Tải bản đầy đủ

BẢN KIỂM điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay

Đảng cộng sản việt
nam
Họ tên ngời kiểm điểm: Lê Đình Lý
Chức vụ hiện nay: Phó bí th chi bộ - P. Hiệu trởng, Chủ tịch
Công đoàn trờng THCS Hồng Thủy
Sinh hoạt tại chi bộ: THCS Hồng Thủy

bản kiểm điểm
Tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ơng 4
(khóa XI).
"Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"
Căn cứ Nghị quyết Trung ơng 4 (khóa XI), Chỉ thị, Kế hoạch
của Bộ chính trị, Hớng dẫn của Ban Tổ chức Trung Ương; Thực
hiện Kế hoạch số 32 - KH/TU ngày 22/3/2012 của Ban Thờng vụ
Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 26 - KH/HU ngày 09/4/2012,công văn số 216CV/HD của Ban Thờng vụ huyện ủy Lệ Thủy về Thực hiện Nghị
quyết Hội nghị lần thứ t Ban chấp hành Trung ơng Đảng khóa XI
"Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" tôi xin kiểm
điểm, tự phê bình nh sau:
Nội dung 1. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về
đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về t tởng
chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán

bộ, đảng viên.
1.1. Ưu đểm:
Có lập trờng t tởng chính trị vững vàng, tuyệt đối trung
thành đối với mục tiêu, lý tởng cách mạng của Đảng, tin tởng vào sự
lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, không giao động trớc khó khăn, thử
thách. Trong cuộc sống và quá trình công tác tôi luôn nhận thức,
viết, nói và làm đúng quan điểm, đờng lối, chính sách của Đảng
và pháp luật Nhà nớc.
Luôn có ý thức tự giác học tập, nghiên cứu để nâng cao trình
độ, nhận thức về chính trị. Tham gia học trung cấp lí luận chính
trị đợc xếp loại giỏi. Thờng xuyên nâng cao nhận thức qua phơng
tiên thông tin đại chúng để có cách nhìn đúng đắn về sự phát
triển của thế giới cũng nh những thách thức mà Đảng ta đang đối
mặt hiện nay, từ đó tin tởng vào sự lãnh đạo thành công của Đảng
cộng sản Việt Nam.
Luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị t tởng trong chi bộ
THCS Hồng Thủy. Thờng xuyên học tập nghị quyết của Đảng, qua
mỗi đợt sinh hoạt chính trị, học tập Nghị quyết, cơ quan đều xây
dựng kế hoạch quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết, đảng
viên tham gia học tập đạt 98% trở lên.


Có phẩm chất đạo đức tốt, đợc đồng nghiệp tín nhiệm. Có
lối sống lành mạnh không có những biểu hiện suy thoái về đạo
đức. Có ý thức góp ý, đấu tranh thẳng thắn đối với những khuyết
điểm của cán bộ, đảng viên với tinh thần xây dựng, chống chủ
nghĩa cá nhân, quan liêu, tiêu cực khác.
Thực hiện tốt về những quy định của Đảng viên không đợc
làm, luôn nhắc nhỡ đồng nghiệp thực hiện tốt các chủ trơng đờng
lối của Đảng, pháp luật của nhà nớc. Trong sinh hoạt và công tác luôn
có ý thức giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ cơ quan, nội bộ nhà trờng, nội bộ chi bộ, Đảng y. Thờng xuyên tự phê bình và phê bình
để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Vận động gia đình, quần chúng nhân dân nơi c trú thực
hiện tốt chính sách, chủ trơng của Đảng và pháp luật Nhà nớc. Tích
cực tham gia các phong trào do địa phơng nơi c trú tổ chức, hởng
ứng các cuộc vận động quyên góp, ủng hộ do cấp trên phát động.
Gia đình đợc công nhận gia đình văn hóa tại địa phơng.
1.2 Khuyết điểm, hạn chế:
Nhiều lúc vẫn cha quyết liệt trong trong đấu tranh phê phán
một số tiêu cực của đội ngũ.


