháng.

3. Công tác kiểm tra nội bộ trờng học
- Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn (Lên phiếu, bài
giảng, sử dụng đồ dùng dạy học trên lớp)
- Kiểm tra dự giờ công tác dự giờ và sử dụng ĐDDH trên lớp.
- Hoàn thành hồ sơ kiểm tra tháng 11, họp ban kiểm tra nội
bộ trờng học vào 17h00 ngày 21/11 (thành phần kèm theo)
5. Công tác khác:
- Duy trì nề nếp dạy nghề
- Chuẩn bị các điều kiện để hoàn thành bộ hồ sơ Kiểm
định chất lợng giáo dục.


Các thành viên ban Kiểm tra nội bộ trờng học:
T
T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Họ và tên

Chức vụ

TĐCM

Võ Thành Đồng
Lê Đình Lý
Nguyễn Thị Thủy
Từ thị Hồng Thanh
Lê Văn San


Võ Văn Cờng
Nguyễn Thị Hà A
Lê Văn Viễn
Hoàng Thị Mùi
Nguyễn Thị Loan
Nguyễn Thị N. Hân
Lê Thị Hải Lý
Nguyễn Thị Ninh

Hiệu trởng
P.HT
Tổ trởng
Tổ trởng
Tổ trởng
P.Tổ trởng
P.Tổ trởng
P.Tổ trởng
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên

ĐH Sinh
ĐH Toán-Lý
ĐH sử
ĐH Hóa
ĐH lý
ĐH CN
ĐH Anh
ĐH Toán
ĐH Sinh
ĐH Văn
CĐ Địa
ĐH nhạc
CĐ Mỹ
thuật

Phân công
phụ trách
Trởng ban
Phó ban
ủy viên
ủy viên
ủy viên
ủy viên
ủy viên
ủy viên
ủy viên
ủy viên
ủy viên
ủy viên
ủy viênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×