Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Chào mừng

Quý thầy cô

ĐẾN THAM DỰ TIẾT HỌC

Toán Lớp : 4
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA
HAI SỐ ĐÓ


Toán

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó


TIẾT 37 : TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài toán:

Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số đó là 10.

Tìm hai số đó?

Cách thứ nhất:

Bài giải:

?

Số lớn :
10

Số bé :

70

Hai lần số bé là:
70 – 10 = 60
Số bé là :
60 : 2 = 30

?

Số lớn là:
30 + 10 = 40

Muốn tìm số bé ta làm thế nào?
Nhận xét:

Đáp số: Số lớn: 40
Số bé: 30

Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2


TIẾT 37 : TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
CỦA HAI SỐ ĐÓ
Bài toán:

Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số đó là 10.
Tìm hai số đó?Cách thứ hai:

Bài giải:

?

Hai lần số lớn là:
70 + 10 = 80

Số lớn :
10

Số bé :
?

70

Số lớn là :
80 : 2 = 40
Số bé là:
40 - 10 = 30
Đáp số: Số lớn: 40
Số bé: 30

Muốn tìm số lớn ta làm thế nào?
Nhận xét: Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2


TIẾT 37 : TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ
Cách thứ nhất:
Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

Cách thứ hai:
Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2

Số lớn = Số bé + Hiệu

Số bé = Số lớn – Hiệu

( hoặc: Số lớn = Tổng – Số be ù )

( hoặc : Số bé = Tổng – Số lớn )

Bài giải:
Số bé là:

Bài giải:
Số lớn là:

( 70 – 10 ) : 2 = 30

( 70 + 10 ) : 2 = 40

Số lớn là:

Số bé là:

30 + 10 = 40
Đáp số: Số lớn: 40
Số bé: 30

40 - 10 = 30
Đáp số: Số lớn: 40
Số bé: 30


TIẾT 37 : TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ
Cách thứ nhất:
Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

Cách thứ hai:
Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2

Số lớn = Số bé + Hiệu

Số bé = Số lớn – Hiệu

( hoặc: Số lớn = Tổng – Số be ù )

( hoặc : Số bé = Tổng – Số lớn )

Bài 1: Tuổi bố và con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi.
Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu
tuổi ?
? tuổi
Tuổi bố :
58 tuổi
38 tuổi

Tuổi con:
? tuổi


TIẾT 37 : TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ
Cách thứ nhất:
Cách thứ hai:
Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2
Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2
Số lớn = Số bé + Hiệu

Số bé = Số lớn – Hiệu

( hoặc: Số lớn = Tổng – Số be ù )

( hoặc : Số bé = Tổng – Số lớn )

Bài 3: Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được
ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ?
? cây
Lớp 4A :

50 cây

Lớp 4B :
? cây

600 cây


Tổng của hai số bằng 8, hiệu của chúng cũng
bằng 8. Hai số đó là:
a)

4 và 4

b) 0 và 8
c) 16 và 8


TIẾT 37 : TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ

Cách thứ nhất:
Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

Cách thứ hai:
Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2

Số lớn = Số bé + Hiệu

Số bé = Số lớn – Hiệu

( hoặc: Số lớn = Tổng – Số bé )

( hoặc : Số bé = Tổng – Số lớn )

Bài tập về nhà:
nhà Bài 2 trang 47


CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ

CÁC EM HỌC SINH
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×