Với vai trò phó bí th chi bộ tôi nhận thấy việc lãnh chỉ đạo của
tập thể chi ủy cha thờng xuyên, cha triển khai kịp thời các chủ trơng, các nghị quyết đến các đảng viên để nắm bắt thực hiện,
cha quán triệt các nhiệm vụ chính trị sâu rộng trong học sinh và
nhân dân.
Trong qua hệ với tập thể nhiều lúc cha sâu sát, do đó việc
nắm bắt nguyện vọng tâm t đội ngũ có lúc còn hạn chế, thực
hiện giiar quyết các vợng mắc đôi lúc thiếu kịp thời.
Nội dung 2. Kiểm điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ
lãnh đạo quản lý các cấp. Kiểm điểm trách nhiệm trực tiếp
phụ trách và trách nhiệm tham gia quyết định các nội dung
liên quan đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ.
2.1 Ưu điểm.
Luôn có ý thực xây dựng đội ngũ cán bộ quả lí vững mạnh
về chuyên môn cũng nh có lập trờng quan điểm tốt để đáp ứng
với tình hình hiện nay.
Luôn có những sáng kiến, những hành động xây dựng chi bộ
vững mạnh. Mạnh dạn đề xuất với bí th chi bộ về công tác quản lí,
khai thác tốt năng lực sở trờng của đội ngũ, cụ thể trong việc bố trí
các chức danh tổ trởng, tổ phó chuyên môn cũng nh bộ trí các giáo
viên trong giảng dạy các lớp đúng với năng lực và sở trờng của đội
ngũ.
Có ý thức bồi dỡng đội ngũ đủ năng lực đáp ứng sự nghiệp
công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nớc. Thể hiện trong việc đa
mạnh mẽ công nghệ thông tin trong dạy học, đa công cụ quản lí
-2-


thông minh qua Internet, khai thác triệt để trang Thông tin điên tữ
của trờng.
2.2 Khuyết điểm, hạn chế:
Công tác bố trí cán bộ giảng dạy vẫn còn không đúng sở trờng
và chuyên môn nên có trờng hợp đã làm chất lợng của nhà trờng
giảm sút.
Công tác đánh giá đội ngũ nhiều lúc cha sát đúng đặc biệt
là còn bỏ sót một số khuyết điểm của đội ngũ. Việc đánh giá,
nhận xét cán bộ, đảng viên qua hàng năm ở đơn vị còn có biểu
hiện chung chung, có lúc vẫn cha đánh giá đúng thực chất uy tín,
năng lực của cán bộ, nên đã hạn chế một phần trong chất lợng cán
bộ.
Nội dung 3. Kiểm điểm việc thực hiện nguyên tắc tập
trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách,quyền
hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách
nhiệm vụ đợc giao.
3.1. Ưu điểm:
a. Với chức trách P.Hiệu trởng P. Bí th chi bộ.
Với vi trò là P. hiệu trởng phụ trách chuyên môn tôi luôn hoàn
thanh các nhiệm vụ đợc giao, thể hiện trong việc triển khai các kế
hoạch, đánh giá thực hiện các kế hoạch, tôi luôn có ý thức chủ
động trong công việc, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đạt
kết quả cao, những vấn đề thuộc về chủ trơng lớn hoặc những
vấn đề có tính nhạy cảm tôi đều đa ra chi bộ bàn bạc thống nhất
quan điểm và phân công thực hiện. Trong công tác chỉ đạo luôn
lắng nghe ý kiến của cán bộ cấp dới, để xem xét, quyết định.
Chỉ đạo hoạt động chuyên môn đạt nhiều kết quả tốt nh chất
lợng học sinh giỏi, học sinh đại trà.
Với vai trò P. bí th chi bộ tôi luôn thực hiện tốt vai trò của ngời
lãnh đạo chi chộ cũng nh giúp việc cho bí th, thể hiện: Trong sinh
hoạt tôi luôn tham gia ý kiến để cùng với tập thể bàn bạc, quyết
định các vấn đề trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, theo nguyên
tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy trách nhiệm của
ngời đứng đầu tổ chức. Trong sinh hoạt đảng cũng nh trong quá
trình công tác, bản thân tôi luôn nhận thức và thực hiện nghiêm
chỉnh nguyên tắc tập trung dân chủ. Thực hiện nghiêm túc quy
chế làm việc của chi bộ, quy chế làm việc của nhà trờng. Tham gia
đầy đủ các cuộc họp của chi bộ.
b. Với chức trách Chủ tịch công đoàn cơ sở.
Trong vai trò chủ tịch Công đoàn cơ sở tôi luôn có kế hoạch
chỉ đạo thực hiện để đa phong trào của công đoàn ngày càng
phát triển. Thể hiện trong công tác chăm lo đời sống cho cán bộ
đoàn viên đảm bảo cho đoàn viên yên tâm công tác. Luôn có ý
thức đấu tranh bảo vệ lợi ích của đoàn viên và lao động.
-3-


