Tải bản đầy đủ

Biên bản tường trình tổ chức coi chấm thi lại cho học sinh

Phòng gd - đt lệ thủy
nam
Trờng THCS Hồng Thủy

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt

Độc lập - Tự do - Hạnh

phúc
biên bản tờng trình.
(Tổ chức coi, chấm thi lại cho học sinh lớp 6,7,8)
Thời gian: Từ 6h30 ngày 10/8/2013 đến ngày 11/8/2013
Địa điểm: Tại trờng THCS Hồng Thuỷ.
Thành phần:
1. -Chủ tịch ông :
Võ Thành Đồng
- Hiệu trởng
-Phó Chủ tịch ông : Lê Đình Lý
- P. Hiệu trởng
-Th ký ông :
Võ Văn Cờng

- Giáo viên
2. Coi thi :
1. Nguyễn Văn Việt
10. Đỗ Thị Lan Hơng
2. Lê Văn San.
12. Võ Minh Thức
3. Nguyễn Thị Hơng
13. Từ Thị Hồng
Thanh
4. Lê Văn Viễn.
14. Lê Thị Tình b
5. Nguyễn Văn Lợi
15. Nguyễn Thị Hà
b
6. Phan Thị Ninh
16. Phạm Thị Duyên .
7. Lê Thị Tình a.
17. Nguyễn Thị
Hà a
8. Hoàng Thị Mùi.
18. Nguyễn Đức Dũng
9. Nguyễn Thị Nguyệt
19. Ngô Thị Nhàn
Quá trình thực hiện:
I. Tổ chức coi thi:
Ngày 10/8/2013:
Buổi sáng:
Từ 6h 30 : Họp hội đồng coi thi, đ/c Chủ tịch nhắc lại một
số quy định, quy chế coi và chấm thi đồng thời phân công công
việc của các thành viên.
*Từ 7h00: Thi môn Toán.
Phân công:
Lớp 6: GT1: Nguyễn Văn Việt - GT2: Lê Văn San.
Lớp 7: GT1: Võ Minh Thức
- GT2: Nguyễn Thị Hà.
Lớp 8: GT1: Lê Văn Viễn
- GT2: Nguyễn Thị Hơng.


Số lợng học sinh tham gia: Lớp 6 vắng 01, Lớp 7 vắng 03, lớp 8:


vắng 01
Từ 7h00 đến 8h30: Học sịnh làm bài.
Thu bài: 8h30 phút
Trong quá trình thực hiện HS làm bài nghiêm túc, giáo viên thực
hiện tốt nhiệm vụ coi thi
*Từ 8h 45: Thi Anh Văn 6,7,8.
Lớp 6: GT1: Phạm Thị Duyên
- GT2: Võ Minh
Thức.
Lớp 7: GT1: Nguyễn Thị Hà (a).
- GT2: Lê Văn
San
Lớp 8: GT1: Nguyễn Thị Nguyệt
- GT2:
Nguyễn Văn Việt
Số lợng học sinh tham gia: Lớp 6 vắng 01, Lớp 7 vắng 03, lớp 8:
vắng 01
Từ 8h 45 đến 9h30: Học sịnh làm bài.
Thu bài: 9 h30 phút
Trong quá trình thực hiện HS làm bài nghiêm túc, giáo viên thực
hiện tốt nhiệm vụ coi thi.
*Từ 9h 45: Thi môn Lý 7, Hóa 8
Lớp 7: GT1:
Lê Văn San.
- GT2: Đỗ Thị Lan Hơng
Lớp 8: GT1: Từ Thị Hồng Thanh
- GT2: Lê Thị Tình (b)
Từ 9h 45 đến 10h30: Học sịnh làm bài.
Thu bài: 10 h30 phút
Trong quá trình thực hiện HS làm bài nghiêm túc, giáo viên thực
hiện tốt nhiệm vụ coi thi.
Buổi chiều:
Từ 13h30: Thi môn Văn .
Phân công:
Lớp 6: GT1: Nguyễn Thị Hà(b) - GT2: Nguyễn Văn
Lợi .
Lớp 7: GT1: Nguyễn Thị Duyên - GT2: Lê Văn Viễn.
Số lợng học sinh tham gia: Lớp 6 vắng 01, Lớp 7 vắng 03, lớp 8:
vắng 01
Từ 13h 30 đến 15h00: Học sịnh làm bài.
Thu bài: 15h00
* Từ 15h 15 Thi môn: Sinh 6,8 Sử 7
Phân công:
Lớp 6: GT1: Lê Thị Tình a
- GT2: Ngô Thị Nhàn
Lớp 7: GT1: Lê Thị Tình (b) - GT2: Nguyễn Thị Hơng
Lớp 8: GT1: Hoàng Thị Mùi - GT2: Từ Thị Hồng Thanh


Từ 15h 15 đến 16 h00: Học sịnh làm bài.
Thu bài: 16 h00
Trong quá trình thực hiện HS làm bài nghiêm túc, giáo viên thực
hiện tốt nhiệm vụ coi thi.
* Từ 16h10 đến 17h 25: Thi Môn: TD, MT
Phân công:
TD: Nguyễn Đức Dũng
MT: Phan Thị Ninh
Trong quá trình thực hiện HS làm bài nghiêm túc, giáo viên thực
hiện tốt nhiệm vụ coi thi.
II. Chấm bài. Ngày 11/8/2013
1. Phân công:
Toán 6: Lê Văn Viễn - Nguyễn Văn Việt
Toán 7: Võ Minh Thức Nguyễn Văn Lợi
Toán 8: Nguyễn Văn Việt - Lê Văn Viễn
Văn 7: Nguyễn Thị Hà - Nguyễn Thị Hơng
Văn 6: Nguyễn Thị Hơng - Đỗ Thị Lan Hơng
Anh 7: Nguyễn Thị Hà - Phạm Thị Duyên
Anh 8: Nguyễn Thị Hà - Phạm Thị Duyên
Lý 7: Lê Văn San Võ Minh Thức.
Sinh 6: Lê Thị Tình(a) - Hoàng Thị Mùi
Sinh 8: Hoàng Thị Mùi - Lê Thị Tình(a)
Sử 7: Lê Thị Tình(b)
- Ngô Thị Nhàn
Hóa 8: Từ Thị Hồng Thanh - Nguyễn Thị Nguyệt
MT: Phan Thị Ninh
TD: Nguyễn Đức Dũng
2. Thời gian:
Từ 7h 00 đến 10h30: Chấm bài.
Từ 13 h30 : đến 17h00: Chấm bài.,tổng hợp kết quả vào điểm
Đợt tổ chức thi và chấm thi lại kết thúc vào lúc 17h00 ngày 11
tháng 8 năm 2013

Chủ tịch hội đồng

Võ Thành Đồng
ờng

Hồng Thủy, ngày 11 tháng 8 năm
2013
Th kí

Võ Văn C-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×