Tải bản đầy đủ

Biên bản xét lên lớp ở lại

Phòng gd - đt lệ thủy
Trờng THCS Hồng Thủy

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên bản
Xét lên lớp ở lại cho học sinh lớp 6,7,8 năm học 2012 - 2013
Đơn vị : Trờng THCs Hồng Thủy
1. Thành viên hội đồng tham gia xét công nhận tốt nghiệp
trung học cơ sở:
a) Có mặt:
- Chủ tịch:
Ông: Võ Thành Đồng (HT. Trờng THCS Hồng Thủy).
- Phó chủ tịch:
Ông Lê Đình Lý (PHT. Trờng THCS Hồng Thủy).
- Th ký:
Ông: Võ Văn Cờng (GV- TP. Trờng THCS Hồng Thủy).
- Các ủy viên:
1) Bà: Nguyễn Thị Thủy. (GV- TT. Trờng THCS Hồng

Thủy).
2) Ông: Lê Văn Viễn. (GV- TT. Trờng THCS Hồng Thủy).
3) Ông: Từ Thị Hồng Thanh. (GV- TT. Trờng THCS Hồng
Thủy).
4) Bà: Lê Văn San (GV- TP. Trờng THCS Hồng Thủy).
5) Bà: Nguyễn Thị Hà (GV - TP. Trờng THCS Hồng
Thủy).
- Tổng số có mặt: 08 đồng chí.
b) Vắng mặt:
Tổng số vắng mặt: Không
Họ, tên và lý do của ngời vắng mặt:
2. Công việc đã thực hiện:
a) Kiểm tra danh sách và hồ sơ của các học sinh thuộc
diện thi lại
- Tổng số học sinh thi lại 49 em
Trong đó:
+ Lớp 6: 16
+ Lớp 7: 19
+ Lớp 8: 14
Tất cả các học sinh đều xếp loại Học lực loại yếu trong năm học 2012 2013
b) Thực hiện xét lên lớp ở lại:
- Căn cứ vào kết quả thi lại của các môn học sinh tham gia đăng
ký dự thi và thực hiện theo quy chế 58 của Bộ GD - ĐT.


Kết quả nh sau:
- Xét công nhận lên lớp
Trong đó:
+ Lớp 6: 14 em.
+ Lớp 7: 15 em
+ Lớp 8: 12 em
- ở lại lớp:
+ Lớp 6: 02 em.
+ Lớp 7: 04 em
+ Lớp 8: 02 em
( có danh sách kèm theo)
Biên bản này đã đợc toàn thể thành viên của hội đồng nhất trí
thông qua.
Hồng Thủy, ngày 12 tháng 8
năm 2013


Chủ tịch
Họ, tên và chữ ký của
và đóng dấu)

các thành viên hội đồng

1. Lê Đình Lý. ..
2. Võ Văn Cờng................
3. Nguyễn Thị Thủy.
4. Lê Văn Viễn...... ..
5. Từ Thị Hồng Thanh...........
6. Nguyễn Thị Hà.................
7. Lê Văn San . ..

(họ, tên, chữ ký


Phòng gd - đt lệ thủy
Trờng THCS Hồng Thủy

Danh sách học sinh ở lại lớp
Năm học 2009 - 2010

TT
1
2
3
4

Họ và tên

Lớp

Lê văn Diệu
Nguyễn Đức Văn
Bùi Thị Hà
Nguyễn Văn
Hiến

7B
7D
7C
7D

Điểm sau
khi thi lại

Ghi Chú
Bỏ thi

45
41
45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×