Nhiều năm đa công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc đợc công
đoàn các cấp tặng giấy khen.
Luôn có các cuộc phát động thực hiện các phong trào trong
nhà trờng nh phong trào "mỗi thầy cô giáo là tấm gơng tự học và
sáng tạo", xây dựng trờng học thân thiện học sinh tích cực.
3.2. Khuyết điểm, hạn chế:
Với cơng vị P. bí th chi bộ, việc dành thời gian cho công tác
Đảng còn hạn chế. Cha dành thời gian thích đáng để kiểm tra việc
chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan; việc xữ lý đảng viên là
cán bộ viên chức vi phạm khuyết điểm cha kịp thời, còn bỏ sót một
số khuyết điểm của Đảng viên.
Đôi lúc cha nắm bắt kịp thời các thông tin và tâm t nguyện
vọng của cán bộ viên chức, nên trong quá trình chỉ đạo còn mang
tính nguyên tắc, nặng nề, cha phát huy vai trò, năng lực của cán
bộ phục vụ cho tập thể.
Trong phong trào nâng cao chất lợng giáo dục, chất lợng tuyển
sinh vào lớp 10 còn thấp so với các trờng trong huyện.
Trong hoạt động công đoàn nhiều khi việc chăm lo đời sống
của đoàn viên thiếu kịp thời. Việc chỉ đạo xây dựng khu nội trú
cha thực hiện tốt đãn đến một số biểu hiện cha văn minh trong
công tác vệ sinh và sinh hoạt.
Nội dung 4. Về tiếp thu ý kiến góp ý của các tổ chức và
cá nhân.
Luôn nghiêm túc tiếp nhận các ý kiến góp ý của Cấp ủy, chi bộ,
hội đồng s phạm nhà trờng, các tổ chuyên môn, các tổ chức trong
nhà trờng về các khuyết điểm hạn chế.
Phát huy hơn nữa công tác phê bình và tự phê bình. Dám làm
dám nhận khuyết điểm để từ đó càng tiến bộ hơn.
Có biện phát tổ chức việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ
giáo viên trong nhà trờng thông qua nhiều hình thức nh hội họp,
lấy ý kiến từ các tổ chức trong nhà trờng, lấy ý kiến xây dựng của
phụ huynh học sinh và nhân dân địa phơng nơi c trú cũng nh nơi
công tác.
Nội dung 5. Hớng khắc phục, sửa chữa khuyết điểm.
Có ý thức trau dồi đạo đức cách mạng, tu dỡng đạo đức, lối
sống, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ
Chí Minh.
Xây dựng tốt các kế hoạch hoạt động đặc biệt là kế hoạch
tuyên sinh vào lớp 10. Huy động các lực lợng tro và ngoài xã hội cùng
quam tâm cho công tác tuyển sinh. Trong chỉ đạo, điều hành
công việc phải có phơng pháp khéo léo hơn, khắc phục tính nóng
nảy trong giải quyết công việc và trong phê bình góp ý xây dựng.
Dành nhiều thời gian hơn cho công tác Đảng, tịch cực học tập
nghiệp vụ công tác đảng cũng nh các nghị quyết của cấp trên.
-4-


Tích cực học tập, rèn luyện với phơng châm tự học là chính, để
tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác.
Tăng cờng công tác kiểm tra, giám sát, phát huy dân chủ ở cơ
sở, nhằm góp phần làm trong sạch bộ máy lãnh đạo của Đảng, của
Nhà nớc và các tổ chức đoàn thể. Thờng xuyên đa ra chỉ tiêu, kế
hoạch hoạt động trong chỉ đạo xây dựng công đoàn để đa tổ
chức công đoàn thực sự là tổ ấm của các đoàn viên.
Phát huy tốt tinh thần đấu tranh trong phê bình và tự phê
bình. Không nể nang, né tránh, đùn đẩy công việc cho ngời khác.
Với tin thần tự giác kiểm điểm những u điểm, khuyết điểm,
hạn chế của mình trong thời gian qua, kính mong Ban Thờng vụ
Đảng uỷ, chi bộ góp ý xây dựng. Bản thân tôi xin thành khẩn tiếp
thu để sửa chữa khuyết điểm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ đợc giao.
Hồng Thủy, ngày 06 tháng 12 năm
2012
Ngời viết bản tự kiểm điểm

Lê Đình Lý

-5-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×